Gminna Rada Seniorów

 

Gminna Rada Seniorów powstała 16.12.2015 r. Jej celem jest integracja środowiska seniorów /60+/  i wspieranie ich udziału w życiu społeczności lokalnej.

Rada ma charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny.

Członkowie Rady pracują by poprawić warunki życia seniorów współpracując z różnymi organizacjami i władzami gminy przy rozstrzyganiu istotnych potrzeb ludzi starszych.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych seniorów. Zgłaszajcie nam swoje potrzeby. Podpowiadajcie, co jeszcze możemy zrobić, aby seniorom w gminie Stare Babice żyło się lepiej.

Zadzwoń do najbliższego Twojego miejsca zamieszkania członka Rady:

  • Borzęcin – Tadeusz Wiśniewski tel. 603 043 040;
  • Blizne Łaszczyńskiego – Stanisław Malinowski tel. 601 999 919;                                        
  • Kwirynów – Marianna Kosińska tel. 693 530 802;
  • Kwirynów – Maria Parlińska – tel. 602 231 157
  • Stanisławów – Anna Czajkowska tel. 606 455 060;
  • Lipków –  Wiesława Kałuzińska tel. 601 173 335;
  • Zielonki-Wieś – Karol Gałecki tel. 606 127 667; 

Strategia Polityki Senioralnej w Gminie Stare Babice

 

Forum Seniorów z Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Konferencja Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

 

 

Delegacja babickich Seniorów w Grodzisku Mazowieckim!

 

 

Nowy sezon ” nordic-walking „

8 maja grupa seniorów z Mariewa i okolic, z trenerką Elizą Chodorowską z Fundacji KIM, ruszyła znowu na ” trasę zdrowia „. Chętni zbierają się w każdy poniedziałek o godz.9.00 w Mariewie [przy tablicy informacyjnej] i ruszają  trasą Stanisławów- Lipków, długość ok.7 km.

Zajęcia rozpoczynają się krótką rozgrzewką, a potem marsz pod czujnym okiem trenerki, korygującej każdy błąd postawy. Wędrujemy po miękkim podłożu, co jest warunkiem prawidłowych ćwiczeń.

Zachęcamy Koleżanki i Kolegów Seniorów z okolicznych sołectw do tej łatwej, przyjemnej i prozdrowotnej formy aktywności. Znając uciążliwości komunikacyjne w gminach wiejskich organizujemy koleżeński dowóz [telefon do kontaktu 502 431 945 ].

                                Gminna Rada Seniorów Gminy Stare Babice

 

 Wydarzenia w których uczestniczyli Członkowie Starobabickiej Rady Seniorów

         – 26 kwietnia 2023r. na V- tym Konwencie Rad Seniorów w Legionowie obecni byli; Anna Czajkowska, Stanisław Malinowski, Karol Gałecki. Obecni na nim przedstawiciele Rad Seniorów, UTW, PZEiR dyskutowali nad problemami efektywnego tworzenia polityki Senioralnej, zapewniającej osobom starszym dobrostan na emeryturze. Towarzyszyła im pracownik RKS-u Joanna Kalbarczyk.

 

         – 24 maja 2023r. w Warszawie na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Delegatury Warszawsko- Mazowieckiej Obywatelskiego Parlamentu obecni byli; Anna Czajkowska i Stanisław Malinowski. W Wyborach na III Kadencję Warszawsko-Mazowieckiej Delegatury OPS-u wybrana została na wice-przewodniczącą OPS Anna Czajkowska sekretarz Rady Seniorów ze Starych Babic.

 

         –12 czerwca 2023r. na Zgromadzeniu Ogólnym Rad Seniorów, które odbyło się w Sejmie R.P. w Warszawie akredytowały się Marianna Kosińska i Anna Czajkowska. Konferencja odbyła się ,pod patronatem Marszałek Kidawy-Błońskiej. Przedstawiciele Rad z całej Polski spotkali się aby podsumowaniu 10-lat pracy na rzecz Seniorów.[ 2013-2023 ]. Obecna była też Joanna Kalbarczyk pracownik Rks-u.

 

        – 20 czerwca 2023r.   Anna Czajkowska uczestniczyła w spotkaniu Warszawsko-Mazowieckiej Delegatury OPS, na którym uzgodniono kierunki działań i program  Delegatury.

 

         – 22 czerwca 2023r. odbyło się Spotkanie z Przedstawicielami Lokalnych Rad Seniorów z Województwa  Mazowieckiego w Urzędzie Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w którym uczestniczyły Marianna Kosińska i Anna Czajkowska. Spotkanie na którym uczestników przywitał Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński, dotyczyło zapoznania z działaniami podejmowanymi na rzecz osób starszych przez MRiPS oraz władze wojewódzkie, które przedstawiła Pełnomocnik WOJ.Maz. d/s osób starszych Anna Olszewska.

