Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/82/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 7221) od lipca 2019 r. zacznie obowiązywać regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwany dalej GPSZOK) w Starych Babicach. Do GPSZOK przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Stare Babice i dostarczane przez mieszkańców gminy.Odbieranie odpadów w GPSZOK odbywa się w ramach poniesionej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oddając odpady do punktu konieczne jest:
1) podanie numeru identyfikacyjnego (ID);
2) wypełnienie i złożenie oświadczenia o pochodzeniu i rodzaju oddawanych odpadów;
3) okazanie dokumentu ze zdjęciem.

Do GPSZOK są przyjmowane odpady dostarczone pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, w tym samochodami z przyczepką lekką.

W GPSZOK przyjmowane są następujące rodzaje posegregowanych odpadów:
1) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
2) opakowania z papieru i tektury, papier i tektura;
3) opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne;
4) opakowania z metali, metale;
5) opakowania ze szkła, szkło;
6) opakowania wielomateriałowe;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne do 500 kg rocznie dla jednej nieruchomości;
11) zużyte świetlówki i inne odpady zawierające rtęć;
12) chemikalia;
13) opakowania zawierające śladowe ilości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
14) zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z zastrzeżeniem limitu do 8 sztuk rocznie dla jednej nieruchomości;
15) przeterminowane leki;
16) popioły.

 W GPSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) materiały zawierające azbest, smoła, papa;
3) konary i karpy drzew;
4) szyby samochodowe,
5) szkło zbrojone i hartowane;
6) części samochodowe;
7) inne, wskazujące na to, że nie pochodzą z gospodarstw domowych.

Obowiązuje zakaz przywożenia do GPSZOK odpadów z działalności gospodarczej oraz działalności rolniczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

Pracownicy obsługi GPSZOK mają prawo odmówić przyjęcia odpadu niezgodnego z listą przyjmowanych odpadów lub jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu.

Oddający odpady do GPSZOK:
1) ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i sposób wskazany przez znaki informacyjne lub pracowników obsługi GPSZOK,
2) może poruszać się tylko po wyznaczonych częściach obiektu zgodnie z oznakowaniem.

 

    Czynny:    

  • w okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 listopada):
    wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 14.00-18.00
    oraz sobota w godzinach 10.00-16.00.
  • w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca):
    wtorek, czwartek i sobota w godzinach 12.00-16.00.

 

Więcej informacji:
Referat Ochrony Środowiska 22 730 80 90, 22 730 80 12

 

 

Załącznik: