Plany miejscowe w przygotowaniu

Znak sprawy RPP.6721.26.2024                                                                                                                 Stare Babice, 18.04.2024 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Gminie Stare Babice,
obręb Blizne Łaszczyńskiego – etap I

Na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stare Babice, obręb Blizne Łaszczyńskiego – etap Iwraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XXXV/358/17 z dnia 26 października 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr LX/659/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną do wglądu
od 23 maja 2024 r. do 25 czerwca 2024 r.  Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 czerwca 2024 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz zapisy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32,
  05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2024 r. włącznie.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279), zostanie zamieszczone na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka

 

Załączniki na stronie:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=5477

 


 

Znak sprawy: RPP.6721.22.2024                        

Stare Babice 18.04.2024 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego części wsi: Wojcieszyn, Zalesie i Borzęcin Duży – obszar na północ od ul. Trakt Królewski

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Wojcieszyn, Zalesie i Borzęcin Duży – obszar na północ od ul. Trakt Królewski, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Nr LIX/635/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 maja 2023 r.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu  od dnia 21 maja 2024 r. do dnia 18 czerwca 2024 r.  Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz zapisy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na odpowiednim formularzu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2024 r. włącznie:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce „Jak załatwić sprawę”, następnie „Planowanie przestrzenne” -> „Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego”.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”. RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 

Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka

 

Załączniki na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?a=5471


 

Znak sprawy: RPP.6721.5.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                           Stare Babice 24.01.2024 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego części wsi: Wojcieszyn, Zalesie i Borzęcin Duży – obszar na północ od ul. Trakt Królewski

Na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Wojcieszyn, Zalesie i Borzęcin Duży – obszar na północ od ul. Trakt Królewski, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Nr LIX/635/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 maja 2023 r.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu  od dnia 21 lutego 2024 r. do dnia 14 marca 2024 r.  Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lutego 2024 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz zapisy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.  Uwagi należy składać na odpowiednim formularzu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2024 r. włącznie:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce „Jak załatwić sprawę”, następnie „Planowanie przestrzenne” -> „Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego”.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”. RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Wójt Gminy Stare Babice

Sławomir Sumka

Załączniki dostępne na stronie:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=5117


 

Znak sprawy RPP.6721.84.2023                                                                                             Stare Babice, 28.12.2023 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 • części wsi Mariew i części wsi Stanisławów – obszar na południe od ul. Kwiatowej, etap I
 • części wsi Klaudyn w obszarze położonym między ul. Ciećwierza a „Nową Drogą” – etap I

Na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 • „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mariew i części wsi Stanisławów – obszar na południe od ul. Kwiatowej, etap Iwraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XXII/232/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 lipca 2020 r.,
 • „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Klaudyn w obszarze położonym między ul. Ciećwierza a „Nową Drogą” – etap Iwraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XXII/234/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 lipca 2020 r.

Projekty planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną do wglądu
od 17 stycznia 2024 r. do 9 lutego 2024 r.  Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21:

 • w dniu 29 stycznia 2024 r. o godzinie 16:00 – dot. mpzp części wsi Mariew (…),
 • w dniu 29 stycznia 2024 r. o godzinie 17:30 – dot. mpzp części wsi Klaudyn (…).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz zapisy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: Rynek 32,05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2024 r. włącznie.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO– klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279), zostanie zamieszczone na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Wójt Gminy Stare Babice

Sławomir Sumka

Załączniki dostępne na stronie:

– dot. mpzp części wsi Mariew:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=5019

– dot. mpzp części wsi Klaudyn:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=5020


 

Znak sprawy: RPP.6721.66.2023                                                                                                                                     Stare Babice, 22.11.2023 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice w rejonie parku gminnego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice w rejonie parku gminnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzanego na podstawie uchwały Nr LVII/615/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice w rejonie parku gminnego.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu
od 14 grudnia 2023 r. do 11 stycznia 2024 r.  Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 stycznia 2024 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz zapisy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32,
  05-082 Stare Babice
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2024 r. włącznie.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Zastępca Wójta Gminy Stare Babice

Katarzyna Sońta

Załączniki na stronie:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=4958


 

Znak sprawy RPP.6721.54.2023                                                                                                                                                                                                                                                            Stare Babice, 20.09.2023 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Klaudyn
w obszarze położonym między ul. Ciećwierza a „Nową Drogą” – etap I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Klaudyn w obszarze położonym między ul. Ciećwierza a „Nową Drogą” – etap Iwraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XXII/234/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Klaudyn w obszarze położonym między ul. Ciećwierza a „Nową Drogą” – etap I.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu
od 13 października 2023 r. do 13 listopada 2023 r.  Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 listopada 2023 r. o godzinie 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz zapisy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32,
  05-082 Stare Babice,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2023 r. włącznie.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Wójt Gminy Star Babice

Sławomir Sumka

Załączniki na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?a=4712


 

Znak sprawy: RPP.6721.52.2023                                                                                                                                                                                                                                                            Stare Babice, 14.09.2023 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice w rejonie parku gminnego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice w rejonie parku gminnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzanego na podstawie uchwały Nr LVII/615/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice w rejonie parku gminnego.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu
od 13 października 2023 r. do 6 listopada 2023 r.  Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 października 2023 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz zapisy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32,
  05-082 Stare Babice
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2023 r. włącznie.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Wójt Gminy Star Babice

Sławomir Sumka

Załączniki na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?a=4740


 

Znak sprawy RPP.6721.34.2023                                                                                                                                                                           Stare Babice, 18.05.2023 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Klaudyn
w obszarze położonym między ul. Ciećwierza a „Nową Drogą” – etap I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Klaudyn w obszarze położonym między ul. Ciećwierza a „Nową Drogą” – etap Iwraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XXII/234/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Klaudyn w obszarze położonym między ul. Ciećwierza a „Nową Drogą” – etap I.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu
od 14 czerwca 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz zapisy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32,
  05-082 Stare Babice
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2023 r. włącznie.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Wójt Gminy Stare Babice

Sławomir Sumka

Załączniki na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?a=4304

Znak sprawy RPP.6721.28.2023                                                                       

Stare Babice, 17.03.2023 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką”, sporządzanego na podstawie uchwały Nr Nr XLI/444/21 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką.

