Komisje

  • Komisja Rewizyjna

Kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. Opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi.
 

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Szuba

Członkowie Komisji
Lucyna Skrzeczkowska
Kazimierz Lade

 

Zapoznaje się z treścią danego pisma, przeprowadza dyskusję nad podniesionymi w niej żądaniami i opiniami, zbiera materiały i przygotowuje projekt rozstrzygnięcia dla rady, która zajmuje się merytorycznym rozpatrzeniem danego pisma.

Przewodnicząca Komisji
Dorota Zwolińska

Członkowie Komisji
Marta Pamięta
Michał Starnowski
 Leszek Poborczyk

.

Działa w zakresie planowania i ładu przestrzennego, strategii rozwoju gminy, gospodarki nieruchomościami, organizacji lokalnego ruchu drogowego i transportu zbiorowego, działalności finansowej, opiniowania budżetu i nadzorowania jego realizacji.

Przewodniczący Komisji

Remigiusz Fijołek

Członkowie Komisji

Paweł Karczmarek

Radosław Karpiński

Ewa Kawczyńska

Kazimierz Lade

Marta Pamięta

Jerzy Piętocha

Lucyna Skrzeczkowska

Dariusz Sobczak

Michał Starnowski

Krzysztof Szuba

Jadwiga Wasiak

 

Obejmuje całokształt spraw związanych  z edukacją publiczną i wychowaniem przedszkolnym, całokształt spraw związanych z pomocą społeczną, polityką prorodzinną i ochroną zdrowia, współpracą z organizacjami pozarządowymi, wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej, kulturą i placówkami upowszechniania kultury, a także kulturą fizyczną, rekreacją i turystyką.

Przewodniczący Komisji

Radosław Karpiński

Członkowie Komisji

Remigiusz Fijołek

Paweł Karczmarek

Marta Pamięta

Dariusz Sobczak

 

Obejmuje sprawy związane z ochroną środowiska, utrzymaniem czystości i gospodarki odpadami, rolnictwem, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem mieszkańców.

Przewodniczący Komisji

Leszek Poborczyk

Członkowie Komisji

Remigiusz Fijołek

Ewa Kawczyńska

Kazimierz Lade

Marta Pamięta

Lucyna Skrzeczkowska

Michał Starnowski

Krzysztof Szuba

Jadwiga Wasiak

Dorota Zwolińska