Zawiadomienie o LXX sesji Rady Gminy Stare Babice

Zawiadomienie o LXX sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zwołuję LXX sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 28 marca 2024 r. o godz. 12:00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „Zdrowa mama – zdrowe dziecko” w Gminie Stare Babice na lata 2024-2026.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „NIE Nowotworom u dzieci” w 2024 roku.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach za 2023 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/336/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Stare Babice, obręb Blizne Łaszczyńskiego – etap II.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Klaudyn w obszarze położonym między ul. Ciećwierza a „Nową Drogą” – etap I.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mariew i części wsi Stanisławów – obszar na południe od ul. Kwiatowej, etap I.
11. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2024.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2024 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2024-2040.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Babice.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Stare Babice.
17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
18. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Szuba

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=726
Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7 i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688).