 

Projekt planu udostępniony zostanie do wglądu  od 12 kwietnia 2023 r. do 4 maja 2023 r.  Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2023 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz zapisy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32,
  05-082 Stare Babice
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2023 r. włącznie.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Wójt Gminy Stare Babice

Sławomir Sumka

 

Załączniki na stronie:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=4061


Znak sprawy RPP.6721.27.2023                                                                     

 Stare Babice, 16.03.2023 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mariew i części wsi Stanisławów
– obszar na południe od ul. Kwiatowej, etap I

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mariew i części wsi Stanisławów – obszar na południe od ul. Kwiatowej, etap I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XXII/232/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mariew i części wsi Stanisławów – obszar na południe od ul. Kwiatowej, etap I.

 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu
od 12 kwietnia 2023 r. do 10 maja 2023 r.  Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz zapisy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32,
  05-082 Stare Babice
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2023 r. włącznie.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Wójt Gminy Stare Babice

Sławomir Sumka

Załączniki na stronie:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=4063


Znak sprawy: RPP.6721.23.2023                                                                                                                                           Stare Babice, dnia 15 marca 2023 r. 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części wsi Stare Babice w rejonie parku gminnego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr LVII/615/2023 z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice w rejonie parku gminnego.

 

Wnioski mogą być wnoszone w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r.:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: rpp@stare-babice.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Stare Babice.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

 

Uchwała oraz załącznik graficzny określający obszar objęty planem są dostępne na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/?c=646

 

W związku z realizacją przez Wójta Gminy Stare Babice czynności, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 17a tej ustawy, informuję, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice pod adresem: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279 w zakładce RODO – Ochrona Danych Osobowych. 

 


Znak sprawy RPP.6721.12.2023                                                                                                                                                                 Stare Babice, 15.02.2023 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XV/152/19 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice, zmienionej  uchwałą Nr XVIII/176/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., uchwałą Nr XXXVIII/409/2021 z dnia 28 października 2021 r., uchwałą Nr XLII/457/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. oraz uchwałą Nr LII/551/2022 z dnia 27 października 2022 r..

 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu
od 15 marca 2023 r. do 7 kwietnia 2023 r.  Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 marca 2023 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz zapisy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32,
  05-082 Stare Babice
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2023 r. włącznie.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka

 

Załączniki na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?a=3954


Znak sprawy: RPP.6721.11.2023                                                                                      Stare Babice, 15.02.2023 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 2

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin oraz uchwały Nr XVIII/174/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin.

 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu
od 14 marca 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r.  Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 marca 2023 r. o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy – Stare Babice, ul. Rynek 21.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz zapisy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2023 r. włącznie.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 

Wójt Gminy Stare Babice

Sławomir Sumka

 

Załączniki na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?a=3953


Znak sprawy: RPP.6721.41.2022                                                               Stare Babice, dnia 18.11.2022 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XVII/163/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. planu, które odbędzie się w dniach od 12 grudnia 2022 r. do 4 stycznia 2023 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej www.stare-babice.pl  w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu” oraz na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 12 grudnia 2022 r. o godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy – Stare Babice, ul. Rynek 21.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32,
  05-082 Stare Babice,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 18 stycznia 2023 r. włącznie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 18 stycznia 2023 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Prawo lokalne” następnie w zakładce „Zarządzenia Wójta Gminy”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Załączniki na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?a=3658


Znak sprawy: RPP.6721.32.2022                                                                                                                                                     Stare Babice, dnia 29.08.2022 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XVII/163/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. planu, które odbędzie się w dniach od 26 września 2022 r. do 18 października 2022 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej www.stare-babice.pl  w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu” oraz na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 3 października 2022 r. o godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy – Stare Babice, ul. Rynek 21.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32,
  05-082 Stare Babice,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 2 listopada 2022 r. włącznie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 2 listopada 2022 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Prawo lokalne” następnie w zakładce „Zarządzenia Wójta Gminy”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 

Załączniki na stronie:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=3400


 

RPP.6721.13.2022

Stare Babice, 30.03.2022 r.                                                                    

OGŁOSZENIE

w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu   „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży  i  Wierzbin  oraz  uchwały Nr XVIII/174/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 lutego 2020  r. zmieniającą uchwałę Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin, w zakresie wprowadzonych następujących zmian.

W stosunku do poprzednio wyłożonego projektu planu wprowadzono następujące zmiany:

 • dla terenów MW – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – zmiana ustaleń w zakresie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy- z 2,0 na 1,5,
 • dla terenów MW – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – zmiana definicji minimalnej powierzchni biologicznie czynnej,
 • dla terenów MN2  – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – tożsamych z terenami MN2 objętymi ustaleniami mpzp z 2011r.- zmiana ustaleń w zakresie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy – z 1,2  na 0,9,
 • dla nowych terenów MN2 – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zmiana ustaleń w zakresie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy – z 0,9  na 0,6,
 • dla terenów MN3  – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zmiana ustaleń w zakresie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy- z 1,1  na 0,75,
 • dla terenów MNU  – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej -zmiana ustaleń w zakresie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy- z 2,0  na 1,2,
 • wyznaczenie drogi gminnej pomiędzy terenami 2MW i 3MW jako przedłużenia drogi 9KDD,
 • zmiana nr terenu 18MN na teren 22MN zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  z wyznaczeniem nieprzekraczalnej linii zabudowy od terenu 2US/ZP/WS,
 • przeznaczenie terenu 1U2 – terenu zabudowy usługowej komercyjnej na teren 4U1 – gminnych usług celu publicznego,
 • przeznaczenie części terenu 1aCU2 i 2CU2  – terenów centrum usługowego na teren 15KDD
  i 16KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej wraz z obiektami towarzyszącymi.

W niezbędnym zakresie  zmianie uległa również prognoza oddziaływania na środowisko.

