Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) zwołuję w trybie zdalnym XIX sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 9 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00.

Porządek obrad sesji został określony w zawiadomieniu o XIX sesji, która miała się odbyć w dniu 27 marca 2020r. i przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę stare Babice.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2020.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach i nadania jej statutu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej – C.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice”.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032.
11. Zapoznanie radnych z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice

Henryk Kuncewicz

Projekty uchwał na sesję dostępne – https://starebabice.bip.net.pl/?c=295