Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Stare Babice, dnia 10 maja 2023 r.

BORG.0012.6.5.2023

 

 

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 i 11 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 6670) 

zwołuję wspólne posiedzenie Komisji

w dniu 22 maja 2023 r. o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zapoznanie się z Raportem o stanie Gminy Stare Babice za 2022 rok.
  2. Omówienie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2022 rok.
  3. Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
    w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Stare Babice sprawozdaniu
    z wykonania budżetu gminy Stare Babice za 2022 rok.
  4. Omówienie sprawozdania finansowego Gminy Stare Babice za rok 2022.

                                                                                                                 

                                                                                               

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Pełna treść zawiadomienia