Informacja Wójta Gminy Stare Babice z dn. 28.04.2020 r.

udostępnij

Szanowni Państwo,

przekazujemy dzisiejszą informację Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki dotyczącą kolejnego wystąpienia Poczty Polskiej w sprawie przekazania danych ze spisu wyborców:

 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

w nawiązaniu do poprzedniej informacji dotyczącej udostępnienia Państwa danych osobowych na rzecz Poczty Polskiej S.A. informuję, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. otrzymałem kolejny wniosek elektroniczny w tej sprawie. Do wniosku, dołączono pismo przewodnie skierowane do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz Decyzję Prezesa Rady Ministrów datowaną na dzień 16 kwietnia 2020 r. – polecającą Poczcie Polskiej S.A. realizację działań zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

Po przeprowadzonej analizie prawnej, jestem ponownie zmuszony odmówić udostępnienia Państwa danych osobowych Poczcie Polskiej S.A. ze względów formalno – prawnych. Stanowisko takie potwierdzają ostatecznie radcowie prawni urzędu gminy oraz opinie prawne prezentowane przez Krajowe Biuro Wyborcze, z którymi również Państwo mogą się zapoznać na stronie internetowej urzędu.

 W prezentowanych stanowiskach prawnych prezentowano przede wszystkim, że:

  • podstawą prawną podejmowanych działań w toku postępowania administracyjnego, w tym wydanej decyzji przez Prezesa RM, nie mogą być akty normatywne o charakterze wewnętrznym, czy też projekty aktów normatywnych o charakterze powszechnie obowiązującym, których procedura uchwalania nie została jeszcze zakończona.

Bezspornym jest, że decyzja Prezesa RM, na którą powołuje się Poczta Polska nie jest skuteczna oraz nie może być wykonana. Przepisy dotyczące głosowania w tzw. trybie korespondencyjnym zostały zawieszone i nie mogą być skutecznie stosowane, aż do czasu zakończenia stanu pandemii, co wyraźnie podkreślone zostało w opinii prawnej z dnia 24 kwietnia 2020 r. przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

W podsumowaniu autorzy opinii wprost wskazują, że decyzja Prezesa RM, o której mowa, nie uzasadnia przekazania przez Wójta Gminy wnioskowanych przez Pocztę Polską S.A. danych osobowych. 

W konsekwencji należy uznać, że brak jest jakichkolwiek podstaw do przekazania danych osobowych mieszkańców gminy operatorowi w obecnej sytuacji prawnej, a zakres żądanych przez Pocztę danych jest, zdaniem autorów opinii, niewspółmierny do zadań ciążących na operatorze, co ma odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawa.

Krakowski Instytut Prawa Karnego reprezentowany przez wybitnych ekspertów prawnych podkreślił, że przekazanie Poczcie Polskiej S.A. spisu wyborców zawierających dane wszystkich wyborców, celem organizacji wyborów korespondencyjnych, w stanie prawnym na dzień 23 kwietnia 2020 r. nie posiada podstawy prawnej i może nosić znamiona przestępstwa. Wskazano również, że Poczta Polska S.A. nie może realizować żadnych zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta, brak jest bowiem po stronie operatora powszechnie obowiązujących przepisów, które nakładałyby na Pocztę zadania związane z organizacją wyborów Prezydenta. Zakwestionowano również w całości przepisy na które powołuje się Poczta Polska S.A. w swojej korespondencji kierowanej m.in. do Wójta. Zdaniem Instytutu, Poczta Polska S.A. nie może wykonywać zadań związanych z powszechnymi wyborami korespondencyjnymi, gdyż wprowadzająca je do systemu prawnego odrębna ustawa nie weszła jeszcze w życie.

Jako Wójt Gminy Stare Babice, a wcześniej jako radny, zawsze działałem ponad podziałami politycznymi dla dobra Gminy Stare Babice i jej Mieszkańców. Również dzisiaj wspieram wszystkich tych, którym na sercu leży nasz samorząd i sprawy lokalne. Różnice i spory merytoryczne są potrzebne, bo prowadzą do wielu rozsądnych rozwiązań naszych spraw, czy problemów. Obecnie jednak jesteśmy poddawani presji, która nie ma moim zdaniem nic wspólnego z merytorycznym sporem, a jedynie stanowi próbę włączenia samorządów i wspólnot lokalnych w wielką i być może niezrozumiałą politykę, która leży daleko od naszych lokalnych spraw. Jako mieszkańcy, wyborcy uczestniczymy w wielu wyborach, które gwarantuje nam Konstytucja i demokracja, te wybory (np. na Prezydenta, do Sejmu, czy Senatu RP) pośrednio dotyczą naszej wspólnoty i lokalnej społeczności, jednak samorząd służy przede wszystkim ludziom i ich sprawom, o czym zdaje się zapomina część osób zajmujących się polityką. Wierzę, że zrozumiecie Państwo moją decyzję, a prawa wyborcze zagwarantowane nam przez Konstytucję RP zostaną w pełni zachowane i, będą stosowane w nadchodzących i przyszłych wyborach.    

Wobec powyższego, w nawiązaniu do stanowiska Krajowego Biura Wyborczego, w tym stanowiska radców prawnych urzędu gminy w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości prawnych przekazania Państwa danych osobowych Poczcie Polskiej S.A. Pragnę podkreślić, że polecenie przekazania danych operatorowi nie wyczerpuje w ocenie urzędu gminy oraz przywołanych komentatorów przesłanki zapobiegania COVID-19. Obowiązujące przepisy prawne nie przewidują, jak na razie, ani powszechnego, ani ograniczonego głosowania korespondencyjnego. Polecenie Poczty nie może zatem stanowić podstawy do uzyskania przez Pocztę Polską S.A. danych osobowych pochodzących ze spisów wyborców. Przekazanie tych danych mogłoby, zdaniem opiniujących, stanowić przestępstwo oraz rażące naruszenie przepisów RODO.

W dniu dzisiejszym poinformuję Pocztę Polską S.A. o zajętym stanowisku, tj. odmowie przekazania danych osobowych mieszkańców Gminy Stare Babice.

Zadaniem priorytetowym jest ochrona danych osobowych mieszkańców Gminy Stare Babice. Dlatego też, przekazanie tych danych może być dokonane jedynie w warunkach, w których będzie zapewniona zgodność tej czynności z prawem oraz bezpieczeństwo ich dalszego przetwarzania.  

 

Z wyrazami szacunku,

Sławomir Sumka

Wójt Gminy Stare Babice

Odpowiedź Wójta na pismo Poczty Polskiej S.A.

Pismo Poczty Polskiej S.A. skierowane do Wójta Gminy Stare Babice

Opinia prawna przesłana przez Krajowe Biuro Wyborcze

Opinia prawna nr 2 przesłana przez Krajowe Biuro Wyborcze