Ulgi

Informujemy Państwa, że zwolnienie w części z opłaty za wywóz odpadów przysługuje:

– w wysokości 7 zł na miesiąc na mieszkańca właścicielowi posesji, na której zamieszkują osoby, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

– w wysokości 2 zł miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na każdego członka rodziny wielodzietnej (posesja musi być zamieszkiwana przez minimum jednego z rodziców i trójkę dzieci).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych ulg należy w urzędzie gminy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem części dotyczącej przedmiotowego zwolnienia. O wszelkich zmianach warunków mających wpływ na zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uprawniony do jej otrzymania obowiązany jest powiadomić Wójta Gminy Stare Babice w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Podstawa prawna: Uchwała XV/163/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w urzędzie gminy w pok. nr 10, tel. (22) 733 80 90, e-mail: odpady@stare-babice.waw.pl.

Załącznik:

Deklaracja-2020-PDF