Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z poz. 1842 z późń. zm.)

zwołuję w trybie zdalnym XXXV sesję Rady Gminy Stare Babice

w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 14:00,

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok:
1) prezentacja Raportu o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok;
2) debata nad Raportem o stanie Gminy Stare Babice za 2020 rok;
3) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r.:
1) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.;
2) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020;
3) informacja o stanie mienia Gminy Stare Babice;
4) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stare Babice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za 2020 rok;
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020:
1) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Babice;
2) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Babice w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 r.;
3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare Babice. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości gruntowej. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedziba w Warszawie.
12. Zapoznanie radnych z protokołem z kontroli Komisji Rewizyjnej /inwestycje gminne/.
13. Zapoznanie radnych z protokołem z kontroli Komisji Rewizyjnej /skargi i wnioski/.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad.

Z poważaniem,
Przewodniczący Rady Gminy

(-) Henryk Kuncewicz

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice –https://starebabice.bip.net.pl/?c=468
Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378, z 2021 r. poz. 1038).

OGŁOSZENIE