Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Stare Babice

Zarządzenie Nr 56/2022

Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 22 marca 2022 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2022 r.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIX/427/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2022 r. został przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem
Nr 22/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2022 r.

§ 2

 1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
  z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2022 r. wybranych zostało 5 ofert.
 2. Wartość udzielonej dotacji wynosi 70 000 zł (siedemdziesiąt tysięcy zł)

§ 3

 1. W wysokościach wnioskowanych przez Oferentów udzielono trzech dotacji:
 • Fundacji „Ruszyć z kopyta”

Nazwa zadania: Edukacyjna jazda konna dla najmłodszych z Gminy Stare Babice 2022

Koszt całkowity realizacji zadania – 26 840 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści zł)

Udzielona dotacja – 24 030 zł (dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści zł)

 • Fundacji Na Przekór

Nazwa zadania: Uniwersytet dzieci

Koszt całkowity realizacji zadania – 17 860 zł (siedemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt zł)

Udzielona dotacja – 15 700 zł (piętnaście tysięcy siedemset zł)

 • Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Kotwica”

Nazwa zadania: Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Stare Babice. Świetlica Środowiskowa Wszędobylscy w Borzęcinie Dużym 2022

Koszt całkowity realizacji zadania – 14 100 zł (czternaście tysięcy sto zł)

Udzielona dotacja – 13 400 zł (trzynaście tysięcy czterysta zł)

§ 4

 1. W wysokościach niższych niż wnioskowane przez Oferentów udzielono dwóch dotacji:
 • Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich

Nazwa zadania: Chcieć to móc

Koszt całkowity realizacji zadania – 28 700 zł (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset zł)

Wnioskowana dotacja – 25 500 zł (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset zł)

Propozycja dotacji – 5 000 zł (pięć tysięcy zł).

 • Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki

Nazwa zadania: Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym

Koszt całkowity realizacji zadania – 34 900 zł (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset zł)

Wnioskowana dotacja – 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy zł)

Propozycja dotacji – 11 870 zł (jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt zł)

 1. Warunkiem udzielenia dotacji na realizację zadań w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, jest złożenie skorygowanej oferty.
 2. Korektę należy złożyć poprzez generator ofert konkursowych
  w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie https://www.witkac.pl/#/Urzad/Dep/818
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2022 r. oraz przed podpisaniem umowy złożyć oświadczenie, potwierdzające gotowość do realizacji wybranego zadania.
 3. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie uznaje się, że Oferent nie wyraża zgody na zmniejszenie dotacji i wycofuje swoją ofertę.

§ 5

Z powodu nieuzyskania minimalnej ilości punktów, wymaganych w ocenie merytorycznej dotacji nie udzielono:

 • Fundacja Jestem Mamą

Nazwa zadania: KLUB KREATYWNYCH DZIECI – Cykle kreatywnych warsztatów dla dzieci

Koszt całkowity realizacji zadania – 27 500 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 20 500 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset zł)

§ 6

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

§ 7

Na realizację zadań Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowy z Oferentami.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Stare Babice.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Wójt

                                                                                               (-) Sławomir Sumka

Zarządzenie Nr 56/2022