Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

 

1. DEKLARACJE  dot. ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW (CEEB)

deklaracja-A-03.11.2021

deklaracja-B-03.11.2021

wypełnienie ankiety online: https://ceeb.gov.pl/

  1. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECA WĘGLOWEGO NA GAZOWY, ELEKTRYCZNY LUB OLEJOWY

wniosek_dotacja_piece_pdf

wniosek_o_rozliczenie_dotacji.pdf

 

  1. WNIOSEK NA DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (ETERNIT)

wniosek_eternit_rodop

wniosek_eternit_rodop.doc

 

  1. ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH

zgloszenie_zamiaru_usuniecia_drzewa.pdf

zgloszenie_zamiaru_usuniecia_drzewa.doc

 

  1. WNIOSEK NA WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

wniosek_o_wycinke_drzewa_dzialalnosc.pdf

wniosek_o_wycinke_drzewa_dzialalnosc.doc

 

5. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIE WNIESIENIU PRZEZ ORGAN SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW

wniosek o wydanie zaświadczenia

6. WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

wniosek_decyzja_srodowiskowa_rodop.docx

wniosek_decyzja_srodowiskowa_rodop.pdf

 

7. WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

W ZAKRESIE ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STARE BABICE

wniosek_o_wpis_do_rejestru_dzial_regulowanej_stare_babice_rodop.pdf

wniosek_o_wpis_do_rejestru_dzial_regulowanej_stare_babice_rodo.doc

 

8. WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

wniosek_nieczystosci_ciekle_rodop.docx

wniosek_nieczystosci_ciekle_rodop.pdf

 

9. OŚWIADCZENIE PODMIOTU OBOWIĄZANEGO DO PONOSZENIA OPŁATY ZA USŁUGI WODNE Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

oswiadczenie_retencja_terenowa.doc
oswiadczenie_retencja_terenowa.pdf

 

10. OŚWIADCZENIE O POCHODZENIU I RODZAJU ODDAWANYCH ODPADÓW DO GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W STARYCH BABICACH

11. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM

deklaracja_od _kwietnia_2020_pdf

12. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWĘ MAKU, UPRAWĘ KONOPI WŁÓKNISTYCH

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych