Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842)

 

zwołuję w trybie zdalnym wspólne posiedzenie Komisji w dniu 7 grudnia 2020 r. o godz. 14:30

 

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 – wydanie opinii przez Komisję Rady Gminy.

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz


Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?a=1227

Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice).