Informacja o zdalnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

udostępnij

Informacja o zdalnym posiedzenie Komisji

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670), w związku art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) zwołuję

w dniu 13 maja 2021 r. o godz. 13:00 zdalne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

                                                                                           PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
                                                                                                 (-) Remigiusz Fijołek