Program Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił, że od dnia 3 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: WFOŚiGW w Warszawie

Pomoc Finansowa

Na wymianę kotłów oraz ocieplenie budynku można otrzymać dofinansowanie z krajowego Programu ,,Czyste powietrze’’ lub z gminnego programu dotacyjnego. Dotację gminną oraz z Programu ,,Czyste powietrze’’ można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od dochodów wnioskodawcy oraz wybranego źródła ciepła i wynosi od 40 do 100% inwestycji. Zmieniona wersja Programu od 03.01.2023 r. przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
 2. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
  a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
  b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
 3. Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dotacji do wymiany pozaklasowych kotłów i pieców na węgiel, pellet i drewno na nowoczesne źródła ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii oraz docieplenie budynków jednorodzinnych (ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi). Gdy ceny nośników energii rosną, inwestycja w ocieplenie budynku oraz wymianę źródła ciepła na nowoczesne urządzenie, zużywające mniej paliwa, jest najlepszym sposobem na obniżenie rachunków.

 

Gdzie można złożyć wniosek o dotację?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w GMINNYM PUNKCIE KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY PROGRAMU ,,CZYSTE POWIETRZE’’
Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, p. nr 10
tel. (22)  730 80 90 lub 730 80 12
e-mail: ros@stare-babice.pl

lub zadzwoń na infolinię Programu Czyste Powietrze pod numerem: 22 340 40 80, albo wejdź na stronę www.czystepowietrze.gov.pl

 

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji!
Wymień swój stary kocioł i ociepl swój dom
 Płać mniej za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietrza!

Materiały do pobrania – ważne od 03.01.2023
Ulotka do pobrania – ważna od 03.01.2023
Broszura do pobrania – ważna od 03.01.2023

 

Mazowsze posiada swoją uchwałę antysmogową od października 2017 roku.  Zgodnie z jej przepisami wszystkie nowe kotły na paliwa stałe instalowane po 11 listopada 2017 roku muszą spełniać wymagania tzw. ekoprojektu. W 2020 roku rozpoczęto prace nad zaostrzeniem przepisów uchwały. W dniu 26 kwietnia 2022 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 59/22 zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwałę ,,antysmogową’’ ). Uchwała została opublikowana dnia 29 kwietnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 5147.

Na terenie całego Mazowsza nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych  z ich wykorzystaniem,
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
 • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 % (np. mokrego drewna).

Od 1 stycznia 2023 roku nie wolno używać:

 • kotłów bezklasowych na paliwa stałe, tzn. niespełniających  wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
 • kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po 1 stycznia 2023 r., jeśli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora, na której znajduje się instalacja
 • kominków, które nie spełniają wymogów ekoprojektu lub nie zostały doposażone w urządzenia ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Ponadto od 1 stycznia 2028 roku nie wolno używać kotłów na paliwa stałe klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności, jeśli zostały zainstalowane przed 11 listopada 2017.

Równocześnie od 1 stycznia 2028 roku m.in. na terenie powiatu warszawskiego zachodniego  obowiązywać będzie całkowity zakaz palenia węglem kamiennym oraz paliwami produkowanymi z jego wykorzystaniem. Jednakże zakaz palenia węglem kamiennym nie dotyczy kotłów węglowych:

– spełniających wymagania ekoprojektu uruchomionych do 1 czerwca 2022 roku,

– spełniających wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 uruchomionych przed 11 listopada 2017 roku.

Naruszenie uchwały antysmogowej stanowi wykroczenie, za które grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5000 zł.

 

 

Ulotka do pobrania