Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łosiowe Błota”

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Pańswtu ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE z dnia 31 grudnia 2019 r. (opublikowane w BIP 8.01.2020 r.) w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łosiowe Błota”, mówiące m.in.:

✔️ Ustanawia się, na okres 20lat, plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Łosiowe Błota”, zwanego dalej „rezerwatem”.

✔️ Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych:

1) na terenie rezerwatu należy utrzymać dotychczasowy sposób przeznaczenia i użytkowania gruntów;
2) należy utrzymać całość obszaru rezerwatu, jako wyłączony z możliwości lokalizacji wszelkiej nowej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem rezerwatu;
3) w obrębie otuliny rezerwatu należy zachować przeznaczenie i użytkowanie gruntów jako tereny leśne, natomiast działkę ewidencyjną nr 180zobrębu Janów jako teren zalesień, z możliwością pełnienia przez otulinę funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych (bez obiektów kubaturowych) z terenowymi urządzeniami
turystycznymi jako miejsca odpoczynku z wiatami i sanitariatami, ławki, pomosty, wieże obserwacyjne, informacje planszowe, oznakowanie i drogowskazy;
4) w obrębie rezerwatu i otuliny należy wykluczyć realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
5) należy utrzymać całość obszaru rezerwatu i otuliny, jako wyłączony z możliwości prowadzenia działań mogących przyczynić się do zmiany stosunków wodnych w sposób mogący negatywnie wpływać na rezerwat.

https://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/158355/Zarzadzenie_RDOS_Warszawa_Dz_Urz_Woj_Maz_2020_105.pdf?fbclid=IwAR2Cp1vbyJwokihdnPJguUURyUyQ1gMFZyXvzML-lvhten3YamAyedXyaVk