Zmiany wprowadzone w tekście projektu planu i tekście prognozy, podlegające wyłożeniu do publicznego wglądu, wyróżniono pogrubieniem i podkreśleniami. Zmiany na rysunku projektu planu wyróżniono kolorem czerwonym. Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny – rysunek obszaru planu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian, udostępniony zostanie do wglądu od 25 kwietnia 2022 r. do 18 maja 2022 r.  Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce „Planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 maja 2022 r. o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy – Stare Babice, ul. Rynek 21.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz zapisy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2022 r. włącznie.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 

Załączniki na stronie:  https://starebabice.bip.net.pl/?c=447


RPP.6721.4.2022                                                                                                    

Stare Babice, 02.03.2022 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu   „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XV/152/19 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice, zmienionej  uchwałą Nr XVIII/176/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 lutego 2020  r., uchwałą Nr XXXVIII/409/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 października 2021r. oraz uchwałą Nr XLII/457/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 18 kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022 r.  Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21.

Obowiązują zgłoszenia udziału w dyskusji publicznej, a przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział z zgromadzeniu publicznym lub zmianie obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, zastrzegam prawo zmiany formy dyskusji na formę online (zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

UWAGA!

Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do sali).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz zapisy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32,  05-082 Stare Babice
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2022r. włącznie.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 

Wójt Gminy

(-) Sławomir Sumka

 

Załączniki na stronie:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=2969


Znak sprawy: RPP.6721.12.2022      

                                                         Stare Babice, dnia 30.03.2022 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XVII/163/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. planu, które odbędzie się w dniach od 19 kwietnia 2022 r. do 12 maja 2022 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej www.stare-babice.pl  w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu” oraz na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy – Stare Babice, ul. Rynek 21.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 26 maja 2021 r. włącznie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 26 maja 2022 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Prawo lokalne” następnie w zakładce „Zarządzenia Wójta Gminy”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 

Wójt Gminy Stare Babice

Sławomir Sumka

Załączniki na stronie:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=2972


Znak sprawy: RPP.6721.48.2021                                                                                                                                                      Stare Babice, dnia 18.08.2021 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XVII/163/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. planu, które odbędzie się w dniach od 6 września 2021 r. do 30 września 2021 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej www.stare-babice.pl  w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu” oraz na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 września 2021 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy – Stare Babice, ul. Rynek 21. W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział w zgromadzeniu publicznym lub zmianie obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, zastrzegam prawo zmiany formy dyskusji na formę online (zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

UWAGA!

Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do sali).

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32,
  05-082 Stare Babice,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 14 października 2021 r. włącznie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 14 października 2021 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Prawo lokalne” następnie w zakładce „Zarządzenia Wójta Gminy”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Wójt Gminy

(-) Sławomir Sumka

 

Załączniki na stronie:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=2265

 

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa. Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.

Zapisy pod nr telefonu: 22 722-90-04 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl  w terminie do 10 września 2021 r.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 

RPP.6721.49.2021                                                                                                                                                                                 Stare Babice, dnia 18.08.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych położonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, w Gminie Stare Babice

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice i z Uchwałą Nr XXXVIII/397/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice – część II, oraz Uchwałą Nr XIV/136/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie łącznego wykonania Uchwał Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. oraz Nr XXXVIII/397/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych położonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, w Gminie Stare Babice

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. planu, które odbędzie się w dniach od 6 września 2021 r. do 30 września 2021 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej www.stare-babice.pl  w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu”  oraz na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 września 2021 r. o godz. 16:00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2A. W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział w zgromadzeniu publicznym lub zmianie obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, zastrzegam prawo zmiany formy dyskusji na formę online (zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

UWAGA!

Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do sali).

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32,
  05-082 Stare Babice,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 14 października 2021 r. włącznie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 14 października 2021 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Prawo lokalne” następnie w zakładce „Zarządzenia Wójta Gminy”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 

Wójt Gminy

(-) Sławomir Sumka

Załączniki na stronie:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=2270

 

 

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa. Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.

Zapisy pod nr telefonu: 22 722-90-04 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl  w terminie do 14 września 2021 r.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 

 

RPP.6721.27.2021                                                                                   

Stare Babice, dnia 15.04.2021 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych położonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, w Gminie Stare Babice.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice i z Uchwałą Nr XXXVIII/397/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice – część II, oraz Uchwałą Nr XIV/136/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie łącznego wykonania Uchwał Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. oraz Nr XXXVIII/397/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych położonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, w Gminie Stare Babice

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. planu, które odbędzie się w dniach od 19 maja 2021 r. do 16 czerwca 2021 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej www.stare-babice.pl  w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu”  oraz na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r. o godz. 16:00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2A. W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział w zgromadzeniu publicznym lub zmianie obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, zastrzegam prawo zmiany formy dyskusji na formę online (zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

UWAGA!

Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do sali).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. włącznie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 30 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Prawo lokalne” następnie w zakładce „Zarządzenia Wójta Gminy”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Wójt Gminy

(-) Sławomir Sumka

Załączniki na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?a=1929

OGŁOSZENIE

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa. Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.

Zapisy pod nr telefonu: 22 730-80-03 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl  w terminie do 3 czerwca 2021 r.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 
 

Ze względu na sytuację epidemiczną i obostrzenia dotyczące zgromadzeń publicznych, dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza” zaplanowana na 19 maja 2021 r.  godz. 16:00 (zgodnie z ogłoszeniem nr RPP.6721.26.2021 z dnia 15.04.2021r.) odbędzie się w formie online (wideokonferencja na platformie ZOOM).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie mailowe na adres: rpp@stare-babice.pl

Link do spotkania zostanie udostępniony w dniu dyskusji publicznej.

Pozostałe ustalenia zawarte w ogłoszeniu nr RPP.6721.26.2021 z dnia 15.04.2021 r. pozostają bez zmian. Zmianie ulega jedynie forma dyskusji publicznej.

Z projektem planu można zapoznać się na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?a=1927

 
RPP.6721.26.2021                                                                             

                  Stare Babice, dnia 15.04.2021 r.

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247) oraz uchwały Nr XVII/162/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. planu, które odbędzie się w dniach od 10 maja 2021 r. do 1 czerwca 2021 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej www.stare-babice.pl  w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu”  oraz na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Wyłożenie projektu planu w niezbędnym zakresie:

 • ustalenie nieprzekraczalnych linii zabudowy na terenach MN1.17 i MN1.18,
 • nowe brzmienie §27 ust. 1 pkt 6 lit. e.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 maja 2021 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21. W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział w zgromadzeniu publicznym lub zmianie obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, zastrzegam prawo zmiany formy dyskusji na formę online (zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

UWAGA!

Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do sali).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2021 r. włącznie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 15 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Prawo lokalne” następnie w zakładce „Zarządzenia Wójta Gminy”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Wójt Gminy

(-) Sławomir Sumka

Załączniki na stronie:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=1927

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiczną i obostrzenia dotyczące zgromadzeń publicznych, dyskusja publiczna odbędzie się w formie online (wideokonferencja na platformie ZOOM).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie mailowe na adres: rpp@stare-babice.pl w terminie do 18 maja 2021 r.

Link do spotkania zostanie udostępniony w dniu dyskusji publicznej.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279
 

W związku z przekroczeniem dopuszczalnej liczby osób biorących udział w zgromadzeniu publicznym, dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza-Zielona” zaplanowana na 26 kwietnia 2021 r.  godz. 17:00 (zgodnie z ogłoszeniem nr RPP.6721.22.2021 z dnia 15.03.2021r.) odbędzie się w formie online (wideokonferencja na platformie ZOOM).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie mailowe na adres: rpp@stare-babice.pl

Link do spotkania zostanie udostępniony w dniu dyskusji publicznej.

Pozostałe ustalenia zawarte w ogłoszeniu nr RPP.6721.22.2021 z dnia 15.03.2021 r. pozostają bez zmian. Zmianie ulega jedynie forma dyskusji publicznej.

Z projektem planu można zapoznać się na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?a=1794

 
OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XVII/163/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 19 kwietnia 2021 r. do 12 maja 2021 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu” oraz na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godzinie 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21. W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział z zgromadzeniu publicznym lub zmianie obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, zastrzegam prawo zmiany formy dyskusji na formę online (zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie urzędu.

 

UWAGA!

Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do sali).

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl
 • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2021 r. włącznie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2  przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 26 maja 2021 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 

Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka

  

Załączniki na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?a=1794

 

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej zobowiązane
są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa. Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.Zapisy pod nr telefonu: 22 730-80-03 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl  w terminie do 22 kwietnia 2021 r.Klauzura informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279 

W związku z przekroczeniem dopuszczalnej liczby osób biorących udział w zgromadzeniu publicznym, dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin zaplanowana na 23 marca 2021 r. o godzinie 17:00 (zgodnie z ogłoszeniem nr RPP.6721.17.2021 z dnia 16.02.2021r.) odbędzie się w formie online (wideokonferencja na platformie ZOOM).

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie mailowe na adres: rpp@stare-babice.pl

Link do spotkania zostanie udostępniony jedynie osobom zgłoszonym.

 

Pozostałe ustalenia zawarte w ogłoszeniu nr RPP.6721.17.2021 z dnia 16.02.2021 r. pozostają bez zmian. Zmianie ulega jedynie forma dyskusji publicznej.

Z projektem planu można zapoznać się na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?a=1686

 
RPP.6721.17.2021                                                                                       

Stare Babice, 16.02.2021 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin oraz uchwały Nr XVIII/174/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin.

Wyłożenie projektu planu w niezbędnym zakresie:

 • zmiany ustaleń dla terenów MN2, MN3 i MNU w zakresie wysokości budynków w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,
 • zmiany ustaleń w zakresie szerokości powiatowej drogi 1KDZ ul. Spacerowej,
 • zmiany ustaleń w zakresie liczby miejsc do parkowania dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w terenach MN2, MN3 i MNU,
 • doprecyzowania ustaleń dla parkowania zatrudnionych przy przedszkolach lub szkołach,
 • doprecyzowania wymagań dla powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie wielorodzinnej MW,
 • zmiany szerokości projektowanej drogi wewnętrznej 3KDW,
 • zmiany umiejscowienia wschodniej linii rozgraniczającej terenu 13MN2.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny – rysunek obszaru planu.

Projekt planu (w zakresie wykładanym) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu  od 10 marca 2021 r. do 2 kwietnia 2021 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu” oraz na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 23 marca 2021 r. o godzinie 17:00 w Sali OSP w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 828.
W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział z zgromadzeniu publicznym lub zmianie obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, zastrzegam prawo zmiany formy dyskusji na formę online (zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie urzędu.

 

UWAGA!

Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do sali).

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl
 • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

 

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. włącznie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2  przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 19 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 

Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka

Załączniki na stronie:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=1686

 

 

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej zobowiązane
są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa. Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.

Zapisy pod nr telefonu: 22 730-80-03 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl  w terminie do 19 marca 2021 r.

Klauzura informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 
RPP.6721.12.2021
Stare Babice, dnia 18.01.2021 r.                                                                                           

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stare Babice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 obszarów usługowych położonych we wsiach: Koczargi Nowe i Zielonki – Parcela, w Gminie Stare Babice

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice, oraz Uchwałą Nr XIV/136/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie łącznego wykonania Uchwał Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. oraz Nr XXXVIII/397/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 obszarów usługowych położonych we wsiach: Koczargi Nowe i Zielonki – Parcela, w Gminie Stare Babice

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. planu odbędzie się w dniach od 18 lutego 2021 r. do 15 marca 2021 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu” oraz na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03 marca 2021 r. o godz. 16:00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parcela przy
ul. Południowej 2A.
W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział w zgromadzeniu publicznym lub zmianie obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, zastrzegam prawo zmiany formy dyskusji na formę online (zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

UWAGA !

Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do Sali Widowiskowej).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2021 r. włącznie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 29 marca 2021 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Prawo lokalne” następnie w zakładce „Zarządzenia Wójta Gminy”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 

Wójt Gminy

(-) Sławomir Sumka

Załączniki na stronie:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=1538

 

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa. Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.

