Działka 180 w Janowie kolejna próba zabudowy

udostępnij

Szanowni Państwo,

mijający tydzień przyniósł nam zaskakujące informacje dotyczące sprawy, którą uważaliśmy za zamkniętą – ponowne przystąpienie dewelopera do budowy osiedla na działce 180 we wsi Janów.

3 września do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęła informacja o zamierzeniu budowy kompleksu budynków na działce nr 180 we wsi Janów. Inwestor powołuje się na przepisy COVID-19 – ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która w art. 12 znosi szereg dotychczas obowiązujących regulacji z zakresu prawa budowlanego. Inwestor motywuje swoje działanie wpisaniem się w walkę z obecnie trwającą pandemią.

Wójt Gminy Stare Babice od samego początku był i jest przeciwny zabudowie działki Nr 180. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr V/33/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r., teren ten przeznaczony jest pod zalesienia – oznaczenie symbolem ZL1a.

Rada Gminy Stare Babice również sprzeciwia się zabudowie ww. działki pod inwestycję mieszkaniową przez inwestora, co wynika wprost z Uchwały Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 stycznia 2020 r., numer: XVI/167/2020, w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej.

Przedmiotowy obszar znajduje się pod szczególną ochroną na mocy Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który 31 grudnia 2019 r. ustanowił plan ochrony rezerwatu przyrody „Łosiowe Błota” obejmujący swoimi regulacjami również działkę nr 180. Mimo to, deweloper przystąpił do realizacji inwestycji sprzecznej z planem zagospodarowania przestrzennego.

9 września do Urzędu Gminy Stare Babice wpłynęły oficjalne dokumenty ze Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, które informują nas o wpłynięciu zawiadomienia o przystąpieniu do realizacji inwestycji: budowy 15 budynków jednorodzinnych na działce nr ew. 180 w obrębie Janów, w gminie Stare Babice. Jednocześnie dokumenty, zawierają odmowę rejestracji dziennika budowy dla powyższej inwestycji przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, a także informują Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wątpliwej klasyfikacji inwestycji.

Tego samego dnia Urząd Gminy Stare Babice wystąpił do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o włączenie terenów Lasu Bemowskiego, a w szczególności Rezerwatów Łosiowe Błota i Kalinowa Łąka wraz z ich otulinami do sieci Natura 2000.

 

9 września Wójt Gminy Stare Babice złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

Również 9 września zostało wysłane pismo do Starosty, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Kampinoskiego Parku Narodowego, Lasów Miejskich i okolicznych Stowarzyszeń zajmujących się ochroną przyrody, z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu powstrzymania degradacji działki 180.

W międzyczasie sprawą budowy osiedla w otulinie rezerwatu przyrody zainteresowały się media. Pojawił się szereg artykułów, wywiadów i audycji.

Zamieszczamy linki do kilku z nich:

Warszawa TVP

Radio Wnet

Aktualności 24

Radio Kolor

Polskie Radio 24

Polsat News

PAP

RDC

Onet

Money

Stanowisko Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Publikujemy także Zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia wystosowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie do Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Starych Babicach.

 

Drodzy Mieszkańcy,

jako Urząd Gminy Stare Babice robimy wszystko co w naszej mocy, żeby powstrzymać budowę osiedla w otulinie rezerwatu „Łosiowe Błota”.

Informujemy Państwa także, że w sobotę, 12 września o godzinie 12:00 odbędzie się pokojowy protest o nazwie „Łosie tak! Deweloperzy nie!” zorganizowany przez organizacje walczące z próbami zabudowy m.in. rezerwatu Łosiowe Błota. Szczegóły wydarzenia tutaj.