Konsultacje społeczne

RAPORT  Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w ramach projektu Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach realizowanego przez Fundację Sendzimira w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Badania i opracowanie: Edyta Bąkowska-Waldmann

Raport

 


Gmina Stare Babice została uczestnikiem projektu pt. „Wspólna przestrzeń- partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”, realizowanego przez Fundację Sendzimira i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasza współpraca będzie się skupiała na prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych podczas procedury częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice.

W studium, nad którym pracujemy wyznaczone zostaną nowe kierunki zagospodarowania terenu na wyznaczonych 25 obszarach z zakresu m. in.: komunikacji, wyznaczania obszarów scaleń i podziału nieruchomości oraz obszarów celu publicznego, środowiska przyrodniczego, czy fotowoltaiki.

W sierpniu mieszkańcy Gminy będą mogli wziąć udział w internetowych konsultacjach społecznych poświęconych częściowej zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zastosowane do tego narzędzie – geoankieta, czyli inaczej ankieta z mapą, umożliwi poznanie opinii mieszkańców na temat przestrzeni gminy Stare Babice – jej aktualnego stanu i sposobu zagospodarowania, ale przede wszystkim potrzeb i kierunków przyszłych zmian. Narzędzie to, poza zestawem typowych dla ankiety pytań, zawiera pytania, na które odpowiedzi uczestnicy będą mogli zaznaczać na mapie – a zatem w sposób jednoznacznie wskazujący miejsca istotne dla mieszkańców. W ramach geoankiety będzie można wypowiedzieć się na temat takich kwestii jak:

–         zagospodarowanie przestrzeni rynku w Starych Babicach i organizacji ruchu w jego okolicach,

–         drogi rowerowe,

–         komunikacja publiczna,

–         farmy fotowoltaiczne

–         lokalne podtopienia.

Uzyskane od mieszkańców informacje pozwolą na poznanie społecznych preferencji i oczekiwań, co do polityki przestrzennej w gminie.

Ze względu na internetowy charakter konsultacji, mieszkańcy mogą wziąć w nich udział w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i terminie – wystarczy jedynie dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu. Planowany termin konsultacji to 3 sierpnia – 4 września 2020 r. Geoankieta będzie dostępna na stronie: https://www.geoankieta.stare-babice.pl/