Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Stare Babice

Stare Babice, dnia 7 grudnia 2021 r.

BORG.0002.12.2021

 

Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Stare Babice

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834)

 

zwołuję XLI sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 21 grudnia 2021 r. o godz. 14:00,

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

 

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039.
  4. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy Stare Babice na 2022 rok.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Zakończenie obrad.

                                                                                                              

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              (-) Henryk Kuncewicz

 

 

 

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372).

 

Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Stare Babice