Żłobki niepubliczne

16.04.2020 r. Żłobki – zawieszenie działalności w związku z COVID-19 – pismo MUW

Od roku 2022 żłobkami zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.


ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE, OPIEKUNOWIE DZIENNI

ZAREJESTROWANI  NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO GMINY STARE BABICE

Kontakt w sprawie funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych  w Gminie Stare Babice:

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek

Urząd Gminy Stare Babice

Rynek 21

05-082 Stare Babice

Tel. 22 730 80 92 wew. 214

 Podstawa prawna funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych

Prowadzenie żłobków lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy z dnia 10 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zmianą Dz. U. z 2017 poz. 2379.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. Nr 69 z 2011, poz. 368). Uchwała Nr VIII/52/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:
1) jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
2) osoby fizyczne;
3) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.
Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia.

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Szczegółowe zadania żłobka i klubu dziecięcego określa Rozdział 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.).
Ustawa jest dostępna pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110450235

Sposób złożenia wniosku:
Organ dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy złożony wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl).

Wniosek składany w formie elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.

Wszystkie wnioski związane z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem dotyczące żłobków i klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w ww. systemie teleinformatycznym.
Termin odpowiedzi:
W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, zaświadczenie zostanie wydane w ciągu 7 dni. Zaświadczenie doręczane jest wnioskodawcy za pomocą systemu teleinformatycznego zgodnie z art. 35b ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z póź. zm.).
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru przysługuje tryb odwoławczy.
Odwołanie od decyzji o odmowie wpisu wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję – Wójta Gminy Stare Babice w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa w ust. 1, Wójt Gminy Stare Babice może żądać:
– odpisu z odpowiedniego rejestru,
– dokumentu potwierdzającego tożsamość,
– zaświadczenia o niekaralności,
– dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Opłaty:
Opłata za wpis w wysokości – 350zł

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stare Babice nr 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008 WBS Warszawa Oddział Stare Babice (punkt kasowy WBS mieści się w Urzędzie Gminy).
Podstawa – Uchwała Nr VIII/52/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 Wykaz instytucji przydatnych podczas zakładania i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. do centrali 22 661-10-00
http://www.mpips.gov.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Lesznowolska 20a
05-870 Błonie
tel. 22 725 52 93

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-73-33

Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej
Urzędu Gminy w Starych Babicach
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
tel. 22 722-91-99

Dokumenty niezbędne do rejestracji:
  • Oświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis do rejestru
  • Decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu o spełnianiu wymogów przeciwpożarowych
  • Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim o spełnianiu wymagań sanitarno-lokalowych (w przypadku żłobka)
  • Opinia Wójta Gminy o spełnianiu wymagań sanitarno-lokalowych (w przypadku klubu dziecięcego)
  • Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (jeśli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy jest osobą fizyczną)
  • Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

 Aktualny spis żłobków w Gminie Stare Babice

(https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow)