 

 

Gminna Rada Seniorów na III Forum Seniorów w Pruszkowie

Wielkanocne Spotkanie Babickich Seniorów

 

Zapraszamy na bezpłatne badania profilaktyczne


Seniorzy-Seniorom z okazji Dnia Matki

 


Posiedzenie Rady Seniorów


Program “Mazowsze dla Seniorów”


Rada Seniorów dla dzieci z Ukrainy
Ruszył międzypokoleniowy projekt “Edukacja cyfrowa seniorów”


III Mazowiecki Konwent Rad Seniorów

29 listopada na III Mazowieckim Konwencie Rad Seniorów w Legionowie spotkali się przedstawiciele 58 RS z województwa mazowieckiego. Z Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach obecne były Anna Czajkowska i Wiesława Kałuzińska. Celem spotkania była integracja wiejskich i miejskich Rad, wymiana dobrych praktyk i nawiązywanie więzi społecznych. Spotkanie prowadził Roman Biskupski przewodniczący Prezydium Mazowieckiego Porozumienia RS. Delegaci i goście, wśród których byli m.in. dr. Elżbieta Ostrowska prezes ZERiI, poseł Jan Grabiec, Tadeusz Lempkowski przewodniczący MRS…..Zgodnie potwierdzili konieczność nowelizacji Ustawy o Osobach Starszych i uregulowanie statusu gminnych rad seniorów.

Sekretarz RS Anna Czajkowska

 


Akredytacja dla Babickich Seniorów
28 września br. przedstawiciele Rady Seniorów: Anna Czajkowska i Stanisław Malinowski, uzyskali akredytację na VI Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego, który poświęcony był zagadnieniu „Jak radzą sobie Seniorzy w czasie pandemii „. Gospodarzami spotkania byli Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Bogucka – zast. dyrektora MCPS, Pełnomocnik Zarządu d/s Polityki Senioralnej, p.o.dyr. Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Aleksander Kornatowski. Na prelekcjach i panelach dyskusyjnych omawiano sytuację seniorów w czasie pandemii, oraz sposoby przeciwdziałania jej skutkom. Delegatami na konferencji byli przedstawiciele rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora i organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

 

4 października 2021 r. w siedzibie Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, pod patronatem Marszałka Sejmu R.P. prof. Tomasza Grodzkiego odbyła się VII sesja  Plenarna  Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, której tematem był ” Krajobraz po pandemii- Program powrotu do dawnej aktywności”, prowadzona przez Przewodniczącą Prezydium OPS Krystynę  Lewkowicz.
Na VII Sesję otrzymała akredytację Kol. Anna Czajkowska członek Warszawsko – Mazowieckiej Delegatury OPS, sekretarz Starobabickiej Rady Seniorów.

Obrady uświetnili zaproszeni goście:
Małgorzata Kidawa-Błońska Wicemarszałek Sejmu RP,
prof. Tomasz Grodzki Marszałek Senatu RP,
Rafał Trzaskowski Prezydent m.st. Warszawy,
Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. UTW,
dr hab. Marcin Wiącek Rzecznik Praw Obywatelskich,
Grzegorz Błażewicz z-ca Rzecznika Praw Pacjenta,
prof. Piotr Błędowski Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH,
prof. Andrzej Horban Przewodniczący Rady Medycznej ds. COVID przy Prezesie RM.

                                             Sekretarz Gminnej Rady Seniorów Anna Czajkowska

 


 

II Kadencja Gminnej Rady Seniorów
7 czerwca 2021 roku na Pierwszej, uroczystej Sesji II kadencji Gminnej Rady Seniorów 2021-2025 powitał zebranych Wójt Gminy Sławomir Sumka.

W obecności Dyrektora GOPS Alicji Napurki, Kierownika obsługi Rady Gminy Anny Błażejewskiej, oraz opiekuna Rady z Referatu Komunikacji Społecznej Karoliny Spiżewskiej, wręczył zaświadczenia o powołaniu na członków Gminnej Rady Seniorów II Kadencji 2021-2025 w Starych Babicach, na podstawie & 2 ust. 6 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach, Uchwały Nr.XIII/120/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16.12.2015 r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz.492,: Annie Czajkowskiej, Karolowi Gałeckiemu, Wiesławie Kałuzińskiej, Mariannie Kosińskiej, Stanisławowi Malinowskiemu, Marii Parlińskiej, Tadeuszowi Wiśniewskiemu.  

Rada ukonstytuowała się wybierając na tajnym głosowaniu; przewodniczącego RS- Tadeusza Wiśniewskiego, w-ce przewodniczącego Stanisława Malinowskiego i sekretarza Annę Czajkowską.

Wójt Gminy nadał tytuł ” Honorowego Członka Rady Seniorów ” Wandzie Śladowskiej, dziękując za wieloletnią pracę społeczną.

