Fundusze sołeckie 2021

udostępnij

Drodzy Państwo, informujemy, że przystępujemy do prac nad funduszem sołeckim 2021.

Zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego zostały uregulowane ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Ustawa ta stanowi zbiór jednolitych dla wszystkich gmin wiejskich zasad udziału mieszkańców wsi w współdecydowaniu o wydatkach części budżetu na dany rok.

Rada Gminy Stare Babice Uchwałą Nr VI/44/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zdecydowała o wyodrębnieniu  w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.    

Decyzja Rady o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, podjęta w roku poprzedzającym rok, na który wyodrębnia się fundusz sołecki, jest ważna w każdym roku budżetowym (bez ograniczenia) następującym po roku, w którym została podjęta.

Szansę na wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego mają te sołectwa, które złożą odpowiednie pod względem formalnym wnioski.

Na co można przeznaczyć fundusz sołecki?

Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać równocześnie trzy podstawowe warunki:

  • są zadaniami własnymi gminy,
  • służą poprawie życia mieszkańców,
  • są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.