Zwolnienie z opłaty

Informujemy Państwa, że zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje w wysokości:

7 zł na miesiąc na mieszkańca właścicielowi posesji, na której zamieszkują osoby, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

2 zł miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na każdego członka rodziny wielodzietnej (posesja musi być zamieszkiwana przez minimum jednego z rodziców i trójkę dzieci).

2 zł na miesiąc za osobę zamieszkującą, która przysługuje właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Stare Babice kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych ulg należy w urzędzie gminy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem części dotyczącej przedmiotowego zwolnienia. O wszelkich zmianach warunków mających wpływ na zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uprawniony do jej otrzymania obowiązany jest powiadomić Wójta Gminy Stare Babice w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Podstawa prawna: Uchwała XV/163/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwała XVIII/179/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w urzędzie gminy w pok. nr 10, (22) 730 80 90, (22) 730 80 12, e-mail: odpady@stare-babice.waw.pl.

Załącznik:

Deklaracja-o-wysokosci-oplaty-od-04–2020-PDF