Sławomir Sumka gratulując Radzie nowej kadencji wyboru, życzył zapału i wytrwałości , zapewniając jednocześnie o wsparciu przez Władze Samorządowe zaplanowanych już  projektów m.in. 
„Złotej rączki „, czy współpracy studyjnej z gminą Bychawa i Niedźwiady z woj. lubelskiego. Przewodniczący Rady Seniorów Tadeusz Wiśniewski, w imieniu wszystkich Członków powiedział, że powołana w dniu dzisiejszym Rada, we współpracy z Władzami Gminy będzie z pełnym zaangażowaniem realizować swoje kompetencje doradcze, inicjatywne i konsultacyjne w działaniach na rzecz Starszego Pokolenia, licząc na wsparcie tego środowiska i jeszcze większy udział w proponowanych aktywnościach.

07.06 2021 r.                                                   Sekretarz Anna Czajkowska


Bony społeczne dla seniorów

 

 

 

     II Kadencja Starobabickiej Gminnej Rady Seniorów


02 lipca 2021 r. odbyło się II Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów, na które przybyli  Roman Biskupski w-ce przewodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów, Jacek Kłopotowski kierownik Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych UG  oraz opiekun Gminnej Rady Seniorów z RKS Karolina Spiżewska.
Roman Biskupski przedstawił zamierzenia MRS, dotyczące współpracy ze środowiskiem senioralnym na Mazowszu z wykorzystaniem funduszy pozyskanych z M.C.P.S-u na np; warsztaty szkoleniowe dotyczące pisania wniosków na projekty, spotkania informacyjne m.in. dotyczące założeń polityki senioralnej…

Jacek Kłopotowski wyjaśnił zasady pozyskiwania przez organizacje pozarządowe funduszy na projekty dla seniorów, oraz kontrolę ich celowego wykorzystania. Udzielił informacji jak można zrealizować tzw. projekt wspólny z funduszy sołeckich, na rzecz osób starszych w naszej Gminie.
Radni- seniorzy zgodnie poparli planowany przez Władze Samorządowe projekt budowy w Borzęcinie Dużym, przedszkola  z funkcją senioralną.

                                                     Sekretarz G.R.S . Anna Czajkowska 


09 sierpnia 2021 r. Radni spotkali się na III-cim Posiedzeniu, w którym uczestniczyła Karolina Spiżewska opiekun Gminnej Rady Seniorów.

Omówiliśmy przygotowane do Radomskiego Centrum Przedsiębiorczości projekty ” Bonów społecznych dla seniorów II „, finansowanych ze środków M.C.P S-u z budżetu Województwa Mazowieckiego, przez:

  – Annę Czajkowską – ” Dobra pamięć w każdym wieku „;

 – Karola Gałeckiego – ” Zaprzyjaźnić się z internetem „;

– Irenę Janowską      – ” Jeszcze lepiej „;

– Wiesławę Kałuzińską – ” Zręczne dłonie „;

Opracowaliśmy program ” Powiatowego Dnia Sportu Seniora – Z uśmiechem ” zaplanowanego na 18 września 2021 r., zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Borzęcinie, realizowanego przez Radę Seniorów i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wybraliśmy jednogłośnie kol. Karola Gałeckiego na delegata RS do zespołu Klastra Energetycznego Gminy Stare Babice.

Członkowie Rady postanowili podjąć działania aby zrealizować z Funduszy Sołeckich na rok 2022 ” Wspólny projekt- Turnusy rehabilitacyjne dla Seniorów „, na rzecz osób starszych naszej Gminy.

                                       Sekretarz G.R.S. Anna Czajkowska.


  31 sierpnia 2021 roku odbyło się trzecie spotkanie Rady Seniorów II Kadencji. W obecności wójta Sławomira Sumki, dyrektora GOPS-u Alicji Napurka, kierownika Wydziału Budżetowo- Księgowego Lidii Engler, kierownika Referatu Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej Anny Michalskiej i przedstawiciela Referatu Komunikacji Społecznej i Promocji Gminy Joanny Kalbarczyk, rozpatrywaliśmy warunki i zasady akceptacji projektów z Funduszy sołeckich, zarówno tych pozyskanych na rzecz seniorów na rok 2021, jak i tych przygotowywanych do przedstawienia na rok 2022. Przedstawiliśmy propozycję ” Zadania wspólnego „sołectw na rzecz seniorów naszej gminy pn.” Turnusy rehabilitacyjno- rekreacyjne dla Seniorów Gminy Stare Babice” realizowane przez przychodnię Arnika. Zapoznaliśmy się z zaproszeniem na Senioralia Ogólnopolskie w Krakowie od Fundacji ” Manko” Głos Seniora [ 15- 16.9 2021r.], w ramach uczestnictwa naszej Gminy w projekcie ” Gmina przyjazna Seniorom „[ od roku 2018 ]. Omówiliśmy udział RS w przygotowaniach do -Uroczystej Inaguracji  Roku Akademickiego i Międzynarodowego Dnia Seniora [05.10 2021 r. Dom Kultury 10.00-13.00] .