15237/Z Typ instytucji: Żłobek
Nazwa: Niepubliczny Żłobek ANIMIŚ
Lokalizacja instytucji: MAZOWIECKIE > Powiat warszawski zachodni > Stare Babice > Wierzbin
ul. Jana III Sobieskiego 5Adres WWW żłobka/klubu: https://www.facebook.com/events/animi%C5%9B/animi%C5%9B-wita/495645077878269/E-mail żłobka/klubu: zlobekanimis@gmail.comTelefon żłobka/klubu: 695809622
Liczba miejsc: 25
Liczba dzieci zapisanych: 17
Opłata miesięczna – podstawowa opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka (bez zniżek i bez wyżywienia): 1300.0 zł
Opłata za wyżywienie – dzienna: 15.0 zł
Zniżka – Samotne wychowanie dziecka: 12.0%
Zniżka – Rodzeństwo uczęszczające do instytucji: 12.0%
Godziny otwarcia: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 6:30-19:00
Czy żłobek/klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki?: NIE
Podmiot prowadzący – nazwa: Adrian Schamlewski
Podmiot prowadzący – NIP: 1181977040
Podmiot prowadzący – REGON: 366176570
Podmiot prowadzący – numer pozycji rejestru: 16251/PAdres WWW podmiotu prowadzącego żłobek/klub: https://www.facebook.com/events/animi%C5%9B/animi%C5%9B-wita/495645077878269/Czy podmiot prowadzący zawiesił działalność gospodarczą?: NIE
16354/Z Typ instytucji: Żłobek
Nazwa: Zielone Słonie
Lokalizacja instytucji: MAZOWIECKIE > Powiat warszawski zachodni > Stare Babice > Blizne Jasińskiego, wieś
ul. Stefana Żeromskiego 10AAdres WWW żłobka/klubu: http://www.przedszkolezieloneslonie.plE-mail żłobka/klubu: kontakt@zieloneslonie.edu.plTelefon żłobka/klubu: 532 72 20 37
Liczba miejsc: 25
Liczba dzieci zapisanych: 25
Opłata miesięczna – podstawowa opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka (bez zniżek i bez wyżywienia): 1350.0 zł
Opłata za wyżywienie – dzienna: 0.0 zł
Zniżki: Brak danych
Godziny otwarcia: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9:00-17:00
Czy żłobek/klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki?: NIE
Podmiot prowadzący – nazwa: Fundacja na rzecz kształtowania proekologicznych postaw społecznych JUNONA
Podmiot prowadzący – adres: ul. Michała Drzymały 6 lok. 1
02-495 Warszawa, Ursus
Podmiot prowadzący – NIP: 5223002211
Podmiot prowadzący – REGON: 146464806
Podmiot prowadzący – numer pozycji rejestru: 8365/PAdres WWW podmiotu prowadzącego żłobek/klub: http://www.przedszkolezieloneslonie.plCzy podmiot prowadzący zawiesił działalność gospodarczą?: NIE
16374/Z Typ instytucji: Żłobek
Nazwa: Kolorowe Kredki Montessori Sp. z o. o
Lokalizacja instytucji: MAZOWIECKIE > Powiat warszawski zachodni > Stare Babice > Zielonki-Parcela, wieś
ul. Południowa 71A
Adres WWW żłobka/klubu: www.kolorowekredki.waw.plE-mail żłobka/klubu: katarzyna.oledzka@kolorowekredki.waw.plTelefon żłobka/klubu: 792601601
Liczba miejsc: 25
Liczba dzieci zapisanych: 25
Opłata miesięczna – podstawowa opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka (bez zniżek i bez wyżywienia): 1200.0 zł
Opłata za wyżywienie – dzienna: 13.0 zł
Zniżki: Brak danych
Godziny otwarcia: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 07:00-18:00
Czy żłobek/klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki?: NIE
Podmiot prowadzący – nazwa: Katarzyna Olędzka Kolorowe Kredki Montessori Sp. z o. o.
Podmiot prowadzący – adres: ul. Południowa 71A
05-082 Stare Babice, Zielonki-Parcela, wieś
Podmiot prowadzący – NIP: 1182165309
Podmiot prowadzący – REGON: 369429088
Podmiot prowadzący – numer pozycji rejestru: 13955/PAdres WWW podmiotu prowadzącego żłobek/klub: www.kolorowekredki.waw.plCzy podmiot prowadzący zawiesił działalność gospodarczą?: NIE
6885/Z Typ instytucji: Żłobek
Nazwa: Niepubliczne przedszkole Jeżyk
Lokalizacja instytucji: MAZOWIECKIE > Powiat warszawski zachodni > Stare Babice > Latchorzew
ul. Aleksandra Janowskiego 17
Adres WWW żłobka/klubu: http://www.jezyk.edu.plE-mail żłobka/klubu: kontakt@jezyk.edu.plTelefon żłobka/klubu: (22)7220257
Liczba miejsc: 12
Liczba dzieci zapisanych: Brak danych
Opłata godzinowa – podstawowa opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka (bez zniżek i bez wyżywienia): 0.0 zł
Opłata za wyżywienie – dzienna: 0.0 zł
Zniżki: Brak danych
