Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Stare Babice i z poradnictwa obywatelskiego w Lesznie i Błoniu.

Zapisać się można pod numerem telefonu: 22 733 72 83 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim.

 

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 • Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;

Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z:

 • prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Uprawnieni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:

 • doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • osoba, która:
  1. ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
  3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatna mediacja dostępna jest w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej

i obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

 

ZAPISY:

Zapisy na porady prawne i mediacje przyjmowane są wyłącznie pod numerem telefonu:

22 733 72 83  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego

 

Porady odbywają się co 45 minut. Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty telefonicznie. Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-darmowej-pomocy-prawnej  


WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwane przez radcę prawnego i adwokata, wskazanych przez właściwe samorządy zawodowe prowadzone są w Łomiankach
i Starych Babicach

 1. Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Łomiankach w lokalu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno – Sportowego w Łomiankach przy ul. Staszica 2, 05 – 092 Łomianki.

Poniedziałek   od godz.  12.00 do  16.00

Wtorek            od godz.  15.00 do  19.00

Środa              od godz.  12.00 do  16.00

Czwartek         od godz.  15.00 do  19.00

Piątek              od godz.  15.00 do  19.00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją miejską, parking z 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych, podjazd, dwie windy, dostosowane toalety)

 1. Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21, 05 – 082 Stare Babice

Poniedziałek   od godz.  14.00 do  18.00

Wtorek            od godz.  16.00 do  20.00

Środa              od godz.  15.00 do  19.00

Czwartek         od godz.  16.00 do  20.00

Piątek              od godz.  16.00 do  20.00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją zorganizowaną, parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdu, ale brak schodów, winda, dostosowana toaleta).

 1. Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu Urzędu Miejskiego
  w Ożarowie Mazowieckim, w budynku przy ul. Poznańskiej 165, III p. pok. 307,
  05 – 850 Ożarów Mazowiecki

Poniedziałek:              od godz. 12.00 do 16.00

Wtorek:                      od godz. 12.00 do 16.00

Środa                          od godz. 14.00 do 18.00

Czwartek                     od godz. 09.00 do 13.00

Piątek                          od godz. 09.00 do 13.00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją, parking
z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych, podjazd, winda, dostosowana toaleta)

 1. Punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Błoniu w lokalu
  przy ul. Traugutta 6, 05 – 870 Błonie

Poniedziałek:              od godz. 10.00 do 14.00

Wtorek:                      od godz. 15.00 do 19.00

Środa                          od godz. 15.00 do 19.00

Czwartek                     od godz. 15.00 do 19.00

Piątek                          od godz. 10.00 do 14.00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak dojazdu komunikacją, parking, podjazd, brak wind i brak dostosowanych toalet)

 1. Punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lesznie w lokalu Urzędu Gminy Leszno przy ul. Wojska Polskiego 21, 05 – 084 Leszno

Poniedziałek   od godz. 15.00 do 19.00

Wtorek            od godz. 12.00 do 16.00

Środa              od godz. 15.00 do 19.00

Czwartek         od godz. 15.00 do 19.00

Piątek              od godz. 12.30 do 16.00

Dostosowanie punktu do potrzeb osób niepełnosprawnych (dojazd komunikacją, parking, brak podjazdu i windy, punkt znajduje się na parterze, brak dostosowanych toalet)

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Ożarowie Mazowieckim oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Błoniu i w Lesznie są obsługiwane przez organizację pozarządową: Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą
w Zamościu (22-400) przy ul. Legionów 10. Porad prawnych w tych punktach udzielają prawnicy posiadający uprawnienia doradcy obywatelskiego oraz mediatora.

 

Informacja dostępna w PDF tutaj