  Sekretarz Gminnej Rady Seniorów

   Anna Czajkowska

 
 8 maja 2021 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Gminnej Rady Seniorów, na którym w obecności zaproszonych gości; Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki, w-ce Wójta Katarzyny

Sońty, Sekretarza Gminy Michała Więckiewicza, Przewodniczącego Rady Gminy Henryka Kuncewicza, Dyrektora GOPS Alicji Napurko, Prezesa UTW Agnieszki Matuszewskiej, Dyrektora 

GOSiR -u Jarosława Płóciennika, Dyrektora Biblioteki Macieja Tuzimskiego, Dyrektora Domu Kultury

Janusza Czaji, opiekuna Młodzieżowej Rady Justyny Szczepanik, Przewodniczącego MR Jana Waligóry, org. ” Szlachetnej paczki ” Marzeny Jakutowicz,  i opiekuna osób starszych Karoliny Spiżewskiej, Członkowie Rady podsumowali 5-letnią [ przedłużoną] I Kadencję działań na rzecz 

seniorów naszej gminy. Przewodniczący przeczytał szczegółowe sprawozdanie, 

a pozostali Radni- Seniorzy uzupełnili je osobistymi refleksjami.

     Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy słowa uznania wygłoszone pod adresem Rady przez zaproszonych gości.

     Wójt Gminy Sławomir Sumka podkreślił duży wkład pracy Rady w realizację Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej i podziękował za tak owocną  pracę na rzecz naszego  Starszego Społeczeństwa.

 

 

            Sekretarz Gminnej Rady Seniorów                                                                                                                             

  

Posiedzenie Rady Seniorów w sprawie rozdysponowania pozyskanych fundusz sołeckich.

7. maja 2021 roku Rada Seniorów zebrała się wraz z zaproszonymi, Prezes UTW Agnieszką Matuszewska i Dyrektor GOPS-u Alicją Napurko, aby ustalić wydatkowanie

pozyskanych z funduszy sołeckich, na rok 2021 , wsi ; Zielonki Wieś- 5 tyś. zł., Kwirynów – 5 tyś. zł. Blizne- 3 tyś zł .kwot, na rzecz seniorów Gminy Stare Babice.

Po przedyskutowaniu potrzeb i możliwości, nie do końca przewidywalnych z powodu trwającej dalej pandemii, ustalono jednogłośnie przeznaczenie w/w sum na realizację następujących projektów;

 – Dzień Sportu Seniora 1400 zł. [Kwirynów ]

 – ” Akademia pamięci ” UTW 3600 zł. [Kwirynów ]

 –  Spektakl teatralny UTW 3000 zł. [Blizne]

 – Bilety do teatru Klub Seniora 2500 zł. [Zielonki Wieś]

 – uzupełnienie sprzętu nagłaśniającego [mikrofony] 2500 zł. [Zielonki Wieś]

   Rada Seniorów dziękuje w/w sołectwom w imieniu wszystkich osób starszych naszej Gminy , za wspaniałą postawę społeczną.

                                                               sekretarz R.S. Anna Czajkowska

 


Wybory członków Gminnej Rady Seniorów

 


Festiwal kompetencji cyfrowych online


Fundacja Aktywni Dłużej zaprasza na całą serię aktywności dla seniorów

GIMNASTYKA ONLINE: wykorzystuje przybory
do ćwiczeń (piłki gimnastyczne, rehabilitacyjne, dyski
sensomotoryczne, taśmy gumowe, wałki i piłeczki
do automasażu) – Wtorki -zajęcia o charakterze siłowym,
środy dedykowane są w większym zakresie ćwiczeniom
rozciągającym, czwartki – trening powięziowy
(automasaż i relaksacja)

RUCH ROZWIJAJĄCY: ćwiczenia ogólnorozwojowe
zwiększające sprawność i świadomość ciała

AKADEMIA ZDROWEGO SENIORA: cykl wykładów
i warsztatów realizowanych przez studentów III roku
Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie.

Osoby, które nie mają linka do zajęć prosimy o kontakt
pod numerem 504770809 lub adresem mail aktywnidluzej@halasana.edu.pl

Grafik zajęć:

WTORKI
godz. 10.30–11.30  
GIMNASTYKA ONLINE
(we współpracy z gminą
Stare Babice)

ŚRODY
10.30–11.30 godz.
GIMNASTYKA ONLINE
(we współpracy z gminą
Stare Babice)

CZWARTKI
godz.  10.30–11.30
GIMNASTYKA ONLINE
(we współpracy z gminą
Stare Babice)

PIĄTKI
godz. 12.30–13.30
RUCH ROZWIJAJĄCY
(we współpracy z gminą
Stare Babice)

SOBOTY
godz. 10.30–12.00
AKADEMIA ZDROWEGO
SENIORA
(we współpracy z AWF w Warszawie)
27 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Seniorów – online,

na które zaproszono Wójta Sławomira Sumkę oraz z RKS – pełnomocnika ds. osób starszych Karolinę Spiżewską i przybyłych Przewodniczącego Rady Gminy Henryka Kuncewicza, dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jarosława Płóciennika, Naczelnika Wydziału Inwestycji Jacka Kłopotowskiego, obecna w zastępstwie Paulina Mateusiak, Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Alicję Napurka, Prezesa Starobabickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Agnieszkę Matuszewską i gościa honorowego Przewodniczącego Związku Oficerów Rezerwy Radiostacji Babickiej Marcina Ładę.

