Zawiadomienie o zdalnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670), w związku art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) zwołuję

w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00 zdalne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Stare Babice – informacja pisemna.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Straży Gminnej Gminy Stare Babice – informacja pisemna.
3. Zapoznanie się z bieżącą działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Stare Babice.

 

Przewodniczący Komisji
(-) Leszek Poborczyk

ZAWIADOMIENIE