Statut Młodzieżowej Rady Gminy

UCHWAŁA NR XII/106/2019

RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice i nadania jej statutu

Na podstawie art. 5 b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309 i 1696) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. W celu zapewnienia wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności przez najmłodszych mieszkańców Gminy Stare Babice, w tym wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców Gminy Stare Babie, na wniosek uczniów powołuje się Młodzieżową Radę Gminy Stare Babice.

2. Tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice i zasady jej działania określa Statut w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pierwsze wybory na podstawie niniejszej uchwały zarządzi Wójt Gminy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz

Statut Młodzieżowej Rady Gminy