Wydawanie żywności dla podopiecznych GOPS w Starych Babicach – Podprogram 2019

W związku z sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, jak również wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca PO PŻ, zaktualizowało Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  w Podprogramie 2019.

Dystrybucja żywności między innymi za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach odbędzie się z udziałem Wojsk Obrony Terytorialnej. Przekazujemy podziękowania za przywiezienie żywności dla 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej i 65 Batalionu Lekkiej Piechoty z Pomiechówka.

O terminie dostarczenia żywności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje beneficjentów telefonicznie.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r.  w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72  z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Załącznik:

produkty_kwiecień_2020