Zdjęcie z porządku obrad rozpatrzenia projektu uchwały ws. mpzp obręb Blizne Łaszczyńskiego – etap II

Na dzisiejszej sesji Rady Gminy, po wniosku radnego Leszka Poborczyka o zdjęcie z porządku obrad rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Stare Babice, obręb Blizne Łaszczyńskiego – etap II, Gmina do końca kwietnia b.r. zobowiązana jest do zwrócenia zainteresowanemu Inwestorowi udzielonych gwarancji bankowych zabezpieczających realnie planowane inwestycje na rzecz gminy, w tym budowy gminnego przedszkola. W ramach podpisanego porozumienia Inwestor zobowiązał się także m. in. na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Gościnnej oraz dróg łączących ul. Serwisową z ul. Gościnną, jak również wybudowania ich w ramach prowadzonej inwestycji. Jedną z bardzo ważnych kwestii, było wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na tym terenie, na którą bardzo czekali mieszkańcy ul. Św. Mikołaja.

Była bardzo duża szansa na zagospodarowanie tego terenu z uwzględnieniem interesu okolicznych mieszkańców, którzy zaakceptowali projekt planu miejscowego.  

Pan radny Poborczyk jako jeden z argumentów przemawiających za zdjęciem z porządku obrad tego punktu, było zdaniem radnego przekazanie rozstrzygnięcia tej sprawy po wyborach nowej Radzie Gminy.

 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że na licznych grupach na portalu Facebook były publikowane nieprawdziwe informacje dotyczące projektu planu, które wprowadzają mieszkańców w błąd i powodują wyrobienie fałszywego obrazu tej sytuacji. Przede wszystkim w poruszanym na grupach wątku nie zawsze był wskazywany obszar procedowanego planu miejscowego. W wielokrotnie udostępnianej petycji stworzonej przez stowarzyszenie działające na terenie naszej gminy, pojawiły się informacje, jakoby przyjęcie tego planu skutkowało wielomilionowymi nakładami z budżetu gminy, mimo iż miały to być koszty poniesione przez Inwestora. Podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, która odbyła się 7 marca 2024 r. oraz Komisji Wspólnej z dnia 26 marca 2024 r. zostały wyjaśnione wszystkie kwestie finansowania zawartej w planie tej inwestycji.

Osoby publikujące te nieprawdziwe informacje zapominają, że uczestniczą w manipulowaniu faktami i działają na niekorzyść gminy, nie ponosząc za to żadnej konsekwencji, gdyż posty publikowane są przez różne fanpage na portalu Facebook.