Program Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił, że od dnia 3 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: WFOŚiGW w Warszawie

Pomoc Finansowa

Na wymianę kotłów oraz ocieplenie budynku można otrzymać dofinansowanie z krajowego Programu ,,Czyste powietrze’’ lub z gminnego programu dotacyjnego. Dotację gminną oraz z Programu ,,Czyste powietrze’’ można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od dochodów wnioskodawcy oraz wybranego źródła ciepła i wynosi od 40 do 100% inwestycji. Zmieniona wersja Programu od 03.01.2023 r. przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
 2. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
  a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
  b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
 3. Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dotacji do wymiany pozaklasowych kotłów i pieców na węgiel, pellet i drewno na nowoczesne źródła ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii oraz docieplenie budynków jednorodzinnych (ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi). Gdy ceny nośników energii rosną, inwestycja w ocieplenie budynku oraz wymianę źródła ciepła na nowoczesne urządzenie, zużywające mniej paliwa, jest najlepszym sposobem na obniżenie rachunków.

 

Od początku trwania Programu „Czyste Powietrze” do dnia 31.12.2023 r. na terenie Gminy Stare Babice:

• złożono 175 wniosków o dofinansowanie,
• zrealizowano 96 przedsięwzięć,
• wypłacono dotację dla przedsięwzięć w kwocie 1284284,25 zł.

 

Gdzie można złożyć wniosek o dotację?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy w GMINNYM PUNKCIE KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY PROGRAMU ,,CZYSTE POWIETRZE’’
Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, p. nr 10
tel. (22)  730 80 90 lub 730 80 12
e-mail: ros@stare-babice.pl

lub zadzwoń na infolinię Programu Czyste Powietrze pod numerem: 22 340 40 80, albo wejdź na stronę www.czystepowietrze.gov.pl

 

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji!
Wymień swój stary kocioł i ociepl swój dom
 Płać mniej za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietrza!

Materiały do pobrania – ważne od 03.01.2023
Ulotka do pobrania – ważna od 03.01.2023
Broszura do pobrania – ważna od 03.01.2023

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu? – ulotka do pobrania

Mazowsze posiada swoją uchwałę antysmogową od października 2017 roku.  Zgodnie z jej przepisami wszystkie nowe kotły na paliwa stałe instalowane po 11 listopada 2017 roku muszą spełniać wymagania tzw. ekoprojektu. W 2020 roku rozpoczęto prace nad zaostrzeniem przepisów uchwały. W dniu 26 kwietnia 2022 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 59/22 zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwałę ,,antysmogową’’ ). Uchwała została opublikowana dnia 29 kwietnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 5147.

Na terenie całego Mazowsza nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych  z ich wykorzystaniem,
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
 • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 % (np. mokrego drewna).

Od 1 stycznia 2023 roku nie wolno używać:

 • kotłów bezklasowych na paliwa stałe, tzn. niespełniających  wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
 • kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po 1 stycznia 2023 r., jeśli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora, na której znajduje się instalacja
 • kominków, które nie spełniają wymogów ekoprojektu lub nie zostały doposażone w urządzenia ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Ponadto od 1 stycznia 2028 roku nie wolno używać kotłów na paliwa stałe klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności, jeśli zostały zainstalowane przed 11 listopada 2017.

Równocześnie od 1 stycznia 2028 roku m.in. na terenie powiatu warszawskiego zachodniego  obowiązywać będzie całkowity zakaz palenia węglem kamiennym oraz paliwami produkowanymi z jego wykorzystaniem. Jednakże zakaz palenia węglem kamiennym nie dotyczy kotłów węglowych:

– spełniających wymagania ekoprojektu uruchomionych do 1 czerwca 2022 roku,

– spełniających wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 uruchomionych przed 11 listopada 2017 roku.

Naruszenie uchwały antysmogowej stanowi wykroczenie, za które grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5000 zł.

 

UWAGA!

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Ulotka do pobrania