Deklaracja – odpady

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(do pobrania w załączniku poniżej)

  1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 poz. 1438 ze zm.).
  2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Stare Babice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  3. Przez właściciela nieruchomości rozumie się właścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością.
  4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Stare Babice nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
  5. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez cześć miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu  zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 
  6. Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych opisane są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stare Babice. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych naliczona zostanie podwyższona opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na nieruchomości.

WZÓR DEKLARACJI zgodny z Uchwałą XVIII/180/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Babice”