Zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2021

Szanowni Państwo, trwają zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2021.

W ostatnich dniach odbyły się spotkania sołeckie wsi Kwirynów, Lipków oraz Zalesie.

Zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego zostały uregulowane ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Ustawa ta stanowi zbiór jednolitych dla wszystkich gmin wiejskich zasad udziału mieszkańców wsi w współdecydowaniu o wydatkach części budżetu na dany rok.

Szansę na wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego mają te sołectwa, które złożą odpowiednie pod względem formalnym wnioski.

Na co można przeznaczyć fundusz sołecki?

Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać równocześnie trzy podstawowe warunki:

  • są zadaniami własnymi gminy,
  • służą poprawie życia mieszkańców,
  • są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Podstawowy wymóg zgodności przedsięwzięć z zadaniami własnymi gminy jest spełniony wówczas, gdy zadania uchwalone przez sołectwa należą do spraw publicznych o znaczeniu lokalnym i jednocześnie nie są zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W uzasadnieniu wniosku sołectwo wskazuje, czy dane przedsięwzięcie mieści się w zakresie zadań własnych gminy. Katalog tych zadań zawarty w cytowanym poniżej w art 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Czym jest fundusz sołecki? Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

Najbliższe zebrania sołeckie:

17 września

  • Koczargi Stare – godz. 18:00 (II tura 18:15) – Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 1

18 września

  • Koczargi Nowe – godz. 18:00 (II termin 18:15) – Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12
  • Wojcieszyn – godz. 18:00 (II termin 18:15) – Teren rekreacyjny w Wojcieszynie przy ul. Sielskiej
 
24 września
  • Blizne Łaszczyńskiego – godz. 18:00 (II termin 18:30) – Przedszkole w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kościuszki 1
  • Topolin – godz. 18:00 (II termin 18:30) – Siedziba OSP Borzęcin Duży, przy ul. Warszawskiej 828.