Wójt Gminy

Wójtem Gminy Stare Babice jest Sławomir Sumka

.

Tel. : 22 722-94-51

fax:  22  730-80-88

e-mail: sekretariat@stare-babice.pl

Przyjęcia interesantów: poniedziałki w godz. 9.00 – 16.00

Kompetencje wójta

Wójt Gminy jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 1. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Wójt jest:
 3. 1) kierownikiem zakładu pracy
  2) szefem obrony cywilnej
 4. Wójt reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy.

Ponadto Wójt:

1. Nadzoruje realizację budżetu
2. Realizuje politykę kadrową i wspólnie z Sekretarzem odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy.
3. Wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej.
4. Udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji. 5. Podejmuje czynności należące do kompetencji Rady w sprawach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrażać życiu.
6. Wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu i Gminy, a w szczególności:

 • wykonuje budżet oraz nadzoruje gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych gminy,
 • przygotowuje projekty uchwał rady i przedkładanie uchwał i właściwych zarządzeń organom nadzoru,
 • przedkłada na sesjach sprawozdania z wykonania uchwał rady i działalności urzędu z okresu pomiędzy sesjami
 • udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • zapewnia odpowiednich warunków pracy rady w wykonywaniu jej ustawowych obowiązków,
 • wydaje decyzje administracyjne z zakresu indywidualnych spraw obywateli,
 • czuwa nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,
 • rozstrzyga spory pomiędzy poszczególnymi komórkami, w szczególności dotyczących podziału zadań,
 • jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu i kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek organizacyjnych oraz podejmuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • zapewnia przestrzeganie prawa przez wszystkie komórki organizacyjne urzędu oraz jego pracowników,
 • koordynuje pracą zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika i działalnością komórek organizacyjnych urzędu oraz organizuje ich współpracę,
 • sprawuje nadzór nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
 • zarządza ewakuację ludności z obszarów zagrożonych powodzią,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przez przepisy prawa i regulamin oraz uchwały rady

Oprócz obowiązków wymienionych w ust.3 Wójt realizuje zadania powierzone mu na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych ustaw i przepisów.