Informacja w sprawie preferencyjnego zakupu węgla

udostępnij

INFORMACJA WÓJTA GMINY

o przystąpieniu Gminy Stare Babice do preferencyjnego zakupu paliwa stałego
z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Na podstawie przekazanych przez zainteresowanych mieszkańców do Urzędu Gminy wstępnych informacji dot. chęci zakupu węgla po preferencyjnych cenach, w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców oraz chcąc ułatwić mieszkańcom Gminy Stare Babice zakup tańszego węgla, Wójt podjął decyzję o włączeniu się samorządu Gminy Stare Babice w akcję dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236).

Paliwo stałe (groszek, orzech) podlegać będzie sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego, po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę. Planuje się, że sortyment będzie na paletach pakowany w workach. Nie są w niej uwzględnione koszty transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego oraz cena palet.

 

Zakupu po preferencyjnych cenach będą mogły dokonać gospodarstwa domowe zlokalizowane na terenie Gminy Stare Babice uprawnione do dodatku węglowego.

Będzie można  dokonać zakupu węgla w dwóch partiach:

1) 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.

2) 1500 kg – od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

 

Osoba chcąca dokonać zakupu preferencyjnego będzie musiała złożyć do Urzędu Gminy wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego, który będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości 1500 kg lub większej. Informacje przedstawione we wniosku o zakup składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

 

Obecnie Gmina oczekuje na umowę ramową sprzedaży węgla od Kwalifikowanego Dostawcy Węgla Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla Gminy Stare Babice zawierającą szczegóły zamówienia, sortyment, ilość i harmonogram dostaw.

 

Wzór wniosku i miejsce jego złożenia, a także zasady zakupu oraz informacje o punkcie dystrybucji węgla zostaną opublikowane po zawarciu umowy z Kwalifikowanym Dostawcą Węgla Polskiej Grupy Górniczej S.A.

 

O wszelkich dalszych działaniach dotyczących zakupu węgla  po preferencyjnych cenach będziemy Państwa informować na bieżąco.