Badania dendrologiczne w parku gminnym

udostępnij

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników parku gminnego w Starych Babicach oraz w celu zapewnienia odpowiedniej pielęgnacji drzew, podpisaliśmy umowę na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej i zbadanie statyki 11 olsz oraz wiązów.

Badania prowadzone są przez Centrum Dendrologiczne Sp. z o.o., reprezentowane przez Prof. dr hab. inż. arch. Marka Siewniaka, wieloletniego wykładowcę SGGW, autora ponad 200 publikacji w dziedzinie dendrologii, arborystyki, rewaloryzacji ogrodów historycznych i ochrony krajobrazu.
Ekspertyza polega na pomiarze drzew bezinwazyjną metodą tensometryczną Elasto-Inklino (wykonanie tzw. testu obciążeniowego) wraz z analizą obejmującą m.in.
◾️ pomiar wytrzymałości pni na złamanie;
◾️ pomiar stabilności drzewa w gruncie;
◾️ określenie niebezpieczeństwa rozłamywania się konarów i innych zagrożeń;
◾️ opracowanie wyników statyki drzew;
◾️ sformułowanie wniosków i zaleceń w zakresie koniecznych do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, poprawy warunków siedliskowych, ustalenia potencjalnych zagrożeń, rokowań dalszego rozwoju drzew bądź konieczności usunięcia niektórych z nich.

W zależności od wniosków i zaleceń wynikających z wynikowej ekspertyzy, Urząd Gminy Stare Babice zleci wykwalifikowanej firmie zajmującej się pielęgnacją zieleni wysokiej, odpowiednie czynności oraz zabiegi pielęgnacyjne.

Warto również zaznaczyć, że w tym roku posadziliśmy w parku gminnym w Starych Babicach 28 nowych drzew, w tym: 13 klonów czerwonych, 5 dębów błotnych, 4 olsze czarne, 2 lipy drobnolistne, 2 buki pospolite, 1 dąb szypułkowy i 1 wiąz szypułkowy.