 Na spotkaniu omówiono, planowany na okres letni, ” Dzień Sportu Seniora ” i uzyskano zapewnienie wsparcia organizacyjnego od Dyrektora GOSiR Stare Babice.

Wysłuchano informacji przedstawiciela Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych,  o zasadach rozdziału dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania dla seniorów.
Przewodniczący Tadeusz Wiśniewski podkreślił, że zgodnie ze Statutem R.S.
[ …organ doradczy, inicjatywny , konsultacyjny….] widzi konieczność udziału przedstawiciela Rady w składzie w/w komisji.
Obecnym przedstawiono informacje o zgłoszeniu do konkursu ” Seniorzy w Akcji” prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę „, wraz z podmiotami wspierającymi, Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku i  Domem Kultury w Zielonkach Parcele, dwóch projektów.

Starobabicka Gminna Rada Seniorów jednogłośnie  przyjęła – Uchwałę w/s poparcia Młodzieżowej Rady Gminy, by lata 2021,2022, 2023,były jubileuszem 100-lecia Transatlantyckiej Radiostacji Centrali Nadawczej w Babicach – NR.1/21 z dnia 26.03.2021 roku.

 27.03 2021 r.                                     
Sekretarz Anna Czajkowska

 

 24.02 2021 r.

24 lutego 2021 r., odbyło się Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów online, na którym zatwierdzono Plan pracy Rady Seniorów na rok 2021,
uwzględniając dostosowanie zadań do warunków izolacji społecznej.

Obecni na spotkaniu: Wójt Gminy Sławomir Sumka, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz, Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Agnieszka Matuszewska i Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Alicja Napurka ustosunkowali się pozytywnie do przedstawionych zamierzeń. 

W podjętej dyskusji nt. oceny Funduszy sołeckich i Funduszy partycypacyjnych, przedstawiono stanowisko, że fundusze obywatelskie mogą integrować do realizacji wspólnych projektów większą ilość mieszkańców naszej społeczności.

Wójt Sławomir Sumka potwierdził wprowadzenie w bieżącym roku, przez Firmę Med System, pilotażowego programu telemedycyny dla seniorów.
Również tematyka zajęć w UTW i spotkań w Klubie Seniora przedstawione przez Agnieszkę Matuszewską i Alicję Napurka zyskały wsparcie władz samorządowych.

Wpisując się w ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Pomocy Społecznej projekt ” Aktywni+ „,
który kładzie dużą wagę na relacje międzypokoleniowe jedno z ważnych zadań Starobabickiej Rady Seniorów to współpraca z Młodzieżową Radą Gminy.

 

                                                                             Sekretarz Rady Seniorów Anna Czajkowska 

Plan Pracy Gminnej rady Seniorów na rok 2021

 

 


Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo
Drodzy Dziadkowie!
Z okazji Waszego święta życzymy dużo zdrowia, dni pełnych szczęścia, nadziei oraz spokoju.
Zachęcamy do obejrzenia muzycznych życzeń od dzieci z Przedszkola w Starych Babicach:
FILM


Kochane Babcie, dziękujemy za to, że jesteście!
Z okazji Waszego święta życzymy Wam dużo zdrowia, niekończącej się energii i uśmiechu!
Zachęcamy do obejrzenia muzycznych życzeń od dzieci z Przedszkola w Starych Babicach: FILM

 

W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną i trudnościami związanymi z przeprowadzeniem wyborów, na wniosek wójta Sławomira Sumki, uchwałą Rady Gminy, która odbyła się 28.05.2020 roku kadencja Gminnej Rady Seniorów została przedłużona do 6.06.2021 roku.


Spacery naszych babickich Seniorek


                       Edukacja cyfrowa dla Seniorów

Zapraszamy na stronę Fundacji ” AgeHub „, która już w styczniu 2021 roku rozpoczyna bezpłatne kursy online dla osób starszych.
Z dwóch przedstawionych ofert można zapisać się na jedną wybraną.

  • I – Media społecznościowe” od 18.01.2021 r. do 27.01 2021 r. w godz.10:00 – 12:30
  • II- „Mój smartfon z androidemod 18.01.2021 r. do 27.01 2021 r. w godz.13:00 – 15:30

Kursy składają się z 8 spotkań po 2,5 h.
Przed rozpoczęciem zajęć każda zapisana osoba otrzymana na swój adres mailowy link do zajęć i instrukcję jak korzystać z programu.