Zapisy pod nr telefonu: (22) 730 80 03 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl w terminie do 26 lutego 2021 r.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 
RPP.6721.65.2020                                                                                             
Stare Babice, dnia 07.12.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stare Babice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla 9 obszarów usługowych położonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, w Gminie Stare Babice

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice
i z Uchwałą Nr XXXVIII/397/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice – część II, oraz Uchwałą Nr XIV/136/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie łącznego wykonania Uchwał Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. oraz Nr XXXVIII/397/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r.,zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych położonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały w Gminie Stare Babice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. planu odbędzie się w dniach
od 07 stycznia 2021 r. do 01 lutego 2021 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej www.stare-babice.pl  w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu”  oraz na stronie internetowej www.stare babice.bip.net.pl, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 r. o godz. 16:00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli  przy ul. Południowej 2A. W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział w zgromadzeniu publicznym lub zmianie obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, zastrzegam prawo zmiany formy dyskusji na formę online (zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

UWAGA !

Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do Sali Widowiskowej).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32,
  05-082 Stare Babice
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2021 r. włącznie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 15 lutego 2021 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Prawo lokalne” następnie w zakładce „Zarządzenia Wójta Gminy”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Załączniki na stronie:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=1372

Wójt Gminy

(-) Sławomir Sumka

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa.  Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.

Zapisy pod nr telefonu: 22 730-80-03 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl  w terminie do 15 stycznia 2021 r.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 

RPP.6721.61.2020                                                                                                                     

Stare Babice 10.11.2020 r.

 Ogłoszenie

Wójta Gminy Stare Babice

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi:

Borzęcin Duży i Borzęcin Mały

w dniach od 09 grudnia 2020 r. do 08 stycznia 2021 r.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVIII/175/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 lutego  2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską,Kosmowską i Krótką,zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany tego planu miejscowego:

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 09 grudnia 2020 r. do 08 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Rynek 32, 05–082 Stare Babice w godz. od 9.00 do 15.00.

Podstawowy cel zmiany, to ustalenie możliwości stosowania dachów o różnych formach,
a nie jak dotychczas tylko dwuspadowych.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu zmiany planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonów: 
(22)  722 90 04, (22)  730 80 03.

Projekt planu miejscowego bez prognozy oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu” oraz na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl,               w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość                  i odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 r. o godzinie 1600.

Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej zobowiązane będą do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa. Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko. Zapisy pod nr telefonu: 22 730-80-03 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl  w terminie do 17 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy wnosić na piśmie do Wójta Gminy Stare Babice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2021 r.

Pisma należy kierować na adres Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: rpp@stare-babice.pl lub przez platformę ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z obwieszczeniem Wójta Gminy Stare Babice, dnia 14 lipca 2020 r. RPP.6721.49.2020 odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany tego planu miejscowego.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Wójta Gminy Stare Babice w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice, w zakładce Zarządzenia Wójta Gminy, na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Wójt Gminy Stare Babice

Sławomir Sumka

 

Załączniki na stronie:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=1246
OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XVII/160/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsiLatchorzew zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od 9 listopada do 4 grudnia 2020 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu” oraz na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i obowiązujące obostrzenia dotyczące zgromadzeń publicznych, dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew zaplanowana na 25 listopada 2020 r. o godzinie 16:00 (zgodnie z ogłoszeniem nr RPP.6721.57.2020 z dnia 12.10.2020r.) odbędzie się w formie online (wideokonferencja na platformie ZOOM).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie mailowe na adres: rpp@stare-babice.pl

Link do spotkania zostanie udostępniony jedynie osobom zgłoszonym.

 

Pozostałe ustalenia zawarte w ogłoszeniu nr RPP.6721.57.2020 z dnia 12.10.2020 r. pozostają bez zmian. Zmianie ulega jedynie forma dyskusji publicznej.

 

UWAGA!

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2020 r. włącznie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie:
do 21 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

 

 

Załączniki na stronie:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=1076

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i obowiązujące obostrzenia dotyczące zgromadzeń publicznych, dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew zaplanowana na 25 listopada 2020 r. o godzinie 16:00 (zgodnie z ogłoszeniem nr RPP.6721.57.2020 z dnia 12.10.2020r.) odbędzie się w formie online (wideokonferencja na platformie ZOOM).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie mailowe na adres: rpp@stare-babice.pl

Link do spotkania zostanie udostępniony jedynie osobom zgłoszonym.

 

Pozostałe ustalenia zawarte w ogłoszeniu nr RPP.6721.57.2020 z dnia 12.10.2020 r. pozostają bez zmian. Zmianie ulega jedynie forma dyskusji publicznej.

 

 
RPP.6721.57.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Stare Babice, 12.10.2020 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XVII/160/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsiLatchorzew

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od 9 listopada do 4 grudnia 2020 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu” oraz na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się:
w dniu 25 listopada 2020 r. o godzinie 16:00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2A.

UWAGA!

Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do Sali Widowiskowej).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32,
  05-082 Stare Babice
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2020 r. włącznie.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie:
do 21 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

 
Stare Babice, 12.10.2020 r.

RPP.6721.58.2020

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży  i  Wierzbin  oraz  uchwały Nr XVIII/174/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 lutego 2020  r. zmieniającą uchwałę Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin.

Wyłożenie projektu planu w niezbędnym zakresie:

 • zmiana ustaleń dla części działki ew. 630/2,
 • zmiana ustaleń dla terenów MW dotyczących wysokości budynków, podpiwniczenia oraz powierzchni terenu, liczby miejsc do parkowania,
 • doprecyzowania ustaleń dla parkowania przy [przedszkolach lub szkołach,
 • doprecyzowania ustaleń do funkcji zabudowy w terenach MNU
 • korekty zapisu o powierzchni obszaru planu w Prognozie oddziaływania na środowisko.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny – rysunek obszaru planu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu
od 16 listopada 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.  Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu” oraz na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się:
w dniu 1 grudnia 2020 r. o godzinie 17:00 w sali OSP w Borzęcinie Dużym
, ul. Warszawska 828.

W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób biorących udział z zgromadzeniu publicznym lub zmianie obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, zastrzegam prawo zmiany formy dyskusji na formę online (zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

UWAGA!

Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do sali).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32,
  05-082 Stare Babice
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2020 r. włącznie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie:
do 28 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Załączniki na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?a=1089

Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa.  Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.

