Odpady

Informacje umieszczone na stronie internetowej gminy zgodnie z ustawą z o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.):

  1. Rejestr podmiotów odbierających odpady komunalne i odbierających nieczystości ciekłe z terenu Gminy Stare Babice: https://stare-babice.pl/ochrona-srodowiska/odpady/terminy-wywozu-odpadow-w-2022/ oraz  Ewidencja zezwoleń na wywóz nieczystości płynnych: https://stare-babice.pl/wp-content/uploads/2020/12/Ewidencja-zezwolen-na-wywoz-nieczystosci-plynnych-w-gminie-Stare-Babice-28-12-2020-r.pdf
  2. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stare Babice niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Kod odpadów Rodzaj odpadów Nazwa instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji BYŚ Wojciech Byśkiniewicz Instalacja do kompostowania odpadów
PN-WMS Sp. z o.o./Kompostownia Odpadów Zielonych
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ATF Sp. z o.o. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Chemeko-SYSTEM Sp. z o.o. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. – Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Pruszkowie
REMONDIS Sp. z o.o. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP)
PU HETMAN Sp. z o.o. Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
  1. Informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: https://starebabice.bip.net.pl/?a=3018
  2. Adres Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) na terenie gminy Stare Babice: https://stare-babice.pl/ochrona-srodowiska/odpady/gminny-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow/
  3. Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1893) użytkownicy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiązani do oddawania zużytego sprzętu (mogą to być zepsute lub niepotrzebne pralki, lodówki, telewizory, komputery, telefony, żarówki, wiertarki itp. czyli sprzęt, którego działanie uzależnione jest od zasilania prądem elektrycznym lub polem elektromagnetycznym) w sklepach przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu. Od 1 lipca 2006 r. każdy sprzedawca hurtowy i detaliczny jest takim właśnie zbierającym. Każdy sprzedawca ma obowiązek, przy sprzedaży nowego sprzętu, przyjąć stary sprzęt tego samego rodzaju w ilości sztuka za sztukę, tzn. sprzedając, np. nową lodówkę, ma obowiązek przyjąć starą lodówkę, ale nie ma już obowiązku przy sprzedaży, np. nowej pralki, przyjąć starego telewizora.

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego NIE MOŻNA WRZUCAĆ DO POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE. Oznacza to, że zużytego lub uszkodzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych nie wolno wyrzucać do przydomowego śmietnika, mieszając „elektrośmieci” z odpadami komunalnymi. Mieszkańcy Gminy Stare Babice objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi mogą nieodpłatnie przekazać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy samodzielnie dostarczyć do GPSZOK ul. Dworkowa.

  1. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

Wykaz punktów przetwarzania odpadów foli, sznurka powstających w gospodarstwach rolnych:

  1. Stena Recycling sp. z o.o. ul. Instalatorów 7c, Warszawa (folia);
  2. Eko-Lech Recykling Leszek Lipka ul. Faradaya 1, Warszawa (folia, sznurek);
  3. Karol Kamiński KARKAM ul. Radzymińska 216, Warszawa (folia, sznurek);

Podana informacja nie gwarantuje, że podmiot faktycznie zbiera dany odpad, a jedynie, że posiada  zezwolenie   na  jego   zbieranie.  W   celu  upewnienia   się  czy  dany   odpad  będzie odebrany należy skontaktować się bezpośrednio z firmą.