Studium uwarunkowań

Studium uwarunkowań

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322.):

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XVIII/195/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice”

ponadto ponownie zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwał: Nr X/95/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.,  Nr XIV/135/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. i Uchwały Nr XIX/201/2020 z dnia 9 kwietnia 2020r.

Wszystkie w/w cztery uchwały podjęte zostały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice na łącznie 25 obszarach  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Obszary przystąpienia do zmiany pokazano  na dołączonym schemacie rozmieszczenia ich na  tle mapy całej Gminy. Studium i jego zmiany dostępne są pod adresem: http://bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=51783

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Stare Babice,
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rpp@stare-babice.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski złożone w odpowiedzi na poprzednie ogłoszenia znak:

RPP.7621.40.2019 z dnia 16.12.2019r. i RPP.6721.17.2020 z dnia 16.04.2020r. zachowują ważność.

Uchwały dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej pod adresami:

https://starebabice.bip.net.pl/?a=492https://starebabice.bip.net.pl/?a=567

archiwum.starebabice.bip.net.pl/pliki/476236_Uchwala_Nr_095bip.pdf

archiwum.starebabice.bip.net.pl/pliki/490558_Uchwala_Nr_135BIP.pdf

Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 z późn.zm.).

Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka

         Załączniki:

 1. Nr 1- Schemat rozmieszczenia terenów objętych zmianą studium,
 2. Nr 2- Uchwała Nr XIX/201/2020 z dnia 9 kwietnia 2020r. ,
 3. Nr 3- Uchwała Nr X/95/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. ,
 4. Nr 4- Uchwała Nr XIV/135/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.,
 5. Nr 5- Formularz wniosku w sprawie zmiany ustaleń studium,
 6. Nr 6- Uchwała Nr XVIII/195/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIEo przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare BabiceNa podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322.):

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XIX/201/2020 z dnia 9 kwietnia 2020r.

ponadto ponownie zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwał: Nr X/95/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. i Nr XIV/135/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

Wszystkie w/w trzy uchwały podjęte zostały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice na łącznie 25 obszarach  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Studium zostało uchwalone Uchwałą Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 roku i zmienione Uchwałą Nr VIII/57/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 maja 2015 r. oraz Uchwałą Nr XLI/435/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r.

Obszar przystąpienia do zmiany obejmuje części wsi: Mariew, Stanisławów, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcela,  Klaudyn,  Stare Babice, Babice Nowe, Lubiczów i Blizne Łaszczyńskiego.  Zmiana studium dotyczy obszarów wymienionych w Uchwałach Nr XIX/201/2020,  Nr X/95/2019 i Nr XIV/135/2019, pokazano je na dołączonym schemacie rozmieszczenia ich na  tle mapy całej Gminy.

Obowiązujące dotychczas studium i jego zmiany dostępne są pod adresem:

http://bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=51783

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2020 r.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w Urzędzie Stare Babice,
ul. Rynek 32, 05-082 stare Babice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rpp@stare-babice.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski złożone w odpowiedzi na poprzednie ogłoszenie znak: RPP.7621.40.2019 z dnia 16.12.2019r. zachowują ważność.

Uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej pod adresami:

https://starebabice.bip.net.pl/?a=567

http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=476236

http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=490558

Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie     i udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 z późn.zm.).

Wójt Gminy Stare Babice

Sławomir Sumka

Załączniki:

 1. Schemat rozmieszczenia terenów objętych zmianą studium,
 2. Uchwała Nr XIX/201/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
 3. Uchwała Nr X/95/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.,
 4. Uchwała Nr XIV/135/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
 5. Formularz wniosku w sprawie zmiany ustaleń studium.

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwał: Nr X/95/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. i Nr XIV/135/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 roku i zmienionego Uchwałą Nr VIII/57/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 maja 2015 r. oraz Uchwałą Nr XLI/435/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r. dla części wsi: Mariew, Stanisławów, Borzęcin Duży, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Klaudyn, Koczargi Nowe i Blizne Łaszczyńskiego,  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zmiana studium dotyczy terenów wymienionych w Uchwałach Nr X/95/2019 i Nr XIV/135/2019, pokazano je na dołączonym schemacie rozmieszczenia ich na  tle mapy całej Gminy.Obowiązujące dotychczas studium i jego zmiany dostępne są pod adresem:http://bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=51783Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2020 r.Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w Urzędzie Stare Babice,
ul. Rynek 32, 05-082 stare Babice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres architektura@stare-babice.waw.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej pod adresami:

http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=476236

http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=490558

Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 z późn.zm.).

Wójt Gminy Stare Babice

Sławomir Sumka

Załączniki:

mapa_do_ogłoszenia_o_studium

OGŁ-ogł-III zm studium 01.2020.docx

Uchwała_Nr_X-95-2019 z bip.pdf

Uchwała_Nr_XIV-135-2019-z BIP.pdf

wniosek do zmiany studium.docx

wniosek do zmiany studium.pdf