Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2020 r.

Zarządzenie Nr 21/2020

Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice
z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2020 r.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 z późn.zm.) oraz uchwały XIII/124/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 zarządzam, co następuje:

  • 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2020 r.

  • 2
  1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie określonym § 1 nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt. 1 lub pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
  2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizujące statutowe zadania w zakresie wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2020 r.
  • 3

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

  • 4

Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057) poprzez generator ofert konkursowych
w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie https://www.witkac.pl/#/Urzad/Dep/818.

  • 5

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice i na stronie internetowej Gminy Stare Babice oraz serwisie Witkac.pl.

  • 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych.

  • 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                             

Wójt Gminy Stare Babice

                                                                                                          (-) Sławomir Sumka

 Załączniki:

Zarządzenie wraz z ogłoszeniem

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Opis faktury_rachunku

Oświadczenie członka stowarzyszenia_fundacji_wolontariusza

Wyjaśnienie