Zapisy pod nr telefonu: 22 730-80-03 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl w terminie do 27 listopada 2020 r.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 
 

 Dyskusja publiczna nad planem miejscowym w Bliznem Łaszczyńskiego w formie online

W związku z obecnie obowiązującą żółtą strefą epidemiczną i wprowadzeniem nowych obostrzeń dotyczących zgromadzeń publicznych, dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w gminie Stare Babice, obręb Blizne Łaszczyńskiego zaplanowana na 21 października 2020 r. o godzinie 16:00 odbędzie się w formie online (wideokonferencja na platformie ZOOM).

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie mailowe na adres: rpp@stare-babice.pl

Link do spotkania zostanie udostępniony jedynie osobom zgłoszonym.

 

Pozostałe ustalenia zawarte w ogłoszeniu nr RPP.6721.56.2020 z dnia 21.09.2020 r. pozostają bez zmian. Zmianie ulega jedynie forma dyskusji publicznej.

 
 

Stare Babice, 21.09.2020 r.

RPP.6721.56.2020

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w gminie Stare Babice, obręb Blizne Łaszczyńskiego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXV/358/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w Gminie Stare Babice, z późniejszymi zmianami – Obszar Nr 1.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów usługowych w gminie Stare Babice, obręb Blizne Łaszczyńskiego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach
od 12 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r.
Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu” oraz na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się:
w dniu 21 października 2020 r. o godzinie 16:00 w Sali widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2A.

UWAGA!

Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do Sali Widowiskowej).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice 
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2020 r. włącznie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 30 listopada 2020 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.starebabice.bip.net.pl, w zakładce „Prawo lokalne” następnie w zakładce „Zarządzenia Wójta Gminy”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

Załączniki na stronie:  https://starebabice.bip.net.pl/?c=458

Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka

 
RPP.6727.47.2020                                                                                                                                                                                                                                                              Stare Babice, 10.07.2020 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin oraz uchwały Nr XVIII/174/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od 10 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r. Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu; na stronie internetowej www.stare-babice.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar, znajdujący się pomiędzy ul. Warszawską, ul. Spacerową, ul. Trakt Królewski i ul. Królewicza Jakuba.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się: w dniu 31 sierpnia 2020 r. o godzinie 16:00 w Sali widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2A.

 

UWAGA!

Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do Sali Widowiskowej).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2020 r. włącznie.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 21 września 2020 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 

 

Zastępca Wójta

(-) Tomasz Szuba

 

 

 

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej w Domu Kultury Stare Babice zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa.

Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko, nr telefonu oraz obszar, którego dotyczy dyskusja.

Zapisy pod nr telefonu: 22 730-80-03 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl  w terminie do 25 sierpnia 2020 r.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

 
                                                                                                                  

Stare Babice, 10.07.2020 r.

RPP.6721.46.2020

 

OGŁOSZENIE

dot. terminu zakończenia okresu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • części wsi Janów,
 • części wsi Latchorzew
 • części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w nawiązaniu do ogłoszenia nr RPP.6721.18.2020 z dnia 16.04.2020 r. dot. wydłużenia okresu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów, części wsi Latchorzew oraz części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza” zawiadamiam:

 • Termin wyłożenia ww. planów trwa do dnia 14 sierpnia 2020 r.
 • Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2020 r. w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli przy ul. Południowej 2A:
 • o godz. 15:00 – mpzp części wsi Janów,
 • o godz. 16:00 – mpzp części wsi Latchorzew,
 • o godz. 17:00 – mpzp części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”.
 • Termin składania uwag do ww. planów upływa 31 sierpnia 2020 r.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

 • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. włącznie.

UWAGA!

Informuję, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 2 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do Sali Widowiskowej).

Zastępca Wójta

(-) Tomasz Szuba

 

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej w Domu Kultury Stare Babice zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia chęci uczestnictwa.

Przy zapisach należy podać: imię i nazwisko, nr telefonu oraz obszar, którego dotyczy dyskusja.

Zapisy pod nr telefonu: 22 730-80-03 lub mailowo: rpp@stare-babice.pl  w terminie do 5 sierpnia 2020 r.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279

OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare BabiceNa podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322.):zawiadamiamo podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XVIII/195/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice”ponadto ponownie zawiadamiamo podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwał: Nr X/95/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.,  Nr XIV/135/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. i Uchwały Nr XIX/201/2020 z dnia 9 kwietnia 2020r.Wszystkie w/w cztery uchwały podjęte zostały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice na łącznie 25 obszarach  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Obszary przystąpienia do zmiany pokazano  na dołączonym schemacie rozmieszczenia ich na  tle mapy całej Gminy. Studium i jego zmiany dostępne są pod adresem: http://bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=51783Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Stare Babice,
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rpp@stare-babice.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.Wnioski złożone w odpowiedzi na poprzednie ogłoszenia znak: RPP.7621.40.2019 z dnia 16.12.2019r. i RPP.6721.17.2020 z dnia 16.04.2020r. zachowują ważność.Uchwały dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej pod adresami:https://starebabice.bip.net.pl/?a=492https://starebabice.bip.net.pl/?a=567archiwum.starebabice.bip.net.pl/pliki/476236_Uchwala_Nr_095bip.pdfarchiwum.starebabice.bip.net.pl/pliki/490558_Uchwala_Nr_135BIP.pdfWniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 z późn.zm.).

Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka

 

        Załączniki:

 1. Nr 1- Schemat rozmieszczenia terenów objętych zmianą studium,
 2. Nr 2- Uchwała Nr XIX/201/2020 z dnia 9 kwietnia 2020r. ,
 3. Nr 3- Uchwała Nr X/95/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. ,
 4. Nr 4- Uchwała Nr XIV/135/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.,
 5. Nr 5- Formularz wniosku w sprawie zmiany ustaleń studium,
 6. Nr 6- Uchwała Nr XVIII/195/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.

