Komisje

  • Komisja Rewizyjna

Kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. Opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi.
 

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Szuba

Członkowie Komisji
Dariusz Sobczak
Kazimierz Lade

 

Zapoznaje się z treścią danego pisma, przeprowadza dyskusję nad podniesionymi w niej żądaniami i opiniami, zbiera materiały i przygotowuje projekt rozstrzygnięcia dla rady, która zajmuje się merytorycznym rozpatrzeniem danego pisma.

Przewodnicząca Komisji
Dorota Zwolińska

Członkowie Komisji
Marta Pamięta
Michał Starnowski
Leszek Poborczyk

.

Działa w zakresie planowania i ładu przestrzennego, strategii rozwoju gminy, gospodarki nieruchomościami, organizacji lokalnego ruchu drogowego i transportu zbiorowego, działalności finansowej, opiniowania budżetu i nadzorowania jego realizacji.

Przewodniczący Komisji

Remigiusz Fijołek

Członkowie Komisji

Paweł Karczmarek
Radosław Karpiński
Ewa Kawczyńska
Kazimierz Lade
Marta Pamięta
Jerzy Piętocha
Lucyna Skrzeczkowska
Dariusz Sobczak
Michał Starnowski
Krzysztof Szuba
Jadwiga Wasiak

 

Obejmuje całokształt spraw związanych  z edukacją publiczną i wychowaniem przedszkolnym, całokształt spraw związanych z pomocą społeczną, polityką prorodzinną i ochroną zdrowia, współpracą z organizacjami pozarządowymi, wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej, kulturą i placówkami upowszechniania kultury, a także kulturą fizyczną, rekreacją i turystyką.

Przewodniczący Komisji

Radosław Karpiński

Członkowie Komisji

Kazimierz Lade
Paweł Karczmarek
Marta Pamięta
Dariusz Sobczak

 

Obejmuje sprawy związane z ochroną środowiska, utrzymaniem czystości i gospodarki odpadami, rolnictwem, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem mieszkańców.

Przewodniczący Komisji

Leszek Poborczyk

Członkowie Komisji

Ewa Kawczyńska

Kazimierz Lade

Marta Pamięta

Lucyna Skrzeczkowska

Michał Starnowski

Krzysztof Szuba

Jadwiga Wasiak

Dorota Zwolińska

  • Komisja Statutowa

Zadaniem doraźnej Komisji Statutowej będzie przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Stare Babice oraz projektu zmian w Statucie Gminy Stare Babice, uwzględniających obowiązujące przepisy prawa.

Przewodnicza Komisji Statutowej
radna Ewa Kawczyńska

Członkowie
Kazimierz Lade
Marta Pamięta
Lucyna Skrzeczkowska
Dariusz Sobczak
Michał Starnowski
Dorota Zwolińska

  • Komisja ds. rozwoju terenów Blizne Łaszczyńskiego przy trasie S8

Zadaniem doraźnej Komisji ds. rozwoju terenów Blizne Łaszczyńskiego przy trasie S8 będzie ocena projektowanych rozwiązań planistycznych oraz skutków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w gminie Stare Babice, obręb Blizne Łaszczyńskiego.

Przewodnicza Komisji
radna Marta Pamięta

Członkowie
Ewa Kawczyńska
Leszek Poborczyk