INFORMACJA Wójta Gminy Stare Babice w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Informujemy, że Wojewoda Mazowiecki zarządzeniem z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Babice zarządził wybory uzupełniające w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 11. Datę wyborów wyznaczył na dzień 2 kwietnia 2023 roku.

Link do zarządzenia Wojewody Mazowieckiego: https://warszawa.kbw.gov.pl/uploaded_files/1674612354_projekt-stare-babice.pdf  

W dniu 23 stycznia 2023 r. Komisarz Wyborczy w Warszawie III wydał Obwieszczenie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stare Babice: „W związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego
w Warszawie sygn. akt IX Ka 1201/22, który utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Pruszkowie II sygn. akt II K 1617/21, w dniu 1 grudnia 2022 r. wygasł mandat radnego Gminy Stare Babice wybranego w okręgu wyborczym nr 11 z listy nr 19 zgłoszonej przez KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. Radnym, którego mandat wygasł jest Henryk Kuncewicz”
. Obwieszczenie zostało ogłoszone
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Link do Obwieszczenia: https://starebabice.bip.net.pl/?c=637

W dniu 24 stycznia 2023 r. Komisarz Wyborczy w Warszawie III wydał Komunikat w związku z zarządzonymi na dzień 2 kwietnia 2023 roku wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Stare Babice.
W treści Komunikatu zakreślono m.in. terminy dla zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz miejsce ich rejestracji, terminy i miejsce zgłaszania kandydatów
na radnych oraz terminy i miejsce zgłaszania kandydatur do Gminnej Komisji Wyborczej.

Link do Komunikatu: https://warszawa.kbw.gov.pl/uploaded_files/1674648567_informacje-dot-wyborow.pdf

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wykonując dyspozycję pkt V wyroku z dnia 12 lipca 2022 r. Sądu Rejonowego w Pruszkowie o sygn. akt: II K 1617/21 w sprawie Henryka Kuncewicza, który to wyrok został utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2022 r., sygn. akt: IX Ka 1201/22, podał do publicznej wiadomości wyżej wymieniony wyrok. Uzasadnienia do ww. wyroków zostaną podane do publicznej w wiadomości w najbliższym czasie.

Link: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wyroki-sadow

Informujemy, że Obwieszczenia oraz wszelkie komunikaty zostały opublikowane w serwisach internetowych Urzędu, rozwieszone w miejscach dostępnych dla mieszkańców na terenie Urzędu Gminy Stare Babice (Rynek 32 i 21) oraz umieszczone na wszystkich tablicach sołeckich na terenie Gminy.

Materiały dotyczące wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Babice są dostępne również
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice w zakładce: „wybory i referenda”
– link: https://starebabice.bip.net.pl/?c=637.