XXII Sesja Rady Gminy w dniu 2 lipca 2020 r.

Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Stare Babice, która odbędzie się
w dniu 2 lipca 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej  budynku Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2019 rok:
1) prezentacja Raportu o stanie Gminy Stare Babice za 2019 rok;
2) debata nad Raportem o stanie Gminy Stare Babice za 2019 rok;
3) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 r.:
1) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.;
2) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019;
3) informacja o stanie mienia Gminy Stare Babice;
4) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stare Babice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za 2019 rok;
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2019.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za rok 2019:
1) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Babice;
2) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Babice
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 r.;
3) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu
za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice za rok 2019 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w gminie na rok szkolny 2020/2021.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2020 rok
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mariew i części wsi Stanisławów – obszar na południe od ul. Kwiatowej, etap I.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Stanisławów.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Klaudyn w obszarze położonym między ul. Ciećwierza a „Nowa Drogą” – etap I.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Klaudyn „Po Jednostce”.
15. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Stare Babice.
16. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Stare Babice.
17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
18. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad.
Obrady Rady Gminy będą transmitowane (kanał Urzędu Gminy Stare Babice – UGStareBabice – na serwisie informacyjnym YouTube) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 

Projekty uchwał na sesję  dostępne – https://starebabice.bip.net.pl/?c=295