Nieczystości ciekłe

DLA MIESZKAŃCÓW

Urząd Gminy Stare Babice przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych i dowodów uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Usługę wywozu nieczystości płynnych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Stare Babice. Lista firm posiadających aktualne zezwolenia dostępna jest poniżej.

 

EWIDENCJA ZEZWOLEŃ NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH NA TERENIE GMINY STARE BABICE

Ewidencja zezwoleń na wywóz nieczystości płynnych w gminie Stare Babice 03-07-2024 r.

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Aby świadczyć usługi opróżniania szamb lub osadników i wywozu nieczystości należy złożyć wniosek o zezwolenie do właściwego terytorialnie urzędu miasta lub gminy.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych:
wniosek_nieczystosci_ciekle_rodop.docx
wniosek_nieczystosci_ciekle_rodop.pdf

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 5 [Zakres obowiązków właścicieli]

  1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

       3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

Art. 6 [Rozwinięcie]

  1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

       1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach         przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

       – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Art. 7 [Uzyskiwanie zezwoleń]

  1. Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

      2) opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

      – wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

3a. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.

  • Uchwała Nr XXXVII/348/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać  przedsiębiorcy ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.