Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Stare Babice

Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842)

zwołuję w trybie zdalnym XXVI sesję Rady Gminy Stare Babice

w dniu 7 grudnia 2020 r. o godz. 14.00,

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Stare Babice, złożonego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
  3. Zakończenie obrad.

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz

                                                                                                                 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=295

Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)