Zaproszenie na konferencję: Wpływ zmian klimatu na gospodarkę wodą

Wydarzenie ma służyć wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń w zakresie podejmowanych działań skutkujących ograniczeniem negatywnego oddziaływania zmian klimatycznych na codzienne życie mieszkańców, będących punktem wyjścia do tworzenia długofalowych strategii działań samorządowych w obszarze gospodarki wodnej.
W celu potwierdzenia uczestnictwa i jego formy prosimy o informację na mail:
konferencja@eko-babice.pl
EKO-BABICE konferencja logo strona 2-babice

Nasilające się z każdym rokiem ekstremalne zjawiska pogodowe stwarzają realne zagrożenia dla mieszkańców, gospodarstw domowych czy gospodarstw rolnych.

Taka sytuacja wymaga podjęcia szeregu systemowych działań samorządu terytorialnego, które docelowo powinny przekładać się na:

 • ochronę przed podtopieniami oraz powodziami, wywołanymi deszczami ulewnymi i nawalnymi,
 • łagodzenie pojawiających się zagrożeń w wyniku wystąpienia suszy,
 • poprawę jakości zielonej i błękitnej infrastruktury przez stworzenie różnorodnych habitatów wspierających kształtowanie się i podtrzymanie bioróżnorodności w realizowanych zadaniach w zakresie gospodarki wodnej (np. zbiorniki retencyjne) i istniejących ekosystemach (np. rehabilitacja cieków, rehabilitacja zbiorników),
 • poprawę jakości życia mieszkańców poprzez generowanie korzystnego mikroklimatu w przestrzeni zurbanizowanej (m.in. w wyniku budowy obiektów błękitno-zielonej infrastruktury),
 • zachowanie różnorodności biologicznej poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu związane z zatrzymaniem wody deszczowej i kształtowaniem różnorodnych habitatów w inwestycjach wodnych,
 • podniesienie świadomości społecznej nt. konieczności adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonej gospodarki wodami przy jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej,
 • edukację ekologiczną mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży,
 • poprawę jakości wody w ciekach płynących i zbiornikach wodnych,
 • przywrócenie naturalnego układu hydrologicznego, bioróżnorodności i procesów ekologicznych w systemach wodnych,
 • spowolnienie odpływu wód opadowych i roztopowych,
 • utworzenie rezerwy wodnej dla potrzeb podlewania zieleni.

Chcielibyśmy w czasie tej konferencji odpowiedzieć na pytania: Jak sprostać tym wyzwaniom? Jak zrealizować te założenia?

podpisy

AGENDA KONFERENCJI

9:00-9:15 | Powitanie Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka

BLOK I WYZWANIA I SZANSE DLA REGIONU

9:15-9:45 | Prezentacja EKO-BABICE

Wyzwania dla gmin w obszarze zagospodarowania wód opadowych będące skutkiem zmian klimatycznych na przykładzie Gminy Stare Babice.

9:45-10:15 | Prezentacja Kampinoski Park Narodowy

Aspekty hydrologiczne w Kampinoskim Parku Narodowym.

10:15-10:45 | Prezentacja Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą na przykładzie projektu LIFERADOMKLIMA-PL

10:45-11:00 | Przerwa kawowa

BLOK II WSPARCIE INSTYTUCJONALNE

11:00-11:20 | Prezentacja NFOŚiGW

Oferta NFOŚiGW w zakresie finansowania zagospodarowania wód gruntowych.

11:20-11:50 | Prezentacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Powodzie błyskawiczne jako przykład zjawisk ekstremalnych będących konsekwencją zmian klimatycznych.

11:50-12:20 | Prezentacja WFOŚiGW w Warszawie

Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką wodną przez WFOŚiGW w Warszawie

12:20-13:00 | Przerwa kawowa

BLOK III KOMPONENT MERYTORYCZNY

13:00-13:30 | Prezentacja SGGW

Zielono-błękitna infrastruktura jako narzędzie adaptacji do zmiany klimatu.

13:30-14:00 | Prezentacja Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy

Zasoby wodne Polski agrotechniczne uwarunkowania retencji i dystrybucji wody

14:00-14:15 | Przerwa kawowa

BLOK IV DYSKUSJE PANELOWE

14:15-14:45 | Panel dyskusyjny DEBATA EKSPERCKA

14:45-15:30 | Panel dyskusyjny DEBATA SAMORZĄDOWA

ZAKOŃCZENIE

15:30-15:45 | Podsumowanie konferencji

ADRES: Dom Kultury Stare Babice, Zielonki-Parcela, ul. Południowa 2b, 05-082 Stare Babice

Organizatorzy:

Patronat honorowy:

konferencja