Nieruchomość stanowiąca własność Gminy przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

udostępnij

 W Y K A Z

 

 Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność  Gminy została przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Opis i położenie

 

Klaudyn
 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

WA1P/00060543/3

WA1P/00060544/0

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów 513/1 i 514/1
Powierzchnia nieruchomości 12,68 ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice                Nr V/33/11 Rady Gminy Stare Babice  z dnia 7 kwietnia 2011 r.  przedmiotowa nieruchomość  położona  jest  na terenie zieleni urządzonej, sportu i rekreacji –ZP1/US, drogi lokalnej 22-3KDL.
Forma przekazania nieruchomości i sposób Oddanie gruntu w najem na okres nie dłuższy niż 3 lata
Wysokość czynszu miesięcznego 1200 zł miesięcznie netto. Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według  obowiązującej stawki
Warunki  zmiany wysokości czynszu Czynsz wzrasta zgodnie z wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i według zasad obliczania tego wskaźnika, za okresy miesięczne.
Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu Opłaty miesięczne płatne w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury
Uwagi Oddanie w najem przedmiotowej nieruchomości na rzecz Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Oczyszczania  w m.st. Warszawie  Sp. z o.o.  wynika z obowiązku  prowadzenia monitoringu składowiska odpadów w fazie posteksploatacyjnej