Godziny otwarcia: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 6:30-17:30
Czy żłobek/klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki?: NIE
Podmiot prowadzący – nazwa: Żłobek Niepubliczny ,,JEŻYK” Dariusz Skwarski
Podmiot prowadzący – adres: ul. Aleksandra Janowskiego 17
05-082 Stare Babice, Latchorzew
Podmiot prowadzący – NIP: 5240009552
Podmiot prowadzący – REGON: 146458409
Podmiot prowadzący – numer pozycji rejestru: 1634/PAdres WWW podmiotu prowadzącego żłobek/klub: http://www.jezyk.edu.pl/Czy podmiot prowadzący zawiesił działalność gospodarczą?: TAK
7046/Z Typ instytucji: Żłobek
Nazwa: Żłobek TĘCZA Wawrzyszko Sp. Jawna
Lokalizacja instytucji: MAZOWIECKIE > Powiat warszawski zachodni > Stare Babice > Latchorzew
ul. Władysława Reymonta 1
Adres WWW żłobka/klubu: http://www.przedszkole-tecza.edu.plE-mail żłobka/klubu: teczap1@wp.plTelefon żłobka/klubu: 516-041-315, 690-042-316
Liczba miejsc: 24
Liczba dzieci zapisanych: Brak danych
Opłata miesięczna – podstawowa opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka (bez zniżek i bez wyżywienia): 924.0 zł
Opłata za wyżywienie – dzienna: 8.0 zł
Zniżka – Rodzeństwo uczęszczające do instytucji: 30.0%
Zniżka – 20: 50.0%
Godziny otwarcia: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 7:00-18:00
Czy żłobek/klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki?: NIE
Podmiot prowadzący – nazwa: Żłobek TĘCZA Wawrzyszko Sp. Jawna
Podmiot prowadzący – adres: ul. Władysława Reymonta 1
05-082 Stare Babice, Latchorzew
Podmiot prowadzący – NIP: 5222894012
Podmiot prowadzący – REGON: 141494613
Podmiot prowadzący – numer pozycji rejestru: 2698/PAdres WWW podmiotu prowadzącego żłobek/klub: http://www.przedszkole-tecza.edu.pl/Czy podmiot prowadzący zawiesił działalność gospodarczą?: NIE
7047/Z Typ instytucji: Żłobek
Nazwa: ZACZAROWANY OŁÓWEK – JOLANTA BUCZYŃSKA
Lokalizacja instytucji: MAZOWIECKIE > Powiat warszawski zachodni > Stare Babice > Stare Babice
ul. Pohulanka 23
Adres WWW żłobka/klubu: http://www.zaczarowany-olowek.plE-mail żłobka/klubu: zaczarowany_sekretariat.olowek@poczta.fmTelefon żłobka/klubu: 22 / 290-73-33, 506-671-924, 503-603-472
Liczba miejsc: 15
Liczba dzieci zapisanych: 15
Opłata miesięczna – podstawowa opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka (bez zniżek i bez wyżywienia): 700.0 zł
Opłata za wyżywienie – dzienna: 7.0 zł
Zniżki: Brak danych
Godziny otwarcia: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 07:00-18:00
Czy żłobek/klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki?: TAK
Podmiot prowadzący – nazwa: ZACZAROWANY OŁÓWEK – JOLANTA BUCZYŃSKA
Podmiot prowadzący – adres: ul. Pohulanka 23
05-082 STARE BABICE, Stare Babice
Podmiot prowadzący – NIP: 1181353144
Podmiot prowadzący – REGON: 142067824
Podmiot prowadzący – numer pozycji rejestru: 2699/PAdres WWW podmiotu prowadzącego żłobek/klub: http://www.zaczarowany-olowek.pl/Czy podmiot prowadzący zawiesił działalność gospodarczą?: NIE
7505/Z Typ instytucji: Żłobek
Nazwa: Niepubliczne Przedszkole ,,Wesoły Brzdąc” Grzegorz Wesołowski
Lokalizacja instytucji: MAZOWIECKIE > Powiat warszawski zachodni > Stare Babice > Blizne Jasińskiego
ul. Tadeusza Kościuszki 33
Adres WWW żłobka/klubu: http://wesolybrzdac.pl/E-mail żłobka/klubu: kontakt@wesolybrzdac.plTelefon żłobka/klubu: 22 / 722-09-61, 509-857-222
Liczba miejsc: 15
Liczba dzieci zapisanych: 0
Opłata miesięczna – podstawowa opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka (bez zniżek i bez wyżywienia): 0.0 zł
Opłata za wyżywienie – miesięczna: 0.0 zł
Zniżki: Brak danych
Godziny otwarcia: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 6:30-17:30
Czy żłobek/klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki?: NIE
Podmiot prowadzący – nazwa: Niepubliczne Przedszkole ,,Wesoły Brzdąc” Grzegorz Wesołowski
Podmiot prowadzący – adres: ul. Tadeusza Kościuszki 33
05-082 Stare Babice, Blizne Jasińskiego
Podmiot prowadzący – NIP: 5222575560
Podmiot prowadzący – REGON: 015693402
Podmiot prowadzący – numer pozycji rejestru: 2723/PAdres WWW podmiotu prowadzącego żłobek/klub: http://www.wesolybrzdac.pl/Czy podmiot prowadzący zawiesił działalność gospodarczą?: TAK

