Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Stare Babice, dnia 24 marca 2022 r.

BORG.0002.2.2022

  

Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583)

 zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 31 marca 2022 r. o godz. 14.00,

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Stare Babice.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2022 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Regulamin Straży Gminnej Gminy Stare Babice.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Warszawskiego Zachodniego zadania publicznego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Stare Babice.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  w Gminie Stare Babice na lata 2022 – 2023.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym na instalacje
  o mniejszej emisji zanieczyszczeń w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2022.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
 18. Zapoznanie radnych z protokołem z kontroli Komisji Rewizyjnej z Kontroli.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 20. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zakończenie obrad.

                                          Przewodniczący Rady Gminy
    (-) Henryk Kuncewicz    

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=586

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834).

 

Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Stare Babice