 
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322.):zawiadamiamo podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XIX/201/2020 z dnia 9 kwietnia 2020r.ponadto ponownie zawiadamiamo podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwał: Nr X/95/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. i Nr XIV/135/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.Wszystkie w/w trzy uchwały podjęte zostały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice na łącznie 25 obszarach  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Studium zostało uchwalone Uchwałą Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 roku i zmienione Uchwałą Nr VIII/57/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 maja 2015 r. oraz Uchwałą Nr XLI/435/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r.Obszar przystąpienia do zmiany obejmuje części wsi: Mariew, Stanisławów, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki Parcela,  Klaudyn,  Stare Babice, Babice Nowe, Lubiczów i Blizne Łaszczyńskiego.  Zmiana studium dotyczy obszarów wymienionych w Uchwałach Nr XIX/201/2020,  Nr X/95/2019 i Nr XIV/135/2019, pokazano je na dołączonym schemacie rozmieszczenia ich na  tle mapy całej Gminy.Obowiązujące dotychczas studium i jego zmiany dostępne są pod adresem:http://bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=51783Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2020 r.Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w Urzędzie Stare Babice,
ul. Rynek 32, 05-082 stare Babice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rpp@stare-babice.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.Wnioski złożone w odpowiedzi na poprzednie ogłoszenie znak: RPP.7621.40.2019 z dnia 16.12.2019r. zachowują ważność.Uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej pod adresami:https://starebabice.bip.net.pl/?a=567http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=476236http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=490558Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie     i udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 z późn.zm.).Wójt Gminy Stare BabiceSławomir SumkaZałączniki:

 1. Schemat rozmieszczenia terenów objętych zmianą studium,
 2. Uchwała Nr XIX/201/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
 3. Uchwała Nr X/95/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.,
 4. Uchwała Nr XIV/135/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
 5. Formularz wniosku w sprawie zmiany ustaleń studium.

O G Ł O S Z E N I E dot. wydłużenia okresu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • części wsi Janów,
 • części wsi Latchorzew,
 • części wsi Stare Babice obszar „Koczarska-Sienkiewicza”.

W związku z trwającym i przedłużającym się stanem epidemii, wydłużam terminy określone w opublikowanych w Gazecie Babickiej numer 2 (282) luty/marzec 2020 ogłoszeniach nr RPP.6721.8.2020 oraz RPP.6721.9.2020 z dnia 11.02.2020 r. dotyczących ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów oraz części wsi Latchorzew, a także opublikowanym w Gazecie Babickiej numer 3 (283) ogłoszeniu nr RPP.6721.17.2019/2020 z dnia 16.03.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”. Ustalam następujące modyfikacje:

 • Termin wyłożenia wszystkich ww. projektów planów do publicznego wglądu zostaje wydłużony do odwołania,
 • Terminy dot. zakończenia wyłożenia, dyskusji publicznych oraz nieprzekraczalnego terminu składania uwag zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy (www.stare-babice.pl), w BIP (starebabice.bip.net.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
 • Sposób składania uwag pozostaje bez zmian.

Określenie dokładnych terminów poszczególnych, obligatoryjnych elementów procedury planistycznej związanych z wyłożeniem projektów do publicznego wglądu, będzie możliwe po unormowaniu się stanu zagrożenia epidemiologicznego i zniesieniu obecnie obowiązujących obostrzeń związanych z ograniczeniem mobilności oraz zakazem zgromadzeń.
Przypominam, że przez cały okres trwania wyłożenia, istnieje możliwość samodzielnego zapoznania się z projektami planów miejscowych, które udostępnione są w formie elektronicznej na stronie www.stare-babice.pl (zakładka „zagospodarowanie przestrzenne”) i w biuletynie informacji publicznej www.starebabice.bip.net.pl (zakładka „planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”). W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcam także do kontaktu z Referatem Planowania Przestrzennego – nr. tel. 22 722 90 04 lub email rpp@stare-babice.pl.

Wójt Gminy Stare Babice

Sławomir Sumka

Załącznik:

Ogłoszenie_zmiana_Janow, Latchorze, Stare Babice


OGŁOSZENIEo przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i KrótkąNa podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XVIII/175/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.Wnioski do planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach, 05-082 ul. Rynek 32 w terminie do dnia30 maja 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Wnioski na piśmie należy składać:

 1. w kancelarii Urzędu Gminy w Starych Babicach,
 2. pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 3. ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego w pok. nr 4,
 4. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl .

Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 wyżej wymienionej ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Stare Babice.

Informuję, że Uchwała Nr XVIII/175/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo Lokalne pod adresem: https://starebabice.bip.net.pl/?a=463

Celem procedury jest wprowadzenie wyłącznie dwóch zmian, bez zmiany części graficznej planu: dopuszczenie innych dachów niż dwuspadowe oraz zmiana przepisu dotyczącego minimalnej powierzchni działki pod budynek jednorodzinny dwulokalowy.

Załącznik:

ogłoszenie – Borzęcin


O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283) oraz uchwały Nr XVII/162/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 kwietnia do 5 maja 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 w Sali Konferencyjnej im. Stanisława Zająca o godzinie 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w dokumencie, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej: rpp@stare-babice.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2020 r. włącznie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Stare Babice. Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Stare Babice

/-/ Sławomir Sumka

Załączniki:

BIP – załączniki


Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania MPZP

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XV/152/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku oraz Uchwały Nr XVIII/176/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu dla następujących, wymienionych poniżej obszarów:           1) We wsi Babice Nowe:

