Zagospodarowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne w Gminie Stare Babice jest niezwykle ważnym elementem działalności samorządu gminnego. Poprzez stosowanie różnych instrumentów, które dał ustawodawca, tworzymy akty definiujące w jaki sposób powstanie tutaj nowa zabudowa. Każdy z naszych mieszkańców ma wpływ na kierunek rozwoju przestrzennego. Ta zbiorowa odpowiedzialność bierze się z tego, że ustawodawca zapewnił możliwość uczestnictwa w procedurze planistycznej – mieszkańcy mogą brać czynny udział w pracach planistycznych dając temu wyraz w postaci zapoznawania się z projektami nowych planów miejscowych, biorąc udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez urząd gminy, czy składając wnioski oraz uwagi do planu.

Gmina Stare Babice jest dobrem wspólnym i wszyscy powinni brać udział w programowaniu rozwoju przestrzennego – jeżeli dzisiaj razem stworzymy wizję gminy (odpowiedzmy sobie na pytanie jak gmina Stare Babice ma wyglądać za 10, 20, czy 30 lat?), będziemy mogli stworzyć plany miejscowe zapewniające nam dążenie do realizacji tego celu. Konsekwentne i przemyślane plany miejscowe są nie tylko dla nas – przede wszystkim jest to inwestycja w przyszłość naszych dzieci, wnuków oraz nowych mieszkańców gminy. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby za kilka dekad mogli oni stwierdzić, że zapewniliśmy przestrzeń do życia najwyższej jakości. Broszura, którą stworzyliśmy dla mieszkańców, przybliża specyfikę planowania przestrzennego oraz zachęca do aktywnego udziału w planowaniu i podejmowaniu decyzji planistycznych na rzecz wspólnego dobra.

Ogólnodostępny, jasny i transparentny przewodnik dotyczący planowania przestrzennego w gminie Stare Babice powstał z potrzeby zgłaszanej przez mieszkańców gminy. Często podczas spotkań zadawali oni pytania: Czym jest plan miejscowy? Jak można wziąć udział w procedurze planistycznej? Na czym polega proces sporządzania planu? Jakie są skutki podejmowania przez urząd decyzji planistycznych? Dokument taki opracowali pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Stare Babice w styczniu 2019 r.  

Gmina Stare Babice wydała ten przewodnik również w wersji papierowej w nakładzie 1000 egz. Opracowany dokument spełnia pokładane w nim nadzieje – pozwala na lepszą komunikację z mieszkańcami w zakresie planowania przestrzennego w gminie. Dzięki niemu mieszkańcy stają się partnerami w merytorycznej dyskusji dotyczącej przyszłości gminy. Partycypują także w pracach nad planem, biorą udział w konsultacjach i monitorują przebieg poszczególnych etapów procedury planistycznej. Wszystkie terminy istotne dla mieszkańców są podawane do informacji publicznej za pośrednictwem gminnych mediów.

Z dumą informujemy, że Przewodnik po planowaniu przestrzennym Gminy Stare Babice, stworzony na początku 2019 roku przez pracowników naszego urzędu, decyzją Kapituły Nagrody imienia Jerzego Regulskiego otrzymał nagrodę główną w tegorocznej edycji konkursu w kategorii Wiedza i upowszechnianie.