Zawiadomienie o zdalnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury Kultury Fizycznej

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670), w związku art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) zwołuję

w dniu 24 maja 2021 r. o godz. 14:00

zdalne posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zapoznanie się z realizacją programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.
2. Omówienie polityki senioralnej w Gminie Stare Babice. analiza potrzeb. Podsumowanie I kadencji Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
(-) Radosław Karpiński

Ogłoszenie