Budowa całorocznego targowiska gminnego „Mój Rynek” w Starych Babicach

Budowa całorocznego gminnego targowiska „Mój rynek” obejmuje budowę targowiska z miejscami parkingowymi, utwardzeniem terenu, oświetleniem, zadaszoną wiatą i stoiskami handlowymi, budynkiem administracyjnym, przyłączami wod.-kan
i energetycznym oraz odprowadzeniem wody deszczowej.

Realizacja inwestycji przyczyni się podniesienia standardu i jakości usług dla społeczności lokalnej i ponadlokalnej, zwiększenia potencjału gospodarczego wsi Stare Babice, usystematyzowania dostępu do usług rolniczych, poprawy warunków sprzedaży, ułatwienia szybszego odnalezienia produktu docelowego dzięki uporządkowaniu całej przestrzeni targowej z rozróżnieniem kategorii produktu, poprawy konkurencyjności producentów rolnych, promocji na rynkach lokalnych i krótkich cyklów dostaw oraz lepszego wyodrębnienia grup producentów oraz organizacji międzybranżowych.

Zgodnie z wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 targowisko będzie obiektem całorocznym i ogólnodostępnym. Decyzję określającą w jakie dni i godziny targowisko będzie czynne podejmuje Rada Gminy w formie uchwały przyjmując regulamin targowiska.

Plac targowiska zostanie utwardzony i częściowo zadaszony. Zadaszenia zaplanowano jako przykrywające stanowiska sprzedaży, tył samochodu sprzedającego
i przede wszystkim ciąg pieszy dla klientów.

W budynku administracyjnym znajdą się ogólnodostępne toalety, pokój administracyjny, węzeł sanitarno-szatniowy dla pracowników targowiska i komora śmieciowa.

Wjazd na teren targowiska będzie odbywał się z ul. Pocztowej.

Targowisko zostanie ogrodzone i wyposażone w niezbędną infrastrukturę zapewniającą jego właściwe funkcjonowanie.

Liczba planowanych stanowisk / stoisk dla rolników na targowisku ( w tym liczba miejsc postojowych dla sprzedających) = 32

Ilość miejsc postojowych dla samochodów kupujących (w tym 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych) = 36

Ilość miejsc postojowych dla rowerów = 10

Obiekt będzie wyposażony w alternatywne źródła energii (panele fotowoltaiczne) zapewniające średniorocznie min. 30% zapotrzebowania energetycznego targowiska.

Powierzchnia handlowa targowiska będzie podzielona na 3 sektory:

a) sektor sprzedaży produktów rolnych ogólnych – 20 stanowisk:

udział powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych w stosunku do powierzchni handlowej targowiska wyniesie 63%

 b) sektor sprzedaży produktów rolnych ekologicznych – 4 stanowiska:

udział powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), w stosunku do powierzchni handlowej targowiska wyniesie 13%

 c) sektor sprzedaży produktów pozarolniczych – 8 stanowisk:

udział powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej pod sprzedaż produktów przemysłowych w stosunku do powierzchni handlowej targowiska wyniesie 24%

Charakterystyczne parametry obiektu

j.m. uwagi
powierzchnia działki 3 109,0 m2
powierzchnia zabudowy budynku 105,0 m2
powierzchnia zabudowy zadaszenia 590,0 m2
powierzchnia zabudowy łącznie 695,0 m2
powierzchnia stanowisk sprzedaży 896,0 m2 bez pasażu dla kupujących
powierzchnia parkingów 443,0 m2
powierzchnia utwardzeń pieszo jezdnych 861,0 m2  
powierzchnia chodników 44,0 m2  
powierzchnia utwardzeń, łącznie 2 244,0 m2  
powierzchnia terenów zielonych 760,0 m2 24,5%
       
wysokość zabudowy 5,35 / 3,5 m zadaszenie / budynek
powierzchnia sprzedaży 1 088 m2 pasaż handlowy + stanowiska sprzedaży + stanowiska dla samochodów sprzedających
Ilość stanowisk sprzedaży 32 szt. 4 x 1,5 m + 4 x 5,5 m
w tym:      
przeznaczona dla rolników sprzedaż produktów rolno-spożywczych 20 szt. 63%
przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego 4 szt. 13%
przeznaczona pod sprzedaż pozarolniczą 8   24%
ilość miejsc postojowych dla samochodów sprzedających 32 m.p. w ramach stanowisk sprzedaży
ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych 36 m.p. w tym 1 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
ilość miejsc postojowych dla rowerów 10 m.p. 2 rowery na stojak

 

TARGOWISKO  
Powierzchnia terenu opracowania 3 109,0 m2
Powierzchnia zabudowy budynku 105,00 m2
Powierzchnia zadaszenia 590,0 m2
Powierzchnia terenów utwardzonych 2 240 m2
Powierzchnia terenów zielonych 760,0 m2
Powierzchnia użytkowa budynku 90,00 m2
Prześwit pod zadaszeniem dla przejazdu pojazdów 3,5 m
Wysokość pomieszczeń w budynku 2,8 m
Ilość stanowisk sprzedaży 32 szt.
Ilość miejsc postojowych dla samochodów kupujących 36 szt.
Ilość miejsc postojowych dla rowerów 10 szt.

 Zestawienie projektu z wymaganymi wskaźnikami dla działki

dz. nr ew. 1075 j.m. wskaźnik

wg planu

wskaźnik uwagi
powierzchnia działki 3 109,0 m2  
powierzchnia biologicznie czynna 760,0 m2 20% 24,5%
wskaźnik powierzchni zabudowy 695,0 m2 0,5 0,22
wskaźnik intensywności zabudowy 695,0 m2 1,2 0,22
powierzchnia sprzedaży 1 088* m2  
ilość miejsc postojowych dla samochodów 68 m.p. m.p. 35 st./ 1000 m2 62,5 st./ 1000 m2 32 sprzedających,

36 kupujących

maksymalna wysokość zabudowy 5,4 m 8,5 m 5,35/3,50 zadaszenie / budynek

* Zgodnie z ustawą o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych obejmuje mniej niż 2 000 m2. W związku z tym planowane targowisko nie jest wielkopowierzchniowym obiektem handlowym.

Szacowane koszty budowy targowiska wraz z kosztami dokumentacji projektowej  wynoszą 1 999 744,82 zł.

Wysokość pozyskanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy tych kosztach wyniesie 1 mln zł. (maksymalny możliwy poziom dofinansowania). W przypadku, gdy w wyniku przetargu koszty budowy okażą się mniejsze, kwota dofinansowania proporcjonalnie się zmniejszy.

Podział na sektory oraz charakter targowiska wynika z wytycznych Programu PROW.

Informacja ogólna o dotacjach na budowę i modernizację targowisk na Mazowszu.

Załączniki:

Załącznik_1

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4