Aktualny spis klubów dziecięcych w Gminie Stare Babice

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

 Numer pozycji rejestru

Dane instytucji
12694/Z Typ instytucji: Klub dziecięcy
Nazwa: MAZANKI
Lokalizacja instytucji: MAZOWIECKIE > Powiat warszawski zachodni > Stare Babice > Zielonki-Wieś
ul. Warszawska 394
Adres WWW żłobka/klubu: mazanki.plE-mail żłobka/klubu: kontakt@mazanki.plTelefon żłobka/klubu: 609 005 150
Liczba miejsc: 18
Liczba dzieci zapisanych: 15
Opłata miesięczna – podstawowa opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka (bez zniżek i bez wyżywienia): 1250.0 zł
Opłata za wyżywienie – dzienna: 12.0 zł
Zniżka – brak: 0.0%
Godziny otwarcia: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 7:00-18:00
Godziny otwarcia – uwagi: 18 dzieci, jeżeli czas pobytu nie przekracza – 5 godzin, 15 dzieci, jeżeli czas pobytu przekracza 5 godzin
Czy żłobek/klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki?: NIE
Podmiot prowadzący – nazwa: Maciej Szmajda Sapling Media
Podmiot prowadzący – adres: ul. Warszawska 394
05-082 STARE BABICE, Zielonki-Wieś
Podmiot prowadzący – NIP: 7961366616
Podmiot prowadzący – REGON: 670986597
Podmiot prowadzący – numer pozycji rejestru: 13638/PAdres WWW podmiotu prowadzącego żłobek/klub: http://mazanki.plCzy podmiot prowadzący zawiesił działalność gospodarczą?: NIE [

 

16375/Z Typ instytucji: Klub dziecięcy
Nazwa: Punkt Opieki Dziennej „Słoneczko”
Lokalizacja instytucji: MAZOWIECKIE > Powiat warszawski zachodni > Stare Babice > Lipków, wieś
ul. Józefa Paschalisa Jakubowicza 24a
Adres WWW żłobka/klubu: www.opiekasloneczko.plE-mail żłobka/klubu: opiekasloneczko@gmail.comTelefon żłobka/klubu: 509 – 794 – 456
Liczba miejsc: 25
Liczba dzieci zapisanych: 25
Opłata miesięczna – podstawowa opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka (bez zniżek i bez wyżywienia): 1200.0 zł
Opłata za wyżywienie – dzienna: 12.0 zł
Zniżki: Brak danych
Godziny otwarcia: Brak danych
Czy żłobek/klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki?: NIE
Podmiot prowadzący – nazwa: Firma ,,Słoneczko” Spółka Cywilna, Jarosław Mika, Małgorzata Mika ul. Jakubowicza 24 A, Lipków, 05-080 Izabelin
Podmiot prowadzący – adres: ul. Józefa Paschalisa Jakubowicza 24 a
05-080 Stare Babice, Lipków, wieś
Podmiot prowadzący – NIP: 1180239423
Podmiot prowadzący – REGON: 147082188
Podmiot prowadzący – numer pozycji rejestru: 8384/PAdres WWW podmiotu prowadzącego żłobek/klub: www.opiekasloneczko.plCzy podmiot prowadzący zawiesił działalność gospodarczą?: NIE

 Dodatkowa forma opieki nad dziećmi:

Dzienny opiekun jest jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego.. Opieka jest sprawowana w warunkach domowych, a czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna efektywniej dopasowany do czasu pracy rodziców.

Czytaj więcej (szczegółowe informacje):

 https://www.gov.pl/web/rodzina/dzienny-opiekun-informacje-dla-podmiotow

Wykaz dziennych opiekunów znajdziecie Państwo pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow

 WSPIERANIE ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym.

Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000603/U/D20180603Lj.pdf

 Zniżki do żłobków mogą być realizowane w ramach Karty Dużej Rodziny,  jeżeli zgłoszą one swój akces.

Rejestr partnerów KDR można sprawdzić  pod adresem:  https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Karta dużej rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach.

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001863/U/D20141863Lj.pdf

 

Opracowała:

Monika Bachańska – Kierownik Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek