Wójt Gminy

Wójtem Gminy Stare Babice jest Sławomir Sumka

.

Tel. : 22 722-94-51

e-mail: sekretariat@stare-babice.pl

Przyjęcia interesantów: poniedziałki w godz. 9.00 – 16.00
W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 17.00.
  
 1. Do zadań i kompetencji Wójta należą wszystkie zadania organu wykonawczego Gminy określone w ustawach i innych przepisach.
 2. Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu.
 3. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.
 4. Wójt jest Szefem Obrony Cywilnej Gminy Stare Babice.
 5. Wójt kieruje realizacją zadań obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.
 6. Wójt kieruje Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego.
 7. W celu zapewnienia sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu obowiązuje podział zadań i kompetencji pomiędzy Wójtem, jego Zastępcą, Sekretarzem
  i Skarbnikiem.
 8. W celu zapewnienia sprawnej realizacji przez Urząd zadań o szczególnym znaczeniu Wójt może powoływać w drodze zarządzenia pełnomocników
  lub zespoły zadaniowe.
 9. W celu zaopiniowania projektów ważnych przedsięwzięć lub wykonania zadań wymagających współdziałania kilku wydziałów lub referatów lub biur – Wójt powołuje zespół pod przewodnictwem wyznaczonych przez siebie osób.
 10. Wójt może powierzyć prowadzenie w jego imieniu niektórych spraw z zakresu swojej właściwości Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi.
 11. Do kompetencji Wójta jako kierownika Urzędu należy w szczególności:
  1)
  kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu;
  2)
  składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań;
  3)
  podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
  4)
  wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych;
  5)
  zapewnianie przestrzegania prawa przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
  6)
  prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
  7)
  upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
  8)
  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady;
  9)
  pełnienie nadzoru nad: Zastępcą Wójta, Sekretarzem, Skarbnikiem, WIZiF, USCiEL, BKS, IOD, ZKOiOC, PIN, AW, BPOZ, SEK, Strażą Gminną Gminy Stare Babice, Biblioteką Publiczną Gminy Stare Babice, Domem Kultury Stare Babice, GOSiR, GOPS, SP w Starych Babicach, SP w Zielonkach Parceli, SP  w Koczargach  Starych, ZSP w Borzęcinie Dużym, Gminnym Przedszkolem Publicznym w Starych Babicach, Przedszkolem w Bliznem Jasińskiego, Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym „Eko-Babice” Sp. z o.o.