Zapisy (do 16.01.2021 r.) tel. 506 952 271  lub; kontakt@gehub.pl

 

Zapytaj Magdę”- [ krok po kroku – zakupy przez internet, sprawy urzędowe….] jest to cykl spotkań w Telewizji Pokolenia.  www.facebook.com/TelewizjaPokolenia

Rekomendujemy,
Rada Seniorów.Telewizja Pokolenia została utworzona przez Fundację ” Zaczyn” i emituje 10 programów autorskich przeznaczonych dla osób starszych.
W bogatej tematyce każdy może odkryć coś interesującego.
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawą ofertą.
Należy wejść na kanał: Facebook.com/Telewizja Pokolenia lub  – www.TelewizjaPokolenia.pl, youtube.com/Telewizja Pokolenia.

 


Sprzęt gimnastyczny dla Seniorów z funduszy sołeckich 2020

Z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów złożone zostały projekty na rzecz seniorów naszej Gminy do funduszy sołeckich na rok 2020 we wsiach: Zielonki Wieś, Kwirynów, Stanisławów i uzyskały akceptację mieszkańców.

Z pozyskanych środków został zakupiony sprzęt gimnastyczno-rehabilitacyjny, który będzie wykorzystywany do zajęć prowadzonych dla seniorów i szafa na przechowywanie w Klubie Mieszkańca.

Karol Gałecki członek Rady Seniorów podjął się zakupu, inwentaryzacji i wszystkich spraw organizacyjnych wraz z Marianną Kosińską [Rada Seniorów] dokonują rozdysponowania pakietów sprzętu. W dobie pandemii, gdy zajęcia prowadzone są online, będzie on wypożyczany do wykorzystania indywidualnie w domach.

W sprawie wypożyczenia informacji udziela Karol Gałecki tel. 606 127 667 
          „Aby Święta Bożego Narodzenia były bliskością i spokojem, a Nowy Rok – Dobrym Czasem”
K. I. Gałczyński

               Drogie Koleżanki i Koledzy Seniorzy

   Przyjmijcie życzenia radości i wielu wzruszeń w pięknych dniach Bożego Narodzenia, 

   a w Nowym Roku zdrowia, nadziei i wiary w siłę miłości i przyjaźni.

              Starobabicka Gminna Rada Seniorów

              grudzień 2020 roku

 


14.12.2020 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Seniorów online z udziałem Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki, dyrektora GOPS Alicji Napurki i Karoliny Spiżewskiej z RKS pełnomocnika ds. osób starszych, na którym omówiono działania Rady Seniorów w warunkach trwającej pandemii.

Podsumowano aktywności Fundacji i Stowarzyszeń w środowisku senioralnym oraz przedstawiono założenia do dalszej współpracy.
Wójt ocenił pozytywnie rolę Rady Seniorów realizującej założenia Lokalnej strategii polityki senioralnej Gminy, szczególnie trudną ale niezbędną w czasie pandemii.

Przedstawił jednocześnie zamierzenia władz samorządowych, planujących wybudowanie świetlicy dla seniorów w Borzęcinie Dużym, oraz projekt z zakresu e-medycyny

” Monitorowanie stanu zdrowia seniorów” , który wejdzie do realizacji już na początku 2021 roku. Stwierdził, że fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz Seniorów dalej będą wspierane i traktowane priorytetowo w rozpatrywaniu i finansowaniu projektów na rok 2021.

Anna Czajkowska


18.11. 2020 r. Rada Seniorów rozpoczęła uczestnictwo w Projekcie „Obywatel, Senior, Radny- Mazowiecki Inkubator rad Seniorów” [szkolenia online].
Projekt ten realizuje Fundacja Zaczyn ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Tematy szkoleń:

        I -18.11.2020 temat- „Rady Seniorów w pandemii. Co można robić na rzecz seniorów w naszej gminie „.

       II- 25. 11.2020 temat- „Jak nie marnować czasu. Kilka słów o tym dlaczego i nad czym R.S powinny pracować w czasie pandemii”.

      III- 02.12.2020 temat- „Garść inspiracji jak R.S. może działać na rzecz mieszkańców”. Pomysły już realizowane „.

      IV- 09.12 2020 temat- „Jacy są seniorzy w mojej gminie?  Czego jeszcze warto się dowiedzieć, aby działać skutecznie jako R.S.”

      V- 16.12.2020  temat- „Ewaluacja działań Rady. Dlaczego warto wiedzieć co o naszych działaniach myślą inni.” 

 

16.11 2020 r. członkowie Rady Seniorów uczestniczyli w ” V Sejmiku Senioralnym Województwa Mazowieckiego”, organizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, tematem przewodnim były ; zmiany klimatyczne- ich przyczyny i skutki oraz ich wpływ na jakość życia osób starszych.
 

