Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

udostępnij

Wójt Gminy Stare Babice informuje zainteresowane podmioty o możliwości ubiegania się   o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

 

Dofinansowanie z Programu może być przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

 

Dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być przyznane (po wcześniejszym złożeniu wniosku przez wnioskodawcę i przyznaniu promesy wstępnej na realizację zadania) jedynie w przypadku posiadania przez beneficjenta dotacji (podmiotu zainteresowanego) udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego w obszarach, o których mowa powyżej, pochodzącego ze środków innych niż środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania inwestycyjnego. 

 

Podmioty posiadające tytuł prawny do nieruchomości w terminie do dnia 22 marca 2023 r. powinny złożyć stosowny wniosek, który zawierał będzie co najmniej, informacje w zakresie:

  • nazwie wnioskowanego zadania/zadań;
  • zakresie planowanego do realizacji zadania;
  • wnioskowanej kwoty dofinansowania;
  • informacji o wysokości kosztów zabezpieczonych przez Wnioskodawcę właściciela nieruchomości;
  • informacji o przeznaczeniu zabytku po zakończeniu realizacji zadania;
  • stanie technicznym zabytku;
  • okresie realizacji zadania.  

 

Wniosek w formie pisemnej należy złożyć w ww. terminie w godzinach pracy Urzędu Gminy Stare Babice (https://starebabice.bip.net.pl/#) w Biurze Obsługi Mieszkańca/Kancelarii.

 

Pierwszeństwo w kwalifikacji do dofinansowania (złożenia wniosku do BGK o udzielanie przez wnioskodawcę dotacji) będą miały zabytki o uregulowanym stanie prawnym, wpisane do rejestru zabytków, posiadające wysoki stopnień przygotowania do rozpoczęcia realizacji (np. posiadające określony zakres inwestycji, dokumenty określające wartość robót do wykonania itp.) oraz czy zabytek, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

 

Szczegółowy zakres i zasady przyznawania dofinansowania i realizacji projektów opublikowane są na stronie:https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/