Co ze stawkami za wodę i ścieki…?

udostępnij

Szanowni Państwo,

niestety potwierdziły się obawy Wójta Sławomira Sumki i pracowników Urzędu Gminy, podnoszone podczas XX sesji Rady Gminy Stare Babice, kiedy to Rada Gminy (w przeważającej większości Klub Radnych Łączy Nas Gmina) głosowała nad uchwaleniem wysokości dopłat do wody i ścieków. Uchwała została uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego z uwagi na brak pokrycia środków w budżecie gminy, o czym radni byli informowani podczas sesji. Niestety skutkiem decyzji Radnych może być drastyczny wzrost ceny ścieków.

Przypomnijmy, że podczas sesji, która odbyła się 18 maja 2020 roku (https://stare-babice.pl/xx-sesja-rady-gminy-stare-babice/), głosowany był projekt uchwały w sprawie dopłat do wody i ścieków, który zakładał zmniejszenie dopłat ze środków gminy (czas na nagraniu: 1:52:30). W rezultacie tej zmiany stawka na 1m3 wody i ścieków wzrosłaby łącznie o 3,24 zł, co oznacza wzrost opłat na poziomie 9,72 zł miesięcznie dla mieszkańca przy średnim zużyciu wody, jakie wynosi 3 m3.

Zmiana ta, wynika z niekorzystnej sytuacji ekonomicznej na rynku. Tegoroczny budżet mocno już doświadczył wpływu zmian spowodowanych czynnikami niezależnymi od decyzji samorządu w systemie podatkowym (zmiana w skali podatkowej, zwiększenie kosztów uzyskania przychodów, zwolnienie z opodatkowania osób do 26 r.ż.), które realnie przyczyniły się do zmniejszenia wysokości dochodów gminy z tytułu PIT i w ślad za tym konieczność 14 milionowych cięć wydatków przy konstruowaniu budżetu na rok bieżący. Sytuacja finansowa gminy dodatkowo pogorszyła się w związku z nieprzewidzianym spadkiem dochodów wynikającym ze złej koniunktury na rynku spowodowanej epidemią COVID-19.

Zarówno wójt, prawnik jak i skarbnik Gminy Stare Babice informowali radnych, że uchwała zostanie uchylona przez nadzór wojewody, z powodu braku pokrycia w budżecie, a mieszkańcy pozostaną bez żadnych dopłat z gminy – wtedy stawka za wodę i ścieki za jeden metr sześcienny wzrośnie o blisko 10,42 zł, a nie o 3,24 zł, jak proponował wójt. Radni byli informowani o możliwym zagrożeniu, jednak nie zdecydowali się na podjęcie tej uchwały. Modyfikowali ją wedle swojego uznania, w rezultacie przegłosowując tę, która nie ma pokrycia w budżecie gminy.

W dniu wczorajszym, do Urzędu wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego o uchyleniu uchwały, istnieje ryzyko, że stawki za wodę i ścieki w najbliższym czasie drastycznie wrosną – nie będą zawierały żadnych dopłat.

Informujemy, że Wójt nie interweniował w sprawie powyższej uchwały. Wójt jest zobowiązany zgodnie z art. 90 § 1 Ustawy o samorządzie gminnym do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Wojewoda w trybie nadzoru nad uchwałami samorządu terytorialnego uchylił ją wskazując na brak zapewnienia środków w budżecie.

Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, na najbliższej sesji Rady Gminy, która odbędzie się 2 lipca 2020 r. przedstawi radnym propozycję uchwały w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki.

Ponadto informujemy, że w najbliższym czasie zostanie przeprowadzony audyt przedsiębiorstwa Eko-Babice, polegający m.in. na zweryfikowaniu kosztów, które generuje spółka oraz jej wypłacalności, ponieważ to właśnie koszty jej funkcjonowania wpływają na wysokość opłat za wodę i ścieki.