8.11 2020 r. zgłoszeni członkowie Rady Seniorów, uczestniczyli w wideokonferencji
„Rada seniorów
jako organ wspomagający działalność samorządu terytorialnego” przygotowanej przez MCPS w ramach realizacji zadań z zakresu polityki senioralnej województwa mazowieckiego .

Na spotkanie zaproszeni byli przedstawiciele środowisk senioralnych i samorządowych z powiatów: grodziskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego.

 


  List Rady Seniorów do Seniorów z gminy Stare Babice

        Koleżanki i Koledzy Seniorzy!

        Żyjemy w trudnych warunkach pandemii; odwołane zajęcia grupowe, wykłady, spotkania, warsztaty, ograniczenia komunikacyjne, niemożliwość wyjazdów, wyjść do teatru, kwarantanny…

        Konieczność dostosowania się do wymogów sanitarnych i zaleceń władz, izoluje nas i zamyka w domu. Dla wielu niedostępne są oferty internetowe z powodu barier sprzętowych, lub braku umiejętności posługiwania się nim.

       A przecież wszystkim potrzebne jest towarzystwo, aktywne spędzanie wolnego czasu- bo izolacja

potęguje poczucie samotności, apatii a nawet depresję.. Szczególnie trudno jest osobom samotnym,

może jeszcze starszym od nas.

      Wyciągnijmy rękę do najbliższego sąsiada, obdarzmy Go uśmiechem, porozmawiajmy „przez płot”,

czy przez telefon, wysłuchajmy Jego problemów, zaproponujmy ciekawą książkę..

      Pomagajmy i wspierajmy siebie nawzajem!!!

      ” Nikt nie sięga wyżej niż ten, który schyla się by pomóc potrzebującemu „.

                                             Życzymy aby dopisywało  Wam zdrowie i otaczali przyjaciele.

                                              Członkowie Starobabickiej Gminnej Rady Seniorów

   


Kontakty pomocne w trudnych sytuacjach:

    – Telefon zaufania Rady Seniorów dla osób starszych z naszej Gminy

       797 248 979  hasło: ” Wanda,

    – Telefon interwencyjny GOPS 22 722 90 11 , e-mail: gops@stare-babice.pl,

    – ” Korpus Wsparcia Seniorów ” -[projekt rządowy] tel.22 505 11 11.

 

     Rekomendujemy zajęcia dla seniorów on-line:

   zajęcia z Fundacją „Aktywni dłużej „:

      wtorki godz. 11.00 – gimnastyka,  ćwiczenia wzmacniające,

      środy  godz.11.00 – gimnastyka przy muzyce,

      czwartki godz.11.00- ruch rozwijający, terapia,

      soboty godz.11.00  – ruch rozwijający, terapia.

LINK oraz hasło dostępne po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się 504770809.

     zajęcia taneczne z Panią Ewą:

      poniedziałki godz. 13:30
Link: https://zoom.us/j/97155549721?pwd=SWxLeU5MWGQvM3VwZIZzOW5Ca3pDQT09
Meeting ID: 971 5554 9721,
Passcode:670856

     taniec w kręgu, z panią Eweliną:

piątki godz. 17:30
Link: https://zoom.us/j/93474400094?pwd=YS9saFoORIZMUjJ2TmFrNUkvU2NCdz0
Meeting ID:93474400094,
Passcode: 771588

 

Ciekawe strony dla Seniorów:

     – ” Seniorzy Juniorzy „, portal informacyjny dla seniorów [Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej]

     – ABCsenior.com ; informacje z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa ,koncerty z Filharmonii narodowej, operetki ze scen światowych [w oryginale ],

      -Akademia NFZ , kanał na YouTube cykl filmów ” Bezpieczni w czasie pandemii „,

      – Aktywny Senior w domu , Krajowa Izba Terapeutów; ćwiczenia profilaktyczne, taniec, gimnastyka,

 

         Czasopisma dla Seniorów [ pdf.]

      – Panorama UTW;

      – Głos Seniora ;

      – Gazeta -Senior;

      – Gazeta Babicka [ strony dla seniorów ];


1 października 2020 r.
Seniorzy z Gminy Stare Babice, Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, Przewodniczący gminnej Rady Seniorów Tadeusz Wiśniewski, Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku Agnieszka Matuszewska, Dyrektor GOPS Alicja Napurka wybrali się z rewizytą do gminy Bychawa w województwie lubelskim.
Rewizyta została zorganizowana przez Urząd Gminy Stare Babice i gminę Bychawa.
Jej celem było umożliwienie uczestnikom poznania nowych i innowacyjnych rozwiązań wsparcia seniorów oraz wspólna wymiana doświadczeń.

