II zebranie wiejskie wsi Babice Nowe

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim

Sołtys wsi Babice Nowe zaprasza mieszkańców na drugie zebranie wiejskie w sprawie:

  • funduszu sołeckiego na rok 2021[1];
  • zmiany funduszu sołeckiego na rok 20201;

 

Zebranie odbędzie się w dniu 10 września 2020 r. (czwartek) o godz. 18.30 (II termin godz. 19:00[2])
w siedzibie OSP Stare Babice, przy ul. Wieruchowskiej 5.

 

Kwota funduszu sołeckiego dla Babic Nowych na 2021 rok wynosi 62 343,20 zł.

 

Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie gotowego wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.1

Zgodnie z § 16 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356, 1393) w zebraniu wiejskim może uczestniczyć do 150 osób.

Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.

                                                                                    SOŁTYS WSI

                                                                                          (-) Marzena SZELENBAUM

[1] Informacje i wzór wniosku dostępne na stronie https://stare-babice.pl/fundusze-soleckie-2021/

[2] Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, pół godziny później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu zwołania zebrania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy – Statut Sołectwa na stronie https://starebabice.bip.net.pl/?c=286