„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”

udostępnij

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
informuje, że od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. realizuje projekt:
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej zidentyfikowanych jako zagrożone na rynku pracy i ochrona istniejących miejsc pracy
w związku z epidemią COVID-19 w powiecie warszawskim zachodnim.

Wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w wieku 30 lat i więcej, należące do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych:

– osób w wieku 50 lat i więcej,

– osób z niepełnosprawnościami,

– osób długotrwale bezrobotnych,

– osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,

– kobiet,

oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia nienależących do ww. grup, z zastrzeżeniem, że ich udział nie przekroczy 20% ogólnej liczby uczestników projektu, i mogą być objęci wsparciem jedynie w postaci szkoleń i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu to:

  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • szkolenia,
  • staże.

 

Projekt zakłada realizację minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup defaworyzowanych:

  • osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych (do poziomu ISCED 3) – 44,3%,
  • osób nienależących do ww. grupy – 60,4%.

 

 www.mapadotacji.gov.pl