Seniorzy wycieczkę rozpoczęli od zwiedzania Archikatedry św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie, która zrobiła na uczestnikach ogromne wrażenie. Zwiedzili również klasztor w sercu miasta gdzie poznali dzieje i skarby lubelskich dominikanów.
Następnie babiccy seniorzy zostali przywitani w Bychawskiej Izbie Regionalnej. Mieli tam możliwość zapoznania się z lokalnym rękodziełem, a także zobaczyli co skrywają pomieszczenia muzeum regionalnego: m.in. dawne, ręcznie wykonane sprzęty domowego użytku i wyposażenia wiejskich chat, wyroby ceramiczne, plecionkarskie, tkackie, stolarskie, naczynia kuchenne, ozdoby oraz sprzęty związane z uprawą roli i prowadzeniem gospodarstwa chłopskiego.
 
Gmina Bychawa przygotowała dla naszych seniorów wiele niespodzianek, jedną z nich było spotkanie z pisarką Jadwigą Grzesiak oraz występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Henryczki” i Męskiego Zespołu Wokalnego z Bychawy . Oklaskom i podziwom dla nich nie było końca. Mamy pewność, że na długo zapadną one w pamięci naszych seniorów.

30 września 2020 r.

Członkowie Rady Seniorów uczestniczyli w spotkaniu Komisji Oświaty, Spraw społecznych, Kultury i Kultury fizycznej, na której w obecności wójta gminy Sławomira Sumki, omawiane były aspekty Lokalnej Polityki Senioralnej. Seniorzy zaprezentowali podejmowane działania, przedstawili zrealizowane projekty, oraz elementy polityki lokalnej, które nie zostały jeszcze rozwiązane.

Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka i przewodniczący komisji Radosław Karpiński pozytywnie odnieśli się do przedstawionych wniosków.

tekst. Anna Czajkowska
Sekretarz Gminnej Rady Seniorów


11 września 2020 r.

Gościliśmy 30 osobową delegację Seniorów z Gminy Niedźwiada w województwie lubelskim, wraz z wójtem Markiem Kubiakiem. Podczas wizyty studyjnej goście zapoznali się z Lokalną Strategią Polityki Senioralnej, pracą Rady Seniorów, organizacji senioralnych; Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Seniora „Nadzieja „, realizowanymi projektami; wolontariatem, zajęciami sportowymi i kulturalnymi.
Obecny na spotkaniu wójt Sławomir Sumka zaproponował przybyłym współpracę i dzielenie się „dobrymi praktykami’.
Na kolejne spotkanie zostaliśmy zaproszeni z rewizytą.
Cieszymy się, że zdobytymi przez nas doświadczeniami możemy dzielić się z Kolegami z innych regionów Polski.

tekst. Anna Czajkowska
Sekretarz Gminnej Rady Seniorów

 


 

 

5 września 2020 roku
Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował Rok Akademicki 2020/2021 uroczystą mszą, odprawioną w Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie, w intencji osób starszych w naszej gminie i wykładem dr. Marka Posobkiewicza byłego Głównego Inspektora Sanitarnego, obecnie Eksperta ds. oceny ryzyka Covid-19
pt. „Szczepienia ochronne dla Seniorów, oraz zabezpieczenie przed koronawirusem”.

Prezes UTW Agnieszka Matuszewska zaprasza do uczestniczenia w kolejnym 7 roku nauki permanentnej wszystkich zainteresowanych Seniorów.

tekst. Anna Czajkowska
Sekretarz Gminnej Rady Seniorów


03.09 2020 roku
Gminna Rada Seniorów, w obecności Wójta Sławomira Sumki, gościła grupę seniorów z Gminy Izabelin, z którymi podzieliła się informacjami i doświadczeniem w pracach nad powołaniem Rady Seniorów oraz zapoznała się z  działaniami senioralnymi sąsiadów.
Drugim punktem spotkania było ustalenie planu wizyty studyjnej Seniorów z Niedźwiady w woj. lubelskim, która odbędzie się 11.09 2020 roku.

Informujemy, że przedstawicielka naszej  Starobabickiej  Rady Seniorów  Anna Czajkowska, została wybrana do Warszawsko – Mazowieckiego Oddziału Obywatelskiego Parlamentu Seniorów na trzyletnią kadencję.

tekst. Anna Czajkowska
Sekretarz Gminnej Rady Seniorów

 

 

 


16.07 2020 roku


Po trzymiesięcznej przerwie odbyło się Spotkanie Gminnej Rady Seniorów, z zachowaniem przepisów sanitarnych. W obecności sekretarza Michała Więckiewicza podsumowaliśmy działania prowadzone na rzecz seniorów w czasie pandemii i przedstawiliśmy plany kolejnych projektów. Przedstawiciel Gminy zapewnił o dalszej współpracy władz samorządowych na rzecz osób starszych.

tekst. Anna Czajkowska
Sekretarz Gminnej Rady Seniorów