Rekrutacja 2024/2025

W gminie Stare Babice odbywać się będzie rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice  oraz do przedszkoli niepublicznych realizujących zadania publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2024/2025”, za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę: kliknij w link. https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/

Terminy, kryteria i dokumenty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym określa Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice nr 14/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2024/2025.

https://starebabice.bip.net.pl/?a=5101

Przyjmowanie wniosków dotyczących kontynuacji wychowania przedszkolnego przez system elektroniczny
od 21.02.2024 r. do 28.02.2024 r.

Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
od 06.03.2024 r. do 27.03.2024 r.

Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów z obwodu i spoza obwodu po spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych.
od 12.03.2024 r. do 04.04.2024 r.

Umożliwiamy rodzicom dwie formy przekazania wniosku rekrutacyjnego:

  1. Złożenie wniosku do przedszkola lub szkoły poprzez System Elektronicznej Rekrutacji https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/ i podpisanie przez rodziców profilem zaufanym. Cały proces rekrutacji został pomyślany tak, aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć złożenie przez Państwa wniosku.

Zachęcamy do założenia profilu zaufanego. Można to zrobić sprawnie na stronie www.pz.gov.pl. Założony profil potwierdzamy poprzez usługi bankowości elektronicznej w wielu bankach w Polsce.

  1. Dostarczenie wniosku rekrutacyjnego do przedszkola lub szkoły wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru (w godzinach pracy placówki) tj. wydruk z systemu rekrutacyjnego z podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

  1. Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe:
  • wielodzietność rodziny;
  • niepełnosprawność dziecka, rodzeństwa lub rodzica;
  • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
  • objęcie pieczą zastępczą.

Spełnianie poszczególnych kryteriów musi być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami. Wzory oświadczeń do wypełnienia znajdują się na stronie rekrutacyjnej (na dole strony rekrutacyjnej – pliki do pobrania)

  1. Jeżeli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca w przedszkolu przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji, w którym pod uwagę brane są samorządowe kryteria rekrutacji. Kryteria oraz liczba punktów zostały umieszczone w zakładce „Kryteria” w Systemie Elektronicznych Rekrutacji.

Po wejściu na stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją dla rodziców”, a następnie postępowanie zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwoli to Państwu prawidłowo i sprawnie przejść przez proces wypełniania i składania wniosku w wybranej placówce oświatowej.

Przed rozpoczęciem elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku  i stosownych dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacyjne oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji do zakończenia jej procesu i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.

UWAGA – W celu złożenia wniosku do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Jeżeli rodzic ma założone konto z poprzedniej rekrutacji, nie musi zakładać kolejnego konta.

Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji widoczne będą w Panelu rodzica po zalogowaniu do Systemu Elektronicznych Rekrutacji. Dodatkowo o każdej zmianie statusu złożonego wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie komunikatu przesłanego na wskazany podczas zakładania konta adres e-mail.

Mechanizm podpisania wniosku rekrutacyjnego Profilem Zaufanym.

W przypadku skorzystania przez Państwo z tej opcji w systemie,  nie będą Państwo musieli  dostarczać wniosków wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru. Szczegółowe informacje o Profilu Zaufanym znajdziecie Państwo na stronie  internetowej https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Uwaga: wnioski podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni, chyba że w świetle przepisów prawa jeden z rodziców jest rodzicem samotnie wychowującym dziecko, a drugi ma ograniczone lub odebrane prawa rodzicielskie.

ETAP KONTYNUCJI

5 latki w szkołach – uczestniczą w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Bardzo ważne – rekrutacja do oddziału 6-latków w szkole podstawowej stanowi rekrutację do oddziału przedszkolnego, zerówka stanowi wychowanie przedszkolne. Prosimy zwrócić uwagę przy wybieraniu typu rekrutacji.

Składanie deklaracji przez rodziców uczęszczających do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice i przedszkoli niepublicznych realizujących zadanie publiczne na podstawie art. 153  ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 w formie elektronicznej.

Rodzice dzieci 6 letnich z odroczonym obowiązkiem szkolnym składają wniosek o kontynuacji wraz ze stosownymi dokumentami w placówce do której dotychczas uczęszczało dziecko lub przystępują do rekrutacji w oddziale 6 latków prowadzonym w szkole.

W roku szkolnym 2024/2025 w procesie rekrutacji planujemy przyjąć również dzieci do Przedszkoli niepublicznych, które zostaną wyłonione w konkursie ogłoszonym w Zarządzeniu Nr  14/2024 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2024/2025”, pracować będą jak placówki publiczne.

Informacji na temat rekrutacji udzielają komisje rekrutacyjne w szkołach
i przedszkolach pierwszego wyboru od 21 lutego 2024 r.
Aktualne informacje można śledzić w zakładce aktualności na stronie rekrutacyjnej.

 

Uwaga nowe Przedszkole.

Od 06 marca 2024 r. rusza nabór dzieci zamieszkałych na terenie gminy Stare Babice do nowego przedszkola, które rozpocznie działalność od 01.09.2024 r. :
Przedszkole nr 2 w Borzęcinie Dużym – rekrutacja dla 3,4 i 5 latki (brak zerówki)

  1. Tekli Rapackiej 6

05-083 Borzęcin Duży
Rekrutację prowadzi komisja rekrutacyjna w ZSP w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697, 05-083 Borzęcin Duży.