Dotacja na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Stare Babice

udostępnij

Stare Babice, dnia 25 października 2021 r.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji
na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Stare Babice

 

Wójt Gminy Stare Babice działając w trybie uchwały Nr X/101/19 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań sprzyjających rozwojowi sportu, informuje:

1. Konkurs na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Stare Babice został przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 196/2021 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Stare Babice.
2. W konkursie wpłynęło 5 wniosków, wartość wnioskowanej w nich dotacji wyniosła 87 025 zł.
3. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Stare Babice wybrane zostały 3 wnioski.
4. Wartość udzielonych dotacji wynosi 55 000 zł, co stanowi 100% kwoty (w ramach tego konkursu) przeznaczonej na ten cel w budżecie Gminy Stare Babice w 2021 r.
5. Na realizację zadań Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowę z Wnioskodawcami którym udzielono dotacji.
6. W wysokościach wnioskowanych przez Wnioskodawców udzielono dwóch dotacji:
1) GKS Naprzód Stare Babice
Nazwa zadania: Szkolenie oraz udział w zawodach w ramach sekcji piłki nożnej – juniorzy
Koszt całkowity realizacji zadania – 35 000 zł
Udzielona dotacja – 35 000 zł
2) UKS Borzęcin
Nazwa zadania: Prowadzenie drużyn piłkarskich dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Babice w 2021 r.
Koszt całkowity realizacji zadania – 17 000 zł
Udzielona dotacja – 17 000 zł
7. W wysokościach niższych niż wnioskowane przez Wnioskodawców udzielono 1 dotacji, tj:
1) Klub Sportowy Blizne
Nazwa zadania: Prowadzenie treningów w ramach piłkarskiej Sekcji Seniorów KS Blizne Koszt całkowity realizacji zadania – 5 920 zł
Wnioskowana kwota dotacji – 5 000 zł
Udzielona dotacja – 3 000 zł
8. Warunkiem udzielenia dotacji na realizację zadań w wysokości innej niż wnioskowana, jest przedstawienie skorygowanego opisu zadania, planu i harmonogramu działań w ramach zadania, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz innych elementów wniosku, które ulegną zmianie w wyniku jego korekty. Wnioskodawca musi również złożyć oświadczenie, potwierdzające gotowość do realizacji wybranego zadania.
9. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice (05-082), ul. Rynek 32 – kancelaria, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021 r. do godziny 16.00. Brak złożenia korekty w wyznaczonym terminie lub złożenia korekty na inną kwotę niż kwota przyznanej dotacji uznaje się za rezygnację klubu sportowego z ubiegania się o dotację.
10. Z powodu braku środków finansowych w budżecie nie udzielono dotacji 2 Wnioskodawcom:
1) Uczniowski Klub Sportowy „Akrosfera”
Nazwa zadania: Warsztaty z psychologiem sportowym.
Koszt całkowity realizacji zadania – 6 400 zł
Wnioskowana kwota dotacji – 5 000 zł
2) Klub Sportowy Shogun
Nazwa zadania: Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.
Koszt całkowity realizacji zadania – 34 790 zł
Wnioskowana kwota dotacji – 25 025 zł

Wójt
(-) Sławomir Sumka