 1. na działkach nr ew. 6/3, 703/11– obszar nr 1,
 2. na działkach nr ew. 62/8, 62/15 i 62/17 – obszar nr 2,
 3. na działkach nr ew. 256/1, 256/2, 256/3 –obszar nr 3,2) We wsi Blizne Jasińskiego na części działek nr ew. 52/4, 261/37 – obszar nr 4,3) We wsi Blizne Łaszczyńskiego na działce nr ew. 32/5 – obszar nr 5,4) We wsi Borzęcin Duży:
 1. na części działki nr ew. 155 – obszar nr 6,
 2. na części działek nr ew. 513/2, 514/1, 514/4 i 515/2 – obszar nr 7,
 3. na części działki nr ew. 46/6 – obszar nr 8,
 4. na działkach nr ew. 215/2 i części działki nr ew. 215/3 – obszar nr 9,
 5. na działkach nr ew. 167/2 i części działki nr ew. 167/8 – obszar nr 10,
 6. na części działki nr ew. 605/8 – obszar nr 11,5) We wsi Janów na działce nr ew. 103/32 – obszar nr 12,6) We wsi Koczargi Nowe:
 1. na działce nr ew. 106/11 – obszar nr 13,
 2. na działce nr ew. 141/1 – obszar nr 14,
 3. na działce nr ew. 137/1 – obszar nr 15,7) We wsi Kwirynów na działkach nr ew. 286 i 287 – obszar nr 16,8) We wsi Latchorzew na działce nr ew. 25/5 – obszar nr 17,9) We wsi Lipków na działkach nr ew. 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 10, 11, 86/1, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 15/1, 15/2, 15/3, 15/5, 15/6, 15/7, 16/1, 16/2, 16/3, 16/5, 16/6, 16/7, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/7, 17/8, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/8, 18/9, 699, 700, 701, 702, 19/6, 21/1, 21/2, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 706/1, 706/3, 706/4, 707/1, 707/2, 710, 708/1, 708/2, 708/3, 709/1, 709/3, 709/4, 709/5, 26/1, 26/3, 26/4, 26/5, 27, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 29/14, 29/15, 29/16 i 29/17 – obszar nr 18,10) We wsi Stare Babice:
 1. na działce nr ew. 57 – obszar nr 19,
 2. na działce nr ew. 675/1 – obszar nr 20,
 3. na działkach nr ew. 88/5, 88/6, 88/28, 88/29, 88/30, 88/31 i 88/36 – obszar nr 21,11) We wsi Topolin na części działki nr ew. 32/5 – obszar nr 22,12) We wsi Wierzbin na działkach nr ew. 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 47 i 48 – obszar nr 23,13) We wsi Wojcieszyn
 1. na działkach nr ew. 236/5, 236/6, 236/7, 236/8, 237/1 i 237/2 –obszar nr 24,
 2. na działkach nr ew. 222/6, 222/7, 224/5 i 224/6 – obszar nr 25,
 3. na działce nr ew. 208/5 – obszar nr 26,
 4. na części działki nr ew. 371/2 – obszar nr 27,14) We wsi Zielonki-Parcela
 1. na działce nr ew. 279 – obszar nr 28,
 2. na części działki nr ew. 16/4 – obszar nr 29,15) We wsi Mariew na działkach nr ew. 230/3 i 230/4 – obszar nr 30.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy  w Starych Babicach, 05-082 ul. Rynek 32 w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Stare Babice.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Gminy w Starych Babicach, pocztą na adres 05-082 Stare Babice Rynek 32, ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego w pok. nr 4 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres : rpp@stare-babice.pl . Zgodnie z art. 41 ww. ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Stare Babice.

Informuję, że Uchwały Nr XV/152/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz Uchwała
Nr XVIII/176/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
pod adresami:

http://archiwum.starebabice.bip.net.pl/200373.html

https://starebabice.bip.net.pl/?a=464

 


Ogłoszenie dotyczące wydłużenia okresu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów oraz części wsi Latchorzew

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, wydłużone zostają terminy określone w opublikowanych w Gazecie Babickiej numer 2 (282) luty/marzec 2020 ogłoszeniach nr RPP.6721.8.2020 oraz RPP.6721.9.2020 z dnia 11.02.2020 r. dotyczących ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
części wsi Janów oraz części wsi Latchorzew. Ustalam następujące modyfikacje:

 • Termin wyłożenia obydwu planów zostaje wydłużony do dnia 30 kwietnia 2020 r.
 • Dyskusja publiczna dot. projektu części wsi Latchorzew odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2020 r. o godz. 16:00
 • Dyskusja publiczna dot. projektu części wsi Janów odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2020 r. o godz. 16:00
 • Termin składania uwag do obydwu planów upływa 12 maja 2020 r.

Pozostałe ustalenia – m. in. miejsca planowanych dyskusji publicznych oraz sposoby składania uwag – nie ulegają zmianom.

Załącznik:

ogłoszenie – wydłużenie terminów wyłożenia


Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2081) oraz Uchwały Nr XVII/159/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów,zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 do 30 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 w Sali Konferencyjnej im. Stanisława Zająca o godzinie 1700.Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy.Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice z podaniem nazwiska, imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 14 kwietnia 2020 r.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice, pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres  d.siembida@stare-babice.waw.plJako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.Załącznik:Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp części wsi Janów (493.6kB)POŚ JanówJanów zal1Janów zal2Janów mpzp tekst

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2081) oraz Uchwały Nr XVII/160/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 marca do 30 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: http://www.stare-babice.pl, w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”, następnie zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 w Sali Konferencyjnej im. Stanisława Zająca o godzinie 1700.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy.

Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice z podaniem nazwiska, imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 14 kwietnia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Stare Babice.

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice, pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres  d.siembida@stare-babice.waw.pl

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Załączniki:

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp części wsi Latchorzew (490.6kB)

Prognoza oddziaływania na środowisko

Latchorzew rysunek plan

Latchorzew treść planu


Studium uwarunkowań

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwał: Nr X/95/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. i Nr XIV/135/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 roku i zmienionego Uchwałą Nr VIII/57/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 maja 2015 r. oraz Uchwałą Nr XLI/435/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r. dla części wsi: Mariew, Stanisławów, Borzęcin Duży, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Klaudyn, Koczargi Nowe i Blizne Łaszczyńskiego,  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zmiana studium dotyczy terenów wymienionych w Uchwałach Nr X/95/2019 i Nr XIV/135/2019, pokazano je na dołączonym schemacie rozmieszczenia ich na  tle mapy całej Gminy.

Obowiązujące dotychczas studium i jego zmiany dostępne są pod adresem: http://bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=51783

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2020 r. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w Urzędzie Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 stare Babice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres architektura@stare-babice.waw.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.Uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej pod adresami: http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=476236

http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=490558

Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 z późn.zm.).

Wójt Gminy Stare Babice

Sławomir Sumka

Załączniki:mapa_do_ogłoszenia_o_studiumOGŁ-ogł-III zm studium 01.2020.docxUchwała_Nr_X-95-2019 z bip.pdfUchwała_Nr_XIV-135-2019-z BIP.pdfwniosek do zmiany studium + krajobraz docwniosek do zmiany studium + krajobraz pdf